logo
Wersja dla niedowidzących
  Ochotnicze Hufce Pracy Śląska Wojewódzka Komenda
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE
minus Informacje ogólne
plus Informacja o naborze do jednostek ŚWK OHP
 OGŁOSZENIA
 DOKUMENTACJA
minus Podstawa prawna
plus Finanse
minus Dokumenty kontroli
   minus Kontrola wewnętrzna
   minus Kontrola zarządcza
minus Tryb rozpatrywania wniosków
plus Zamówienia publiczne
minus Informacja o zbędnych lub zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego
 STRUKTURA ORGANIZACYJNA
minus Komenda Wojewódzka
minus Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
minus Młodzieżowe Biura Pracy
minus Mobilne Centra Informacji Zawodowej
minus Młodzieżowe Centra Kariery
minus Ośrodki Szkolenia i Wychowania
plus Hufce Pracy
 DZIAŁALNOŚĆ ŚLĄSKIEJ WK
plus Współpraca z zagranicą
plus Projekty współfinansowane z EFS
minus Eurodesk
minus EURES
minus ECAM
minus Rekrutacja
minus Refundacja
minus Działalność wychowawcza
minus Oferty Pracy dla Młodzieży
 INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
minus Wyjaśnienie skrótów
minus Deklaracja dostępności
A A A


Prowadzone kontrole i rejestry

Zespół ds. Kontroli w 2005 roku przeprowadził następujące kontrole;

w zakresie:

Refundacja wynagrodzeń za pracę oraz składek na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników od 31 sierpnia 2004 r. do 31 marca 2005r.

  • Kontrola kompleksowa Wydziału Programów Edukacyjnych Kształcenia i Wychowania – Zespołu ds. Organizacji Kształcenia Zawodowego i Refundacji Biura Śląskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Katowicach, ul. Piaskowa 8.
  • Kontrola kompleksowa Wydziału Budżetu – samodzielnych stanowisk ds. refundacji Biura Śląskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Katowicach, Piaskowa 8.
  • Kontrola Kompleksowa Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Katowicach – Zespołu ds. Organizacji Kształcenia Zawodowego i Refundacji Śląskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Katowicach, ul. Piaskowa 8.
  • Kontrola kompleksowa Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Częstochowie – Zespołu ds. Kształcenia Zawodowego i Refundacji Ochotniczych Hufców Pracy w Częstochowie, al. Niepodległości 20/22.
  • Kontrola kompleksowa Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Bielsku-Białej – Zespołu ds. Kształcenia Zawodowego i Refundacji Ochotniczych Hufców Pracy w Bielsku-Białej, ul. Kosynierów 20.  

Przedmiot kontroli;

Realizacja planów pracy w zakresie refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników, prawidłowość i kompletność wniosków o zawarcie umów o refundacji składanych przez pracodawców do OHP – w tym prawidłowość umów o pracę w celu przygotowania zawodowego młodocianych, prawidłowość dokumentacji kompletnych refundacji wynikających z zawartych umów, pod względem finansowym oraz merytorycznym, wyniki kontroli zostały omówione przez kontrolujących na naradzie zwołanej przez Wojewódzkiego Komendanta Szczegółowe ustalenia kontroli zawarte są w protokóle kontroli Wydziału Budżetu.

w zakresie:
Realizacja projektu "Twoja wiedza- Twój sukces" - Edycja 2005 " Edukacja kluczem do przyszłości".

  • Kontrolę (wg wytycznych do kontroli funkcjonalnej EFS) przeprowadzono w niżej wymienionych jednostkach realizujących projekt:

 12-21 Środowiskowy Hufiec Pracy w Bielsku-Białej, ul. Kosynierów 20.

 Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Dąbrowie Górniczej – Łośniu, ul. Ząbkowicka 44.

 12-17 Środowiskowy Hufiec Pracy w Jaworznie-Szczakowa, ul. Batorego 82.

