logo
Wersja dla niedowidzących
  Ochotnicze Hufce Pracy Śląska Wojewódzka Komenda
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE
minus Informacje ogólne
plus Informacja o naborze do jednostek ŚWK OHP
 OGŁOSZENIA
 DOKUMENTACJA
minus Podstawa prawna
plus Finanse
plus Dokumenty kontroli
minus Tryb rozpatrywania wniosków
plus Zamówienia publiczne
minus Informacja o zbędnych lub zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego
 STRUKTURA ORGANIZACYJNA
minus Komenda Wojewódzka
minus Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
minus Młodzieżowe Biura Pracy
minus Mobilne Centra Informacji Zawodowej
minus Młodzieżowe Centra Kariery
minus Ośrodki Szkolenia i Wychowania
plus Hufce Pracy
 DZIAŁALNOŚĆ ŚLĄSKIEJ WK
plus Współpraca z zagranicą
plus Projekty współfinansowane z EFS
minus Eurodesk
minus EURES
minus ECAM
minus Rekrutacja
minus Refundacja
minus Działalność wychowawcza
minus Oferty Pracy dla Młodzieży
 INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
minus Wyjaśnienie skrótów
minus Deklaracja dostępności
A A A


 

 

 

Tryb rozpatrywania wniosków

 

 
Tryb przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków określa Regulamin Organizacyjny Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP wprowadzony Zarządzeniem Komendanta Wojewódzkiego Ochotniczych Hufców Pracy Nr 33/WK/2010 z dnia 10.12.2010r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego i nowej struktury organizacyjnej Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP oraz opracowania symboli literowych komórek merytorycznych ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Komendanta Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP Nr 12/WK/2011 z dnia 17.02.2011r. a także Zarządzenie Komendanta Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP Nr 35/WK/2010 z dnia 20 12 2010r. 
w sprawie : organizacji, przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków
w Biurze Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP.
 
Regulamin Organizacyjny Śląskiej Wojewódzkiej Komendy
Ochotniczych Hufców Pracy:
 
 
Zasady i tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania wniosków i skarg:
 
1. Wojewódzki Komendant ŚWK OHP ustala termin przyjmowania interesantów i umieszcza go na tablicy ogłoszeń.
2.  Pracownicy ŚWK OHP zobowiązani są do sprawnego i rzetelnego rozpatrywania indywidualnych spraw.
3. Odpowiedzialność za terminowe i prawidłowe załatwienie spraw ponosi Zastępca Wojewódzkiego Komendanta, Kierownik Zespołu ds. Kadr  i kierownicy jednostek organizacyjnych.
4. Skargi i wnioski rejestruje się w „rejestrze wniosków i skarg”, który znajduje się u Kierownika Zespołu ds. Kadr ŚWK OHP.
5. Do rejestru wpisuje się wszystkie skargi, bez względu na formę i miejsce złożenia.
6. Skargę lub wniosek przekazuje się kierownikowi merytorycznie właściwej komórki  organizacyjnej ŚWK OHP, który winien niezwłocznie dokonać rozpatrzenia i przygotować projekt odpowiedzi a następnie przekazać go wraz z kompletem dokumentów do podpisu Wojewódzkiemu Komendantowi ŚWK OHP.
7. Za przekazanie skargi lub wniosku i kopii odpowiedzi w celu wpisania do rejestru odpowiedzialni są kierownicy jednostek organizacyjnych lub imiennie wyznaczeni pracownicy.
8. Zasady i tryb rozpatrywania wniosków i skarg określa szczegółowo Zarządzenie Wojewódzkiego Komendanta ŚWK.
 
Pracownikowi przysługuje prawo do składania skarg lub wniosków ustnie lub na piśmie kierowanym do Wojewódzkiego Komendanta ŚWK OHP.
Wojewódzki Komendant może upoważnić kierownika jednostki organizacyjnej
do przyjmowania interesantów w sprawie skarg i wniosków w siedzibie jednostki.
Stanowisko Wojewódzkiego Komendanta OHP w przedmiocie składanego wniosku lub skargi powinno być zakomunikowane wnioskodawcy lub skarżącemu się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Ilość odwiedzin: 31657
Nazwa dokumentu: Tryb rozpatrywania wniosków
Podmiot udostępniający: ŚWK OHP
Osoba, która wytworzyła informację: Marzena Gądek
Osoba, która odpowiada za treść: Marzena Gądek
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Szlosarek
Data wytworzenia informacji: 2007-03-02 15:05:28
Data udostępnienia informacji: 2007-03-02 15:05:28
Data ostatniej aktualizacji: 2022-04-01 09:38:29

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner