logo
Wersja dla niedowidzących
  Ochotnicze Hufce Pracy Śląska Wojewódzka Komenda
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE
minus Informacje ogólne
plus Informacja o naborze do jednostek ŚWK OHP
 OGŁOSZENIA
 DOKUMENTACJA
minus Podstawa prawna
plus Finanse
plus Dokumenty kontroli
minus Tryb rozpatrywania wniosków
plus Zamówienia publiczne
minus Informacja o zbędnych lub zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego
 STRUKTURA ORGANIZACYJNA
minus Komenda Wojewódzka
minus Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
minus Młodzieżowe Biura Pracy
minus Mobilne Centra Informacji Zawodowej
minus Młodzieżowe Centra Kariery
minus Ośrodki Szkolenia i Wychowania
plus Hufce Pracy
 DZIAŁALNOŚĆ ŚLĄSKIEJ WK
plus Współpraca z zagranicą
plus Projekty współfinansowane z EFS
minus Eurodesk
minus EURES
minus ECAM
minus Rekrutacja
minus Refundacja
minus Działalność wychowawcza
minus Oferty Pracy dla Młodzieży
 INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
minus Wyjaśnienie skrótów
minus Deklaracja dostępności
A A A


Śląska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Katowicach 

poszukuje kandydatów na stanowisko:

Specjalista ds. kształcenia i wychowania

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

 

 • koordynowanie spraw związanych z realizacją zadań dotyczących kształcenia i wychowania w jednostkach opiekuńczo-wychowawczych; 

 • prowadzenie działalności promocyjnej i informacyjnej w zakresie zadań realizowanych przez Zespół przy współpracy z rzecznikiem prasowym Wojewódzkiej Komendy OHP; 

 • organizowanie przedsięwzięć stymulujących jednostki organizacyjne WK OHP do doskonalenia pracy wychowawczej i praktycznego przygotowania zawodowego;

 • Udzielanie wytycznych do opracowania planów dydaktyczno - wychowawczych  obowiązujących w hufcach pracy.  Współpraca z kadrą hufców w zakresie ustalania formy pracy pedagogicznej.  resocjalizacyjnej i opiekuńczej w toku procesu wychowawczego uczestników OHP. 

 • Współpraca i pomoc kadrze hufców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych  z  młodzieżą niedostosowaną społecznie i wymagająca szczególnej opieki.

 • czynne uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu imprez oświatowo- kulturalnych i sportowych.

 • Inspirowanie kadry opiekuńczo-wychowawczej do opracowywania  autorskich  programów edukacyjnych

 • Współpraca z instytucjami i organizacjami zajmującymi się pracą na rzecz młodzieży w zakresie współtworzenia programów edukacyjnych.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem

Wymagania niezbędne:

 •  Wykształcenie wyższe pedagogiczne;

 •  Staż pracy – minimum 2 lata,;

 • Dobre umiejętności organizacyjne oraz łatwość nawiązywania kontaktów; Gotowość do stałej, w tym samodzielnej, aktualizacji wiedzy.

 • Umiejętność  obsługi programów komputerowych: MS Office /Word, Excel/, Internetu, poczty elektronicznej.

 • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.

 • Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

 

Wymagania dodatkowe:

 • Umiejętność pracy pod presją czasu i radzenia sobie w sytuacjach stresowych.

 • Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, kreatywność

Warunki pracy:

 • Pełny wymiar czasu pracy.

 • Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych    i szkodliwych warunków pracy.

 • Miejsce pracy: Śląska WK OHP, Plac Grunwaldzki 8-10, 40-950 Katowice.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W styczniu 2019 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Śląskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił mniej niż 6%.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • List motywacyjny oraz CV.

 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (potwierdzone za zgodność z oryginałem własnym podpisem).

 • Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (potwierdzone za zgodność z oryginałem własnym podpisem).

 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 • Oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 • Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.

 

Termin składania dokumentów:

Dokumenty przyjmowane będą do 31 sierpnia  2020 r.

 

Miejsce składania dokumentów:

Śląska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

Sekretariat

Plac Grunwaldzki 8-10

40-950 Katowice

 

Inne informacje:

Oferty należy składać lub przesyłać na adres Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Katowicach, z dopiskiem na kopercie „Konkurs na stanowisko w Zespole ds. Kształcenia, Wychowania i Refundacji”

W przypadku ofert przekazywanych drogą pocztową decyduje data wpływu  do Sekretariatu ŚWK OHP.

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktowania się z wybranymi osobami. Kandydaci zakwalifikowani do dalszej procedury naboru zostaną poinformowani telefonicznie.

Nazwa dokumentu: Specjalista ds. kształcenia i wychowania
Osoba, która wytworzyła informację: Izabela Medyńska
Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Medyńska
Osoba, która wprowadzała dane: Izabela Medyńska
Data wytworzenia informacji: 2020-02-18 10:17:37
Data udostępnienia informacji: 2020-02-18 10:17:37
Data ostatniej aktualizacji: 2020-07-30 10:34:30

Wersja do wydruku...

corner   corner