logo
Wersja dla niedowidzących
  Ochotnicze Hufce Pracy Śląska Wojewódzka Komenda
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE
minus Informacje ogólne
plus Informacja o naborze do jednostek ŚWK OHP
 OGŁOSZENIA
 DOKUMENTACJA
minus Podstawa prawna
plus Finanse
plus Dokumenty kontroli
minus Tryb rozpatrywania wniosków
plus Zamówienia publiczne
minus Informacja o zbędnych lub zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego
 STRUKTURA ORGANIZACYJNA
minus Komenda Wojewódzka
minus Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
minus Młodzieżowe Biura Pracy
minus Mobilne Centra Informacji Zawodowej
minus Młodzieżowe Centra Kariery
minus Ośrodki Szkolenia i Wychowania
plus Hufce Pracy
 DZIAŁALNOŚĆ ŚLĄSKIEJ WK
plus Współpraca z zagranicą
plus Projekty współfinansowane z EFS
minus Eurodesk
minus EURES
minus ECAM
minus Rekrutacja
minus Refundacja
minus Działalność wychowawcza
minus Oferty Pracy dla Młodzieży
 INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
minus Wyjaśnienie skrótów
minus Deklaracja dostępności
A A A


DOKUMENTACJA > Podstawa prawna

 

Podstawa Prawna OHP

  
 

Ochotnicze Hufce Pracy są – na mocy Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – instytucją rynku pracy. OHP to państwowa jednostka budżetowa nadzorowana przez ministra właściwego do spraw pracy, która wykonuje zadania państwa na rzecz młodzieży powyżej 15 roku życia i bezrobotnych do 25 roku życia w zakresie zatrudnienia oraz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży, a także zadania w zakresie jej kształcenia i wychowania.

Najważniejszymi aktami prawnymi określającymi zadania powierzone OHP przez ustawodawcę są:

- Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz. U. nr 99, poz. 1001), na mocy której Ochotnicze Hufce Pracy otrzymały status instytucji rynku pracy i są drugim, po publicznych służbach zatrudnienia, podmiotem realizującym zadania zapisane w ustawie.
- Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 1996 r. nr 67 poz. 329 -tekst jednolity z późniejszymi zmianami) określająca zadania OHP z zakresu kształcenia i wychowania młodzieży.
- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz.674 – tekst jednolity).
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy (Dz.U. z 2005 nr 6 poz. 41).
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie sposobu organizacji uzupełnienia wykształcenia ogólnego młodzieży w Ochotniczych Hufcach Pracy oraz zdobywania przez nią kwalifikacji zawodowych (Dz.U. z 2004 nr 262 poz. 2604).
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz.U. z 2004 nr 190 poz. 1951).
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnianie młodocianych , którzy nie ukończyli gimnazjum, osób nie mających 16 lat, które ukończyły gimnazjum, oraz niemających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum (Dz.U. z 2002 nr 214 poz.1808).
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r.  w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 1996 nr 60 poz. 278 z pózn. zm.).

Ochotnicze Hufce Pracy to Państwowa jednostka budżetowa nadzorowana przez ministra właściwego do spraw pracy. OHP wykonują zadania Państwa w zakresie zatrudnienia oraz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży, a także zadania w zakresie jej kształcenia i wychowania.

Głównym celem działalności OHP jest stwarzanie młodzieży warunków prawidłowego rozwoju społecznego i zawodowego poprzez aktywne budowanie systemu pomocy dla grup najsłabszych, organizowanie i wspieranie form wychodzenia z ubóstwa, bezrobocia i patologii społecznych.

Nazwa dokumentu: Podstawa prawna
Podmiot udostępniający: ŚWK OHP
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Krawczyk
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Krawczyk
Osoba, która wprowadzała dane: Artur Molenda
Data wytworzenia informacji: 2007-03-23 09:46:30
Data udostępnienia informacji: 2007-03-23 09:48:30
Data ostatniej aktualizacji: 2009-02-24 07:24:59

Wersja do wydruku...

corner   corner