logo
Wersja dla niedowidzących
  Ochotnicze Hufce Pracy Śląska Wojewódzka Komenda
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE
minus Informacje ogólne
plus Informacja o naborze do jednostek ŚWK OHP
 OGŁOSZENIA
 DOKUMENTACJA
minus Podstawa prawna
plus Finanse
plus Dokumenty kontroli
minus Tryb rozpatrywania wniosków
plus Zamówienia publiczne
minus Informacja o zbędnych lub zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego
 STRUKTURA ORGANIZACYJNA
minus Komenda Wojewódzka
minus Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
minus Młodzieżowe Biura Pracy
minus Mobilne Centra Informacji Zawodowej
minus Młodzieżowe Centra Kariery
minus Ośrodki Szkolenia i Wychowania
plus Hufce Pracy
 DZIAŁALNOŚĆ ŚLĄSKIEJ WK
plus Współpraca z zagranicą
plus Projekty współfinansowane z EFS
minus Eurodesk
minus EURES
minus ECAM
minus Rekrutacja
minus Refundacja
minus Działalność wychowawcza
minus Oferty Pracy dla Młodzieży
 INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
minus Wyjaśnienie skrótów
minus Deklaracja dostępności
A A A


Śląska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Katowicach 

poszukuje kandydatów na stanowisko:

Specjalista ds. wdrażania programów europejskich i współpracy międzynarodowej

 

Wymagania niezbędne

 • Wykształcenie średnie preferowane wyższe.
 • Minimum roczne doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków europejskich.
 • Znajomość tematyki związanej z zakresem wdrażania programów europejskich w Ochotniczych Hufcach Pracy.
 • Gotowość do stałej, w tym samodzielnej, aktualizacji wiedzy.
 • Bardzo dobra umiejętność obsługi programów komputerowych: MS Office /Word, Excel/, Internetu, poczty elektronicznej.
 • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
 • Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność pracy pod presją czasu i radzenia sobie w sytuacjach stresowych.
 • Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność.
 • Bardzo dobra znajomość co najmniej jednego języka obcego.

Warunki pracy

 • Pełny wymiar czasu pracy.
 • Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych          i szkodliwych warunków pracy.
 • Miejsce pracy: Śląska WK OHP, Plac Grunwaldzki 8-10, 40-950 Katowice.

Wskaźnik zatrudnienia

- W styczniu 2018 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Śląskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

Wymagane dokumenty i oświadczenia

 • List motywacyjny oraz CV.
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (potwierdzone za zgodność z oryginałem własnym podpisem).
 • Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (potwierdzone za zgodność z oryginałem własnym podpisem).
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 • Oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

- Praca administracyjno-biurowa,

- Użytkowanie sprzętu biurowego,

- Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,

- Praca wspomagana specjalistycznym programem finansowo-księgowym,

Obowiązki

 • Realizacja pozakonkursowych projektów dla młodzieży, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej – m.in. koordynacja zespołu projektowego
  w terenie, obsługa administracyjna projektu, sprawozdawczość finansowo-rzeczowa projektu.
 • Monitorowanie możliwości aplikowania o środki europejskie na realizację programów zgodnych z zapotrzebowaniem Śląskiej WK OHP.
 • Uczestnictwo w procesie projektowania, wnioskowania i realizacji projektów konkursowych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
 • Uczestnictwo w procesie projektowania, wnioskowania i realizacji projektów międzynarodowych finansowanych w ramach Erasmus + i z innych źródeł.
 • Nawiązywanie i prowadzenie współpracy z instytucjami i organizacjami zagranicznymi prowadzącymi działalność zbieżną z celami OHP.
 • Prowadzenie dokumentacji wydziałowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Wykonywanie innych zadań niezbędnych dla działalności OHP.

Sposób składania dokumentów:

e-mail:slaska@ohp.pl

w sekretariacie ŚWK OHP do dnia 22.03.2021r.
pl. Grunwaldzki 8-10, 40-950 Katowice,

Inne informacje: Oferty należy składać lub przesyłać do Zastępców Komendanta Wojewódzkiego na adres Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Katowicach.

Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu rekrutacji, zostaną poinformowani o jego terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną. Oferty złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) oraz oferty kandydatów niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.

Nazwa dokumentu: Specjalista ds. wdrażania programów europejskich i współpracy międzynarodowej
Osoba, która wytworzyła informację: Izabela Medyńska
Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Medyńska
Osoba, która wprowadzała dane: Izabela Medyńska
Data wytworzenia informacji: 2021-03-17 14:05:24
Data udostępnienia informacji: 2021-03-17 14:05:24
Data ostatniej aktualizacji: 2021-03-17 14:57:46

Wersja do wydruku...

corner   corner