logo
Wersja dla niedowidzących
  Ochotnicze Hufce Pracy Śląska Wojewódzka Komenda
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE
minus Informacje ogólne
plus Informacja o naborze do jednostek ŚWK OHP
 OGŁOSZENIA
 DOKUMENTACJA
minus Podstawa prawna
plus Finanse
plus Dokumenty kontroli
minus Tryb rozpatrywania wniosków
plus Zamówienia publiczne
minus Informacja o zbędnych lub zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego
 STRUKTURA ORGANIZACYJNA
minus Komenda Wojewódzka
minus Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
minus Młodzieżowe Biura Pracy
minus Mobilne Centra Informacji Zawodowej
minus Młodzieżowe Centra Kariery
minus Ośrodki Szkolenia i Wychowania
plus Hufce Pracy
 DZIAŁALNOŚĆ ŚLĄSKIEJ WK
plus Współpraca z zagranicą
plus Projekty współfinansowane z EFS
minus Eurodesk
minus EURES
minus ECAM
minus Rekrutacja
minus Refundacja
minus Działalność wychowawcza
minus Oferty Pracy dla Młodzieży
 INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
minus Wyjaśnienie skrótów
minus Deklaracja dostępności
A A A


Tryb rozpatrywania wniosków

Tryb przyjmowania i rozpatrywania wniosków określa Regulamin Pracy Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP wprowadzony Zarządzeniem Komendanta Wojewódzkiego Ochotniczych Hufców Pracy Nr 14/org/99 z dnia 28 stycznia 1999 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu pracy Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP. Zmieniony Zarządzeniem Komendanta Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP Nr 27/KZ/2004 z dnia 10 09 2004 r.

Regulamin Pracy Śląskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy:

XII. Skargi i wnioski

§ 53.

 Zasady i tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania wniosków i skarg.

1. Komendant Wojewódzki ustala termin przyjmowania interesantów. Informacja wywieszona jest na tablicy ogłoszeń.
2.Pracownicy Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP zobowiązani są do sprawnego i rzetelnego rozpatrywania indywidualnych spraw.
3.Odpowiedzialność za terminowe i prawidłowe załatwianie spraw ponoszą Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego,
Kierownik Wydziału Kadr, Kontroli i Skarg i kierownicy jednostek organizacyjnych.
4.Skargi i wnioski rejestruje się w "rejestrze wniosków i skarg" prowadzonym przez Wydział Kadr Kontroli i Skarg,
5. Do rejestru wpisuje się wszystkie skargi, bez względu na formę i miejsce złożenia.
6.Skargę lub wniosek przekazuje się kierownikowi merytorycznie właściwej komórki organizacyjnej ŚWK OHP, który winien niezwłocznie dokonać rozpat
rzenia i przygotować projekt odpowiedzi a następnie przekazać go wraz z kompletem dokumentów do podpisu Wojewódzkiemu Komendantowi OHP.
7.Za przekazanie skargi lub wniosku i kopii odpowiedzi w celu wpisania do rejestru odpowiedzialni są kierownicy jednost
ek organizacyjnych lub imiennie wyznaczeni pracownicy.
8. Zasady i tryb rozpatrywania wniosków i skarg określa szczegółowo zarządzenie Wojewódzkiego Komendanta  OHP.

§ 54.

1. Pracownikowi przysługuje prawo składania skarg lub wniosków ustnie do protokółu lub na piśmie kierowanym do Komendanta Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP.
2.1.Wojewódzki Komendant  OHP lub jego Zastępcy przyjmują skargi i wnioski w każdy poniedziałek w godz. 1300 - 1500
w siedzibie Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Katowicach, Plac Grunwaldzki 8 - 10.
2.2.Komendant Wojewódzki może upoważnić kierownika jednostki organizacyjnej do przyjmowania interesantów w sprawie skarg i wniosków w siedzibie jednostki.
3.Stanowisko Wojewódzkiego Komendanta OHP w przedmiocie składanego wniosku lub skargi powinno być zakomunikowane wnioskodawcy lub skarżącemu się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Nazwa dokumentu: Tryb rozpatrywania wniosków
Podmiot udostępniający: ŚWK OHP
Osoba, która wytworzyła informację: Krzysztof Borowik
Osoba, która odpowiada za treść: Krzysztof Borowik
Osoba, która wprowadzała dane: Bernadeta Maro
Data wytworzenia informacji: 2007-03-02 15:05:28
Data udostępnienia informacji: 2007-03-02 15:05:28
Data ostatniej aktualizacji: 2007-08-10 12:45:42

Wersja do wydruku...

corner   corner