Przedmiot kontroli;


Ocena zaawansowania realizacji działań zapisanych w Projekcie i jego harmonogramie, ocena stopnia zgodności podjętych działań z wytycznymi Instytucji Wdrażającej dotyczącymi realizacji projektu i ustaleniami wewnętrznymi, ocena zgodności realizacji Projektu z obowiązującymi przepisami prawnymi i wytycznymi przekazanymi przez Instytucję Wdrażającą.
 

w zakresie:

Realizacji zadań Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w zakresie rynku pracy.

  • Kontrola Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Częstochowie ul. Niepodległości 20/22 Śląskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy.
  • Kontrola rozpoznawcza Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w w Bielsku-Białej ul. Kosynierów 20 Śląskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy.  

Przedmiot kontroli;

 

organizacja wewnętrzna CEiPM, formy działalności CEiPM, pośrednictwo pracy, poradnictwo informacji zawodowej, program działalności MBP w środowisku młodzieży uczącej się powyżej 15 roku życia ustalający system jego pracy z komendantami szkolnymi, realizacja programów rządowych, programów Ochotniczych Hufców Pracy projektów lokalnych z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej młodzieży, współpraca z Wojewódzkimi Urzędami Pracy i Powiatowymi Urzędami Pracy – umowy, ich realizacje i efekty, współpraca z innymi podmiotami o takich samych lub podobnych celach działania, formy popularyzacji działalności CEiPM (MBP, KP, MCiZ) na lokalnym rynku pracy w środowisku lokalnym, dokumentacja działalności CEiPM, nadzór Wojewódzkiej Komendy nad pracą CEiPM oraz nadzór CEiPM nad pracą filii MBP i KP. 

w zakresie:
Działalności mobilnego Centrum Informacji zawodowej.
  • Kontrola rozpoznawcza Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Częstochowie ul. Niepodległości 20/22 Śląskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy.
  • Kontrola rozpoznawcza Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej e Dąbrowie Górniczej ul. Ząbkowicka 44, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Katowicach, ul. Piaskowa 8 Śląskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy. 

Przedmiot kontroli;

organizacja Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej, podstawa utworzenia Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej, charakterystyka MCIZ, baza lokalowa, struktura, zatrudniona kadra, podział obowiązków, sposób organizacji, przekazany majątek do dyspozycji MCIZ, realizacja rocznego planu działalności MCIZ, dokumentacja działalności prowadzonej przez Mobilne Centrum Informacji Zawodowej, współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi funkcjonującymi na rynku pracy o takich samych lub podobnych celach działania, techniki i metody prowadzenia indywidualnego i grupowego poradnictwa zawodowego, ocena działalności merytorycznej MCIZ, działalność promocyjna i informacyjna w zakresie prowadzonych zadań, sposób naboru uczestników, zakres tematyczny prowadzonych zajęć, zagadnienia z zakresu działalności logistycznej w Centrum Informacji Zawodowej, gospodarka materiałowa (udokumentowanie, ewidencja i oznakowanie mienia oraz jego wykorzystanie, przemieszczanie, przekazywanie bądź likwidacja, stan techniczny mienia, zabezpieczenie mienia przed kradzieżą i zniszczeniem, magazynowanie), transport (rozliczenie, eksploatacja, stan techniczny, delegacje, limity, ryczałty), z wszystkich dokonanych kontroli sporządzono odpowiednie protokoły z których jeden egzemplarz pozostawiono w jednostce kontrolowanej a drugi w zespole kontrolującym.

Nazwa dokumentu: Przeprowadzone kontrole i rejestry
Podmiot udostępniający: ŚWK OHP
Osoba, która wytworzyła informację: Krzysztof Borowik
Osoba, która odpowiada za treść: Krzysztof Borowik
Osoba, która wprowadzała dane: Bernadeta Maro
Data wytworzenia informacji: 2007-03-23 09:50:49
Data udostępnienia informacji: 2007-03-23 09:50:49
Data ostatniej aktualizacji: 2007-03-26 09:40:06

Wersja do wydruku...

corner   corner