logo
Wersja dla niedowidzących
  Ochotnicze Hufce Pracy Śląska Wojewódzka Komenda
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE
minus Informacje ogólne
plus Informacja o naborze do jednostek ŚWK OHP
 OGŁOSZENIA
 DOKUMENTACJA
minus Podstawa prawna
plus Finanse
plus Dokumenty kontroli
minus Tryb rozpatrywania wniosków
plus Zamówienia publiczne
minus Informacja o zbędnych lub zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego
 STRUKTURA ORGANIZACYJNA
minus Komenda Wojewódzka
minus Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
minus Młodzieżowe Biura Pracy
minus Mobilne Centra Informacji Zawodowej
minus Młodzieżowe Centra Kariery
minus Ośrodki Szkolenia i Wychowania
plus Hufce Pracy
 DZIAŁALNOŚĆ ŚLĄSKIEJ WK
plus Współpraca z zagranicą
plus Projekty współfinansowane z EFS
minus Eurodesk
minus EURES
minus ECAM
minus Rekrutacja
minus Refundacja
minus Działalność wychowawcza
minus Oferty Pracy dla Młodzieży
 INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
minus Wyjaśnienie skrótów
minus Deklaracja dostępności
A A A


DZIAŁALNOŚĆ ŚLĄSKIEJ WK > Rekrutacja

1. Rekrutacji uczestników do jednostek organizacyjnych, dokonuje powołana przez Komendanta lub Kierownika jednostki Komisja Rekrutacyjna.


2. Uczestnik może być przyjęty do jednostki OHP po spełnieniu następujących warunków:

Szkoła Podstawowa dla Dorosłych klasa VII i VIII :

osoby, które ukończyły 15 r.ż. oraz posiadają opóźnienie szkolne oraz opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Szkoła Branżowa I-go Stopnia :

- osoby, które ukończyły ośmioletnią szkołę podstawową niemające ukończonego 15 r.ż. mogą być przyjęte w celu przygotowania zawodowego w roku kalendarzowym, w którym kończą 15 lat (przy zachowaniu zapisu kodeksu Pracy art. 191 § 24).

 - osoby, które ukończyły szkołę podstawową i mają ukończony 15 r.ż.

- osoby które ukończyły 18 r.ż. w trakcie nauki w ośmioletniej szkole podstawowej mogą być zatrudnione w celu nauki zawodu na zasadach określonych dla młodocianych w roku kalendarzowym, w którym ukończyły szkołę podstawową (art. 1911).

3. Dokumentacja wymagana przy przyjęciu kandydata do OHP:

 1. Kwestionariusz rekrutacyjny kandydata do OHP (stanowi deklarację uczestnictwa w OHP).
 2. Świadectwo szkolne  (kopia) z ostatniej ukończonej klasy przez kandydata.
 3. Fotografia legitymacyjna (aktualna) - 1 sztuka.
 4. Zezwolenie dyrektora ośmioletniej szkoły podstawowej, w której obwodzie mieszka kandydat, na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą (dotyczy kandydatów, którzy nie ukończyli ośmioletniej szkoły podstawowej i nie ukończyli 15 r.ż.).
 5. Informacja dotycząca konsultacji z doradcą zawodowym poświadczona przez doradcę zawodowego OHP, który przeprowadził rozmowę z kandydatem. 
 6. Zaświadczenie lekarza medycyny pracy o przydatności do zawodu (dotyczy uczestników podejmujących przygotowanie zawodowe) – kopia (oryginał składany w zakładzie pracy).
 7. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej sporządzona na wniosek rodziców/opiekunów prawnych, zawierająca informacje o braku rokowań odnośnie możliwości ukończenia szkoły dla dzieci i młodzieży (dotyczy kandydatów do szkoły podstawowej dla dorosłych).
 8. Zaświadczenie o dochodach w rodzinie (dotyczy kandydatów na miejsca stacjonarne).
 9. Indywidualna umowa o pracę (kopia), dostarczana po jej zawarciu.
 10. Informacja/opinia dotycząca kandydata z poprzedniej placówki/placówek oświatowych (niewymagana, ale pożądana do diagnozy i przygotowania pracy z uczestnikiem).
 11. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych (osoba nieletnia oraz pełnoletnia).

 Inne dokumenty umożliwiające realizację przez OHP działań wspierających uczestnika, w tym:

 1. Zgoda rodziców/opiekunów prawnych na udział w przedsięwzięciach organizowanych przez OHP (np. wycieczki, imprezy wychowawczo-zawodowe).
 2. Zgoda rodziców/opiekunów prawnych na udostępnianie wizerunku
 3. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych uczestnika

 

4. Szczegółowych informacji udzielają kierownicy jednostek organizacyjnych ŚWK OHP oraz pracownicy Biura Kształcenia i Wychowania Śląskiej WK OHP.

 

5. Istnieje możliwość udziału w europejskich projektach wymiany młodzieży oraz możliwość zdobycia dodatkowego zawodu lub uzyskanie innych na rynku pracy umiejętności w ramach projektów EFS.

Ilość odwiedzin: 34197
Nazwa dokumentu: Rekrutacja
Podmiot udostępniający: ŚWK OHP
Osoba, która wytworzyła informację: Izabela Medyńska
Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Medyńska
Osoba, która wprowadzała dane: Izabela Medyńska
Data wytworzenia informacji: 2007-03-23 13:33:47
Data udostępnienia informacji: 2007-03-23 13:33:47
Data ostatniej aktualizacji: 2021-07-02 15:14:40

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner