logo
Wersja dla niedowidzących
  Ochotnicze Hufce Pracy Śląska Wojewódzka Komenda
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE
minus Informacje ogólne
plus Informacja o naborze do jednostek ŚWK OHP
 OGŁOSZENIA
 DOKUMENTACJA
minus Podstawa prawna
plus Finanse
plus Dokumenty kontroli
minus Tryb rozpatrywania wniosków
plus Zamówienia publiczne
minus Informacja o zbędnych lub zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego
 STRUKTURA ORGANIZACYJNA
minus Komenda Wojewódzka
minus Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
minus Młodzieżowe Biura Pracy
minus Mobilne Centra Informacji Zawodowej
minus Młodzieżowe Centra Kariery
minus Ośrodki Szkolenia i Wychowania
plus Hufce Pracy
 DZIAŁALNOŚĆ ŚLĄSKIEJ WK
plus Współpraca z zagranicą
plus Projekty współfinansowane z EFS
minus Eurodesk
minus EURES
minus ECAM
minus Rekrutacja
minus Refundacja
minus Działalność wychowawcza
minus Oferty Pracy dla Młodzieży
 INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
minus Wyjaśnienie skrótów
minus Deklaracja dostępności
A A A


Śląska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Katowicach 

poszukuje kandydatów na stanowisko:

Zastępca Głównego Księgowego

 

Zakres wykonywania zadań :

Wykonywanie zadań Głównego Księgowego podczas jego nieobecności w tym:

 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi w celu realizacji rozliczeń
  publiczno-prawnych i pozostałych,
 • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych
  z planem finansowym oraz wstępna kontrola kompletności i rzetelności dokumentów tych operacji,
 • kontrasygnowanie czynności mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych oraz potwierdzanie zabezpieczenia środków finansowych na ich realizację,
 • kierowanie  i kontrolowanie wykonywania zadań należących do Pionu Finansowego,
 • nadzór nad wykonywaniem zadań z Działu Rachuby,
 • analiza prawidłowości i realności zapisów księgowych i sald w celu zapewnienia wiarygodności, rzetelności, bezbłędności, sprawdzalności i aktualności ksiąg rachunkowych oraz ustalenia faktycznego stanu finansowego i majątkowego jednostki,
 • sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych (raporty, bilanse, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszach jednostki) oraz opracowanie informacji z wykonania budżetu,
 • Sprawowanie stałego nadzoru nad realizacją planu, finansowego, w celu uniknięcia zagrożeń jego przekroczenia lub niewykonania,
 • Zapewnienie terminowego rozliczania należności i zobowiązań,
 • Opracowywanie projektów budżetu i planów finansowych oraz harmonogramów przewidywanych dochodów i wydatków w ujęciu rocznym,

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne,
 • doświadczenie zawodowe : 5 lat( umowa o pracę) w tym minimum  3 letnie( umowa
  o pracę) doświadczenie w pionie finansowym w kierowaniu zespołem  pracowniczym,
 • obywatelstwo polskie,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • znajomość przepisów:

-ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (teks jednolity: Dz. U z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.);

-ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1047);

-rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1911);

-rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 07 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1542);

-rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 02 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1053);

-rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 68);

-rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego, w które wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114, poz. 761);

-rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017r r. w sprawie szczegółowych zasad ewidencjonowania majątku Skarbu Państwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 729);

-prawa podatkowego w tym ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r.( tekst jednolity DzU 2004 nr 54 poz 535), ustawy o podatku -dochodowym od osób fizycznych (Dz U 2012 poz.361 z późn.

-ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych (Dz U z 2016 poz 963 z poźn. zm),

 • znajomość zasad rachunkowości budżetowej,
 • umiejętność obsługi programów finansowo-księgowych,
 • znajomość rozliczania projektów unijnych,
 • rzetelność,
 • sumienność,
 • odpowiedzialność,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • umiejętność efektywnej komunikacji pisemnej i interpersonalnej,

 

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w zakresie pracy w księgowości sektora finansów publicznych,
 • Znajomość obsługi programów: Trezor, QNT
 • firma jest otwarta zatrudnianie osób niepełnosprawnych,

Informacja o warunkach pracy:

 • pełny wymiar czasu pracy – 1 etat
 • zatrudnienie od 03.04.2018r.
 • praca od poniedziałku do piątku w godz. od 7.45-15.45
 • miejsce pracy  Pl. Grunwaldzki 8-10, Katowice
 • płaca zasadnicza 3300,00 - 3500,00 brutto + dodatek funkcyjny + dodatek stażowy

Wskaźnik zatrudnienia:

 • W styczniu 2018r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Śląskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

Wymagane dokumenty:

 • listy motywacyjny,
 • życiorys,
 • kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu potwierdzających wymagany staż pracy,
 • kserokopie świadectw i dyplomów potwierdzających wykształcenie,
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach jako dodatkowy dokument,
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata: pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych,
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; wyłoniony w wyniku naboru kandydat zobowiązany będzie, przed nawiązaniem stosunku pracy, do przedłożenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego,

Inne informacje:

Dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Śląskiej Wojewódzkiej Komendy
w Katowicach lub za pośrednictwem poczty na adres Pl. Grunwaldzki 8-10, 40-950 Katowice
w zamkniętej kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem, adresem oraz adnotacją nabór na stanowisko z-cy głównego księgowego w terminie do 12.03.2018r.

Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu rekrutacji, zostaną poinformowani o jego terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną. Aplikacje które wpłyną  po terminie ( decyduje data stempla pocztowego ) oraz oferty kandydatów niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.

Nazwa dokumentu: Zastępca Głównego Księgowego
Osoba, która wytworzyła informację: Dariusz Staroń
Osoba, która odpowiada za treść: Dariusz Staroń
Osoba, która wprowadzała dane: Dariusz Staroń
Data wytworzenia informacji: 2018-02-23 12:25:13
Data udostępnienia informacji: 2018-02-23 12:25:13
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-23 12:28:52

Wersja do wydruku...

corner   corner