logo
Wersja dla niedowidzących
  Ochotnicze Hufce Pracy Śląska Wojewódzka Komenda
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE
minus Informacje ogólne
plus Informacja o naborze do jednostek ŚWK OHP
 OGŁOSZENIA
 DOKUMENTACJA
minus Podstawa prawna
plus Finanse
plus Dokumenty kontroli
minus Tryb rozpatrywania wniosków
plus Zamówienia publiczne
minus Informacja o zbędnych lub zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego
 STRUKTURA ORGANIZACYJNA
minus Komenda Wojewódzka
minus Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
minus Młodzieżowe Biura Pracy
minus Mobilne Centra Informacji Zawodowej
minus Młodzieżowe Centra Kariery
minus Ośrodki Szkolenia i Wychowania
plus Hufce Pracy
 DZIAŁALNOŚĆ ŚLĄSKIEJ WK
plus Współpraca z zagranicą
plus Projekty współfinansowane z EFS
minus Eurodesk
minus EURES
minus ECAM
minus Rekrutacja
minus Refundacja
minus Działalność wychowawcza
minus Oferty Pracy dla Młodzieży
 INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
minus Wyjaśnienie skrótów
minus Deklaracja dostępności
A A A


Śląska Wojewódzka Komenda

Ochotniczych Hufców Pracy w Katowicach 

poszukuje kandydatów na stanowisko:

Specjalista ds. planowani i sprawozdawczości

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku 

 • Opracowywanie planów pracy i sprawozdań z realizacji planu pracy;

 • Koordynowanie i przygotowanie danych statystycznych niezbędnych do sporządzania dokumentów strategicznych;

 • Opracowywanie wewnętrznych aktów normatywnych dotyczących działalności;

 • Sporządzanie okresowych zestawień zbiorczych danych statystycznych, dokonywanie analiz z nich wynikających;

 • Współpraca merytoryczna z pozostałymi komórkami organizacyjnymi w zakresie realizowanych zadań;

Wymagania związane ze stanowiskiem

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe;

 • Staż pracy – minimum 2 lata,;

 • Dobre umiejętności organizacyjne oraz łatwość nawiązywania kontaktów; Gotowość do stałej, w tym samodzielnej, aktualizacji wiedzy.

 • Umiejętność  obsługi programów komputerowych: MS Office /Word, Excel/, Internetu, poczty elektronicznej.

 • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.

Wymagania dodatkowe:

 • Umiejętność pracy pod presją czasu i radzenia sobie w sytuacjach stresowych.

 • Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, kreatywność

Warunki pracy:

 • Pełny wymiar czasu pracy.

 • Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych  i szkodliwych warunków pracy.

 • Miejsce pracy: Śląska WK OHP, Plac Grunwaldzki 8-10, 40-950 Katowice.

Miejsce składania dokumentów : w sekretariacie ŚWK OHP do dnia 31.08.2020.
pl. Grunwaldzki 8-10, 40-950 Katowice,

Oferty niepodpisane, niekompletne, niespełniające wymogów oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty należy składać lub przesyłać na adres Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Katowicach.

W przypadku ofert przekazywanych drogą pocztową decyduje data wpłynięcia do Sekretariatu ŚWK OHP.

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktowania się z wybranymi osobami. Kandydaci zakwalifikowani do dalszej procedury naboru zostaną poinformowani telefonicznie.

Oferty złożone po terminie oraz oferty kandydatów niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru. 

Nazwa dokumentu: Specjalista ds. planowani i sprawozdawczości
Skrócony opis: Specjalista ds. planowani i sprawozdawczości
Osoba, która wytworzyła informację: Izabela Medyńska
Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Medyńska
Osoba, która wprowadzała dane: Izabela Medyńska
Data wytworzenia informacji: 2020-08-17 12:14:49
Data udostępnienia informacji: 2020-08-17 12:14:49
Data ostatniej aktualizacji: 2020-08-17 12:15:53

Wersja do wydruku...

corner   corner