logo
Wersja dla niedowidzących
  Ochotnicze Hufce Pracy Śląska Wojewódzka Komenda
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE
minus Informacje ogólne
plus Informacja o naborze do jednostek ŚWK OHP
 OGŁOSZENIA
 DOKUMENTACJA
minus Podstawa prawna
plus Finanse
plus Dokumenty kontroli
minus Tryb rozpatrywania wniosków
plus Zamówienia publiczne
minus Informacja o zbędnych lub zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego
 STRUKTURA ORGANIZACYJNA
minus Komenda Wojewódzka
minus Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
minus Młodzieżowe Biura Pracy
minus Mobilne Centra Informacji Zawodowej
minus Młodzieżowe Centra Kariery
minus Ośrodki Szkolenia i Wychowania
plus Hufce Pracy
 DZIAŁALNOŚĆ ŚLĄSKIEJ WK
plus Współpraca z zagranicą
plus Projekty współfinansowane z EFS
minus Eurodesk
minus EURES
minus ECAM
minus Rekrutacja
minus Refundacja
minus Działalność wychowawcza
minus Oferty Pracy dla Młodzieży
 INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
minus Wyjaśnienie skrótów
minus Deklaracja dostępności
A A A


Śląska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Katowicach 

poszukuje kandydatów na stanowisko:

Dyrektor wykonawczy ds. rozwoju

 

Ilość etatów— 1

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku :

 •  Planowanie możliwości rozwoju Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP  Wspieranie działań promocyjnych i wizerunkowych Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP
 •  Współpracy z jednostkami organizacyjnymi, jednostkami administracji rządowej i samorządowej, placówkami oświatowymi, naukowobadawczymi i uczelniami wyższymi, organizacjami NGO  Dbałość o rozwój potencjału i wiedzy osób zatrudnionych w Ochotniczych Hufcach Pracy, czynny udział w procesie rekrutacyjnym
 •  Ścisła współpraca z komórkami organizacyjnymi ŚWK OHP w zakresie rozwoju i optymalizacji procesów wewnętrznych organizacji  Czynne uczestnictwo w określaniu polityki i strategii w ŚWK OHP  Tworzenie ofert nowych projektów i konstruowaniu budżetu w tym zakresie;
 •  Wsparcie procesów sprawozdawczych.

 

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie: wyższe pedagogiczne na kierunku resocjalizacja
 •  Doświadczenie zawodowe/staź pracy: 8 lat doświadczenia zawodowego w obszarze pracy z młodzieżą niedostosowaną
 •  Ukończone studia podyplomowe z zakresu administracji i zarządzania
 • Kwalifikacje w zakresie oligofrenopedagogiki
 •  Kwalifikacje w zakresie zarządzania zespołem
 • Kwalifikacje w zakresie trener-szkoleniowiec
 •  Umiejętność dokonywania analiz ekonomiczno-finansowych
 •  Umiejętność prowadzenia negocjacji
 • Posiadanie wiedzy na temat działalności Ochotniczych Hufców Pracy, problematyki i profilu działalności,  Znajomość podstaw prawa handlowego
 •  Umiejętność rozpoznawania i dokonywania analiz potrzeb szkoleniowych dla firmy
 • Umiejętność programowania szkoleń
 • Znajomość ustawy o systemie oświaty
 •  Znajomość przepisów prawa z zakresu finansów publicznych i systemu podatkowego
 •  Znajomość ustawy prawo zamówień publicznych
 • Znajomość Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy

 

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość obsługi programów: Word, Excell
 • Ukończony kurs języka migowego
 •  Rzetelność i terminowość;
 •  Zorientowanie na osiąganie celów;
 •  Umiejętność organizacji pracy, wysoka samodzielność
 • Otwartość na doskonalenie zawodowe;
 •  Umiejętność efektywnej komunikacji pisemnej i interpersonalnej;
 •  Odpowiedzialność;
 •  Umiejętność rozwiązywania problemów i radzenia sobie w trudnych sytuacjach interpersonalnych, wysoka odporność na stres

 

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • Pełny wymiar czasu pracy ;
 •  Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie;
 •  Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy;
 •  Miejsce pracy: Śląska WK OHP, Plac Grunwaldzki 8-10, 40-950 Katowice
 • Wymagane dokumenty i oświadczenia
 •  Życiorys i list motywacyjny;
 • Potwierdzone kwalifikacje w zakresie wymagań niezbędnych
 •  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;

 

Sposób składania dokumentów:

e-mail:slaska@ohp.pl

w sekretariacie ŚWK OHP do dnia 22.03.2021r.
pl. Grunwaldzki 8-10, 40-950 Katowice,

 

Inne informacje: Oferty należy składać lub przesyłać do Zastępców

Komendanta Wojewódzkiego na adres Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Katowicach.

Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu rekrutacji, zostaną poinformowani o jego terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną. Oferty złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) oraz oferty kandydatów niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.

 

 

 

Nazwa dokumentu: Dyrektor wykonawczy ds. rozwoju
Osoba, która wytworzyła informację: Izabela Medyńska
Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Medyńska
Osoba, która wprowadzała dane: Izabela Medyńska
Data wytworzenia informacji: 2021-03-17 15:15:28
Data udostępnienia informacji: 2021-03-17 15:15:28
Data ostatniej aktualizacji: 2021-03-17 16:35:02

Wersja do wydruku...

corner   corner