logo
Wersja dla niedowidzących
  Ochotnicze Hufce Pracy Śląska Wojewódzka Komenda
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE
minus Informacje ogólne
plus Informacja o naborze do jednostek ŚWK OHP
 OGŁOSZENIA
 DOKUMENTACJA
minus Podstawa prawna
plus Finanse
plus Dokumenty kontroli
minus Tryb rozpatrywania wniosków
plus Zamówienia publiczne
minus Informacja o zbędnych lub zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego
 STRUKTURA ORGANIZACYJNA
minus Komenda Wojewódzka
minus Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
minus Młodzieżowe Biura Pracy
minus Mobilne Centra Informacji Zawodowej
minus Młodzieżowe Centra Kariery
minus Ośrodki Szkolenia i Wychowania
plus Hufce Pracy
 DZIAŁALNOŚĆ ŚLĄSKIEJ WK
plus Współpraca z zagranicą
plus Projekty współfinansowane z EFS
minus Eurodesk
minus EURES
minus ECAM
minus Rekrutacja
minus Refundacja
minus Działalność wychowawcza
minus Oferty Pracy dla Młodzieży
 INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
minus Wyjaśnienie skrótów
minus Deklaracja dostępności
A A A


Działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U. 2019 poz. 2004, z późn. zm.) 
 oraz Zarządzenia Komendanta Śląskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy nr ŚWK.ZZA.021.24.2022 z dnia 14.06.2022r. 

Śląska Wojewódzka Komenda  OHP w Katowicach
ogłasza pierwszy pisemny przetarg publiczny na sprzedaż 
kotła C.O. węglowego z zasobnikiem i podajnikiem ślimakowym na paliwo ekogroszek o mocy 35KW
    

Cena wywoławcza: 13.000,00 zł

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08 lipca 2022r. w pokoju nr 329 A w siedzibie Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP na placu Grunwaldzkim 8-10 w Katowicach o godzinie 10:00. 
2. Kocioł można oglądać w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Dąbrowie Górniczej przy ulicy ul. Ząbkowickiej 44 w dniach od 22 czerwca 2022r. r do 08 lipca 2022 r.  w godzinach od 9:00 do 15:00  po uprzednim kontakcie z Panią Iloną Bobą. Kontakt telefoniczny pod numerem 32 268 07 64 lub 502 031 659.
3. Wadium w wysokości 1300,00 zł (10% ceny wywoławczej) należy wpłacić na konto Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP nr 89 1010 1212 3119 3313 9120 0000 w NBP oddział okręgowy Katowice, w terminie do dnia  07 lipca 2022r. 
4. O uznaniu przez sprzedającego, że wadium wpłacono w wymaganym terminie decyduje data wpływu środków na wskazany rachunek bankowy.
5. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, zostanie zwrócone w terminie 7 dni po dokonaniu wyboru lub odrzuceniu oferty. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny.
6. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.
7. Oferty należy  składać w formie pisemnej w zaklejonej kopercie oznaczonej wyraźnym napisem „Przetarg na sprzedaż kotła węglowego” w siedzibie Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w sekretariacie (pokój 330) w terminie do dnia 08 lipca 2022r. do godziny 09:00. Nasz adres:

Śląska Wojewódzka Komenda OHP
Plac Grunwaldzki 8-10, 49-950 Katowice

8. Oferta powinna zawierać:
a )  Imię, nazwisko i miejsce zamieszkania lub firmę i siedzibę oferenta;
b )  Oferowaną cenę i warunki jej zapłaty;
c )  Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem kotła węglowego będącego przedmiotem niniejszego przetargu albo że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z zapoznania się ze stanem tego składnika majątku;
 d )   Dowód wpłaty wadium (np. wydruk potwierdzający dokonanie przelewu)
  9. Oferta jest wiążąca w okresie 30 dni od dnia otwarcia przetargu.
10. Śląska Wojewódzka Komenda OHP zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.
11. Oferta zostanie odrzucona jeżeli: 
a    została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium,
b    nie zawiera wymienionych wyżej wymaganych danych i dokumentów, lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś jej uzupełnienie lub złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę. 
12. Kryterium wyboru ofert jest kryterium najwyższej zaoferowanej ceny.
13. Planowany termin zawarcia umowy sprzedaży: 14 dni od daty otrzymania przez oferenta zawiadomienia o przyjęciu jego oferty
14. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. 
15. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia.

  

Załączniki do pobrania: 2022-04-01 12:23:46 - Informacja o zużytych składnikach majątku (1.24 MB)

Nazwa dokumentu: Pisemny przetarg publiczny na sprzedaż kotła C.O. węglowego z zasobnikiem i podajnikiem ślimakowym na paliwo ekogroszek o mocy 35KW
Osoba, która wytworzyła informację: Jacek Nowak
Osoba, która odpowiada za treść: Jacek Nowak
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Szlosarek
Data wytworzenia informacji: 2021-03-19 10:19:00
Data udostępnienia informacji: 2021-03-19 10:19:00
Data ostatniej aktualizacji: 2022-06-22 14:58:23

Wersja do wydruku...

corner   corner