logo
Wersja dla niedowidzących
  Ochotnicze Hufce Pracy Śląska Wojewódzka Komenda
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE
minus Informacje ogólne
plus Informacja o naborze do jednostek ŚWK OHP
 OGŁOSZENIA
 DOKUMENTACJA
minus Podstawa prawna
plus Finanse
plus Dokumenty kontroli
minus Tryb rozpatrywania wniosków
plus Zamówienia publiczne
minus Informacja o zbędnych lub zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego
 STRUKTURA ORGANIZACYJNA
minus Komenda Wojewódzka
minus Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
minus Młodzieżowe Biura Pracy
minus Mobilne Centra Informacji Zawodowej
minus Młodzieżowe Centra Kariery
minus Ośrodki Szkolenia i Wychowania
plus Hufce Pracy
 DZIAŁALNOŚĆ ŚLĄSKIEJ WK
plus Współpraca z zagranicą
plus Projekty współfinansowane z EFS
minus Eurodesk
minus EURES
minus ECAM
minus Rekrutacja
minus Refundacja
minus Działalność wychowawcza
minus Oferty Pracy dla Młodzieży
 INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
minus Wyjaśnienie skrótów
minus Deklaracja dostępności
A A A


DZIAŁALNOŚĆ ŚLĄSKIEJ WK > Refundacja

 Z dniem 1 stycznia 2011 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundowania
ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom
(Dz.U. 2010 nr 244 poz. 1632).

 
Pracodawców prosimy o zapoznanie się z treścią rozporządzenia oraz o zwrócenie szczególnej uwagi na następujące zapisy:

1.     §3 ust. 1 „Przed zawarciem umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z młodocianym pracodawca składa wniosek o zawarcie umowy do centrum edukacji i pracy młodzieży, zwanego dalej „centrum edukacji”, właściwego ze względu na miejsce odbywania przez młodocianego przygotowania zawodowego, bezpośrednio albo za pośrednictwem organizacji zrzeszającej pracodawców.”

2.     §3 ust. 7 „Wniosek o zawarcie umowy dotyczący młodocianych, którzy dokształcają się w formach szkolnych, pracodawca lub w jego imieniu organizacja zrzeszająca pracodawców może złożyć w Centrum edukacji w terminie od dnia 1 stycznia do dnia 15 listopada każdego roku.”

3.     §3 ust. 11 „Pracodawca lub w jego imieniu organizacja zrzeszające pracodawców składa w centrum edukacji kopie umów o pracę w celu przygotowania zawodowego zawartych na czas nieokreślony z młodocianymi, zgodnie ze złożonym wcześniej wnioskiem o zawarcie umowy, w terminie do 30 listopada.”
 
4.     §3 ust. 12 „Jeśli umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została zawarta z młodocianym przed dniem złożenia wniosku o zawarcie umowy lub w tym dniu, wniosek o zawarcie umowy zostanie rozpatrzony negatywnie w odniesieniu do tego młodocianego.”
 
Wzór wniosku o zawarcie umowy o refundację można pobrać z naszej strony w części „Pliki do pobrania”.
 
Z dniem 1 stycznia 2011 r. zmianie uległ również wzór formularza informacji o otrzymanej pomocy publicznej, który zgodnie z zgodnie z § 3 ust. 2 pkt. 10 Rozporządzenia MPiPS
z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom pracodawca dołącza do każdego wniosku
o zawarcie umowy o refundację. Aktualnie obowiązujący znajduje się w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegających się o pomoc inną niż pomoc
de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. nr 254, poz. 1704).
 

 

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99 poz. 1001) i Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 31 sierpnia 2004 roku (Dz. U. Nr 190 poz. 1951), Ochotnicze Hufce Pracy od 1 września 2004 roku stały się jedyną instytucją rynku pracy, która przyjmuje wnioski o zawarcie umów oraz zawiera umowy o refundację z środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom oraz składek na ubezpieczenie społeczne od refundowanych wynagrodzeń.

 
Pracodawca, który zatrudnia pracowników młodocianych w celu przygotowania zawodowego, może uzyskać refundację wypłaconych im wynagrodzeń oraz opłaconych
od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne. Wysokość refundacji jest ograniczona - nie może przekraczać na jednego pracownika młodocianego wysokości wynagrodzenia młodocianego ustalonego w przepisach oraz opłacanych od tego wynagrodzenia składek na ubezpieczenia społeczne finansowanych przez pracodawcę.
 
Młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej
w poprzednim kwartale, obowiązujące od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" wysokości tego wynagrodzenia. Wynagrodzenie młodocianych jest zatem zmienne - odnosimy je zawsze (jako 4%, 5% lub 6%) do przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale.
 
O refundację wynagrodzeń młodocianych i składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń może się ubiegać pracodawca, który zamierza zatrudnić młodocianych, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:
• chce zatrudnić ich w zawodach określonych w wykazie zawodów ogłaszanym
w wojewódzkim dzienniku urzędowym,
• spełnia warunki (pracodawca, osoba prowadząca w jego imieniu zakład pracy lub osoba
u niego zatrudniona) do prowadzenia przygotowania zawodowego w zakresie wymagań zawodowych i pedagogicznych określonych w przepisach regulujących odbywanie przygotowania zawodowego.
 
Wniosek o zawarcie umowy dotyczącej refundowania pracodawcy kosztów wynagrodzeń
i opłacanych od nich składek z tytułu zatrudniania pracowników młodocianych powinien być złożony w Wojewódzkiej Komendzie OHP (konkretnie w centrum edukacji i pracy młodzieży), właściwej ze względu na miejsce odbywania przez młodocianego przygotowania zawodowego.
 
Wniosek o zawarcie umowy dotyczący młodocianych, którzy dokształcają się w formach szkolnych, pracodawca lub w jego imieniu organizacja zrzeszająca pracodawców może złożyć W Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w terminie od 1 stycznia do 15 listopada każdego roku. Natomiast wniosek o zawarcie umowy dotyczący młodocianych, którzy nie dokształcają się w formach szkolnych, może być składany w innych terminach ogłaszanych przez centrum edukacji w jego siedzibie.
 
Młodocianym w rozumieniu Kodeksu Pracy jest osoba, która ukończyła 16 lat,
a nie przekroczyła 18 lat (Art. 190 § 1 KP). 
 
 
 Podstawa prawna:
 
• art. 190, art. 191 Kodeksu pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141);
 
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz.U. 2010 nr 244 poz. 1632);
 
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz.U. 2008 nr 235 poz. 1601);
 
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz.U. 2008 nr 112 poz. 716);
 
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz.U. 2007 nr 77 poz. 518);
 
• Rozporządzenie Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. Nr 60, poz. 278 ze zm.);
 
• Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz. U. 2008 r., Nr 69, poz. 415, ze zm.);
 

• Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str.3).

Nazwa dokumentu: Refundacja
Podmiot udostępniający: ŚWK OHP
Osoba, która wytworzyła informację: Urszula Dąbrowska
Osoba, która odpowiada za treść: Urszula Dąbrowska
Osoba, która wprowadzała dane: Dawid Nowak
Data wytworzenia informacji: 2009-05-04 14:07:00
Data udostępnienia informacji: 2009-05-04 14:07:00
Data ostatniej aktualizacji: 2011-03-02 10:55:32

Wersja do wydruku...

corner   corner