logo
Wersja dla niedowidzących
  Ochotnicze Hufce Pracy Śląska Wojewódzka Komenda
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE
minus Informacje ogólne
plus Informacja o naborze do jednostek ŚWK OHP
 OGŁOSZENIA
 DOKUMENTACJA
minus Podstawa prawna
plus Finanse
plus Dokumenty kontroli
minus Tryb rozpatrywania wniosków
plus Zamówienia publiczne
minus Informacja o zbędnych lub zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego
 STRUKTURA ORGANIZACYJNA
minus Komenda Wojewódzka
minus Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
minus Młodzieżowe Biura Pracy
minus Mobilne Centra Informacji Zawodowej
minus Młodzieżowe Centra Kariery
minus Ośrodki Szkolenia i Wychowania
plus Hufce Pracy
 DZIAŁALNOŚĆ ŚLĄSKIEJ WK
plus Współpraca z zagranicą
plus Projekty współfinansowane z EFS
minus Eurodesk
minus EURES
minus ECAM
minus Rekrutacja
minus Refundacja
minus Działalność wychowawcza
minus Oferty Pracy dla Młodzieży
 INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
minus Wyjaśnienie skrótów
minus Deklaracja dostępności
A A A


Śląska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Katowicach

poszukuje kandydatów na stanowisko:


Główny specjalista  w Zespole Rozwoju Zawodowego  ŚWK OHP

Wymiar etatu : pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 1

  1. Wymagania niezbędne:

- wykształcenie wyższe,

- wymagany staż pracy - 6 lat, w tym co najmniej  rok   pracy na podobnym 

  stanowisku zdobyte podczas zatrudnienia  w publicznych służbach zatrudnienia, podmiotach    

  samorządowych lub organizacjach pozarządowych ,

- znajomość rynku pracy ,

- znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz przepisów

  z zakresu działania instytucji rynku pracy,

- umiejętność  pracy w zespole, spostrzegawczość , odpowiedzialność , samodzielność ,

- znajomość programu Excel,

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych ; 

  1. Zakres wykonywanych zadań:

Główny specjalista w zespole  rozwoju zawodowego wykonuje czynności związane ze sporządzaniem  dokumentacji planistycznej i sprawozdawczej z jednostek  rozwoju zawodowego ŚWK w zakresie  statycznym i opisowym. Sporządzanie sprawozdań z realizacji  zadań. Prowadzenie  analiz statystycznych z zakresu realizacji zadań jednostek rozwoju zawodowego, monitorowanie  wskaźników. Koordynowanie  realizacji kursów zawodowych , kontrola wydatkowania  środków  zaplanowanych  w ramach planu rzeczowo – finansowego ŚWK, weryfikowanie danych  wprowadzanych do systemu

 „ Młodzieżowe Pośrednictwo Pracy”, organizowanie konferencji , seminariów związanych z rynkiem pracy.    

3.Informacja o warunkach pracy

Miejsce pracy;

Śląska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy  Katowice , Plac Grunwaldzki 8-10   40-950 Katowice  

Godziny pracy 7.45 -15.45

4. Wymagane dokumenty:

-Życiorys i list motywacyjny;

-Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów

 rekrutacji;

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Śląską Wojewódzką Komendę Ochotniczych Hufców Pracy z siedzibą: Pl. Grunwaldzki 8-10, 40-950 Katowice, zawartych w CV na potrzeby obecnego procesu rekrutacji na stanowisko Głównego specjalisty  w zespole  rozwoju zawodowego ŚWK ”.

-Zaświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych , korzystaniu w  pełni  z praw

 publicznych

-Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje

-Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy)

 

Termin składania dokumentów do dnia 15.02.2023r.

Miejsce składania dokumentów:

Śląska Wojewódzka Komenda OHP

 Sekretariat / III piętro, pokój nr 330/

Pl. Grunwaldzki 8-10
40-950 Katowice
Tel.: (32) 209 08 63/65
Fax.: (32) 258 19 31, 209 08 59
E-mail: slaska@ohp.pl,

 

Inne informacje:

Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu rekrutacji, zostaną poinformowani o jego terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną. Po zakończeniu procesu rekrutacji dokumenty złożone w procesie aplikacji na dane stanowisko, kandydaci będą mogli odebrać w terminie 14 dni od dnia zakończenia procesu. W przypadku nie odebrania dokumentów, po ww. terminie zostaną zniszczone.

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Śląskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy z siedzibą w Katowicach PL. Grunwaldzki 8-10 , 40-950 Katowice. 
  2. Może się Pani/Pan skontaktować z naszym Inspektorem ochrony danych za pośrednictwem e-mail: iodo.slaska@ohp.pl lub pisząc na adres: Inspektor Ochrony Danych ŚWK OHP, PL. Grunwaldzki 8-10, 40-950 Katowice.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy na podstawie wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze ( art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w związku z  art. 221 Kodeksu pracy. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji procesu rekrutacji. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe uczestniczenie w procesie rekrutacji. W sytuacji, gdy Pani/Pan poda z własnej inicjatywy dodatkowe dane nie objęte przepisami kodeksu pracy to wówczas będą one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
  4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania jak również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych (w przypadku, gdy taka zgoda została wyrażona)  w dowolnym momencie.
  5. W sytuacji, gdy uzna Pani/Pan że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem - przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu (art. 13 ust. 2 lit. f RODO).
  7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Nazwa dokumentu: Główny specjalista  w Zespole Rozwoju Zawodowego
Osoba, która wytworzyła informację: Marzena Gądek
Osoba, która odpowiada za treść: Marzena Gądek
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2023-02-03 13:39:00
Data udostępnienia informacji: 2023-02-03 13:39:00
Data ostatniej aktualizacji: 2023-02-03 10:44:24

Wersja do wydruku...

corner   corner