logo
Wersja dla niedowidzących
  Ochotnicze Hufce Pracy Śląska Wojewódzka Komenda
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE
minus Informacje ogólne
plus Informacja o naborze do jednostek ŚWK OHP
 OGŁOSZENIA
 DOKUMENTACJA
minus Podstawa prawna
plus Finanse
plus Dokumenty kontroli
minus Tryb rozpatrywania wniosków
plus Zamówienia publiczne
minus Informacja o zbędnych lub zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego
 STRUKTURA ORGANIZACYJNA
minus Komenda Wojewódzka
minus Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
minus Młodzieżowe Biura Pracy
minus Mobilne Centra Informacji Zawodowej
minus Młodzieżowe Centra Kariery
minus Ośrodki Szkolenia i Wychowania
plus Hufce Pracy
 DZIAŁALNOŚĆ ŚLĄSKIEJ WK
plus Współpraca z zagranicą
plus Projekty współfinansowane z EFS
minus Eurodesk
minus EURES
minus ECAM
minus Rekrutacja
minus Refundacja
minus Działalność wychowawcza
minus Oferty Pracy dla Młodzieży
 INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
minus Wyjaśnienie skrótów
minus Deklaracja dostępności
A A A


18-24 Czas na samodzielność

W miesiącu styczniu br Ochotnicze Hufce Pracy rozpoczęły realizację ostatniego projektu wdrażanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004 - 2006, finansowanego z Europejskiego funduszu Społecznego. Projekt potrwa do końca lutego 2008 roku. Projektu zatytułowany "18-24 czas na samodzielność" w skali kraju adresowany jest do grupy 3000 osób, na terenie województwa śląskiego obejmie 150 osób.

Beneficjenci ostatecznie projektu to młodzież w wieku 18 - 24 lata, pochodząca z rodzin dysfunkcyjnych i środowisk zagrożonych patologiami społecznymi, dotkniętych ubóstwem, długotrwałym bezrobociem, nie ucząca się i nie pracująca.

Projekt poprzez kompleksowe działania edukacyjne, doradcze, wychowawcze
i wychowawcze przyczyni się do przeciwdziałania niepewności, marginalizacji społecznej, ubóstwu i bezrobociu młodzieży.

UCZESTNICY PROJEKTU:
Grupa I: osoby z wykształceniem średnim niepełnym (w tym absolwenci liceów profilowanych) zainteresowane uzyskaniem świadectwa dojrzałości, a także istotnych kwalifikacji i umiejętności zawodowych, niezbędnych do efektywniejszego poruszani się po rynku pracy: osoby nie uczące się i nie pracujące, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych mający problemy z opanowaniem obowiązkowego programu nauczania, mające zaległości spowodowane dłuższą absencją.

Grupa II: osoby nie uczące się i niepracujące, posiadające wykształcenie średnie, zainteresowane podjęciem nauki na wyższej uczelni, oraz równoczesnym uzyskaniem atrakcyjnych kwalifikacji zawodowych, które w sposób istotny poprawią ich sytuacje na rynku pracy; szczególnie słuchacze przedostatnich bądź ostatnich klas szkół wieczorowych.

W projekcie przewiduje się także udział młodzieży niepełnosprawnej.

OCZEKIWANE REZULTATY PROJEKTU

Zakładanymi twardymi rezultatami projektu są:

 • powrót do systemu edukacji lub kontynuacja szkoleń przez co najmniej 80 procent beneficjentów,
 • nabycie kwalifikacji zawodowych przez co najmniej 90 procent beneficjentów,
 • podjęcie zatrudnienia lub działalności gospodarczej przez co najmniej 15 procent beneficjentów,
 • nabycie przez co najmniej 80 procent uczestników umiejętności posługiwania się podstawowymi programami komputerowymi, potwierdzonymi uzyskaniem certyfikatu ECDL,
 • pozytywne zdanie egzaminu na prawo jazdy przez 80 procent uczestników,
 • ukończenie kursów językowych - 80 procent uczestników. 

Zakładanymi rezultatami miękkimi projektu są:

 • poprawa indywidualnej samooceny oraz poczucia własnej wartości,
 • podwyższenie motywacji do nauki bądź uzyskania kwalifikacji zawodowych,
 • zwiększenie motywacji do poszukiwania pracy,
 • nabycie umiejętności korzystania z technologii informatycznych,
 • nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy,
 • nabycie postaw przedsiębiorczych oraz adaptacyjnych w kontekście samozatrudnienia,
 • nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem,
 • wzrost poczucia odpowiedzialności za wykonane zadania

PROJEKT CZAS NA SAMODZIELNOŚĆ - ŚLĄSKA WK

Śląska WK OHP

Kom. Wojewódzki ? Adam Dyla 

90

 60

150

Koordynator Wojewódzki

Dariusz Staszyński

LICZBA OSÓB W JEDNOSTKACH

 CEiPM w Katowicach

Barbara Cygan

 20

10

 30

12-20 HP Rybnik

Radosław Bała

 20

0

 30

 12-21 ŚHP Bielsko Biała

Tadeusz Wydra

20

10

30

 12-29 Częstochowa

Halina Konefał

 30

30

 60

W tym osoby niepełnosprawne

1

Nazwa dokumentu: 18-24 Czas na samodzielność
Podmiot udostępniający: ŚWK OHP
Osoba, która wytworzyła informację: Bernadeta Maro
Osoba, która odpowiada za treść: Bernadeta Maro
Osoba, która wprowadzała dane: Bernadeta Maro
Data wytworzenia informacji: 2007-03-02 15:34:03
Data udostępnienia informacji: 2007-03-02 15:34:03
Data ostatniej aktualizacji: 2007-07-09 11:45:00

Wersja do wydruku...

corner   corner