logo
Wersja dla niedowidzących
  Ochotnicze Hufce Pracy Śląska Wojewódzka Komenda
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE
minus Informacje ogólne
plus Informacja o naborze do jednostek ŚWK OHP
 OGŁOSZENIA
 DOKUMENTACJA
minus Podstawa prawna
plus Finanse
plus Dokumenty kontroli
minus Tryb rozpatrywania wniosków
plus Zamówienia publiczne
minus Informacja o zbędnych lub zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego
 STRUKTURA ORGANIZACYJNA
minus Komenda Wojewódzka
minus Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
minus Młodzieżowe Biura Pracy
minus Mobilne Centra Informacji Zawodowej
minus Młodzieżowe Centra Kariery
minus Ośrodki Szkolenia i Wychowania
plus Hufce Pracy
 DZIAŁALNOŚĆ ŚLĄSKIEJ WK
plus Współpraca z zagranicą
plus Projekty współfinansowane z EFS
minus Eurodesk
minus EURES
minus ECAM
minus Rekrutacja
minus Refundacja
minus Działalność wychowawcza
minus Oferty Pracy dla Młodzieży
 INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
minus Wyjaśnienie skrótów
minus Deklaracja dostępności
A A A


Śląska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Katowicach

poszukuje kandydatów na stanowisko:

Specjalista  ds. finansowo-księgowych – umowa na zastępstwo

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku :

 • Przygotowanie i weryfikacja dokumentów księgowych;
 • Kontrola formalno-rachunkowa dokumentów;
 • Dekretowanie oraz ewidencja zdarzeń gospodarczych w systemie finansowo-księgowym zgodnie obowiązującymi procedurami;
 • Analiza prawidłowości i realności zapisów księgowych i sald w celu zapewnienia wiarygodności, rzetelności, bezbłędności, sprawdzalności i aktualności ksiąg rachunkowych;
 • Wsparcie procesów sprawozdawczych.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie: średnie lub wyższe ekonomiczne o specjalności rachunkowość;
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w księgowości
 • Znajomość zasad rachunkowości budżetowej mile widziana
 • Znajomość ustaw o: rachunkowości, finansach publicznych, podatku VAT, podatku od osób fiz., sys. ubezp. społecznych i powszechnych ubezp. zdrowotnym oraz rozp. Min. Finansów w sprawie: szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków, szczególnych zasad rachunkowości oraz planu kont dla jednostek budżetowych, sprawozdawczości budżetowej, sprawozdawczości  budżetowej w układzie zadaniowym;
 • Rzetelność i terminowość;
 • Zorientowanie na osiąganie celów;
 • Umiejętność organizacji pracy;
 • Otwartość na doskonalenie zawodowe;
 • Umiejętność efektywnej komunikacji pisemnej i interpersonalnej;

 

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość obsługi programów: Trezor, QNT Quorum, Excel.
 • Rzetelność i terminowość;
 • Zorientowanie na osiąganie celów;
 • Umiejętność organizacji pracy;
 • Otwartość na doskonalenie zawodowe;
 • Umiejętność efektywnej komunikacji pisemnej i interpersonalnej;
 • Odpowiedzialność;
 • Umiejętność rozwiązywania problemów i radzenia sobie w trudnych sytuacjach interpersonalnych.

Warunki płacy:

 • Wynagrodzenie zasadnicze: 3500-3700 zł brutto +  staż za lata pracy

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • Pełny wymiar czasu pracy – umowa na okres próbny następnie umowa na zastępstwo ;
 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie;
 • Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy.
 • Miejsce pracy: Śląska WK OHP, Plac Grunwaldzki 8-10, 40-950 Katowice

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia

 • Życiorys i list motywacyjny;
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • Oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu;
 • Oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu;
 • Oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego;
 • Oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za  przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 • Kopie dokumentów potwierdzających wymagane niezbędne doświadczenie zawodowe we wskazanym obszarze.

 

Termin składania dokumentów do 20 lutego 2023.

Inne informacje: Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu rekrutacji, zostaną poinformowani o jego terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną. Oferty złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) oraz oferty kandydatów niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru. 

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Śląskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy z siedzibą w Katowicach PL. Grunwaldzki 8-10 , 40-950 Katowice. 
 2. Może się Pani/Pan skontaktować z naszym Inspektorem ochrony danych za pośrednictwem e-mail: iodo.slaska@ohp.pl lub pisząc na adres: Inspektor Ochrony Danych ŚWK OHP, PL. Grunwaldzki 8-10, 40-950 Katowice.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy na podstawie wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze ( art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w związku z  art. 221 Kodeksu pracy. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji procesu rekrutacji. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe uczestniczenie w procesie rekrutacji. W sytuacji, gdy Pani/Pan poda z własnej inicjatywy dodatkowe dane nie objęte przepisami kodeksu pracy to wówczas będą one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania jak również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych (w przypadku, gdy taka zgoda została wyrażona)  w dowolnym momencie.
 5. W sytuacji, gdy uzna Pani/Pan że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem - przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu (art. 13 ust. 2 lit. f RODO).
 7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Nazwa dokumentu: Specjalista  ds. finansowo-księgowych
Osoba, która wytworzyła informację: Marzena Gądek
Osoba, która odpowiada za treść: Marzena Gądek
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2023-01-31 13:39:17
Data udostępnienia informacji: 2023-01-31 13:39:17
Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-31 13:42:05

Wersja do wydruku...

corner   corner