logo
Wersja dla niedowidzących
  Ochotnicze Hufce Pracy Śląska Wojewódzka Komenda
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE
minus Informacje ogólne
plus Informacja o naborze do jednostek ŚWK OHP
 OGŁOSZENIA
 DOKUMENTACJA
minus Podstawa prawna
plus Finanse
plus Dokumenty kontroli
minus Tryb rozpatrywania wniosków
plus Zamówienia publiczne
minus Informacja o zbędnych lub zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego
 STRUKTURA ORGANIZACYJNA
minus Komenda Wojewódzka
minus Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
minus Młodzieżowe Biura Pracy
minus Mobilne Centra Informacji Zawodowej
minus Młodzieżowe Centra Kariery
minus Ośrodki Szkolenia i Wychowania
plus Hufce Pracy
 DZIAŁALNOŚĆ ŚLĄSKIEJ WK
plus Współpraca z zagranicą
plus Projekty współfinansowane z EFS
minus Eurodesk
minus EURES
minus ECAM
minus Rekrutacja
minus Refundacja
minus Działalność wychowawcza
minus Oferty Pracy dla Młodzieży
 INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
minus Wyjaśnienie skrótów
minus Deklaracja dostępności
A A A


Działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U. z 2022r., poz. 998 z późniejszymi zmianami)

 oraz Zarządzenia Komendanta Śląskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy nr ŚWK.KZA.021.13.2023 z dnia 13.03.2023r.

 

Śląska Wojewódzka Komenda  OHP w Katowicach

ogłasza pierwszy pisemny przetarg publiczny na sprzedaż

kotła C.O. węglowego z zasobnikiem i podajnikiem ślimakowym na paliwo ekogroszek o mocy 35KW

                                               

 

Cena wywoławcza: 3.784,00 zł

 

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09 sierpnia 2023r. w pokoju nr 329 A w siedzibie Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP na placu Grunwaldzkim 8-0 w Katowicach o godzinie 10:00.
   
 2. Kocioł można oglądać w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Dąbrowie Górniczej przy ulicy ul. Ząbkowickiej 44 w dniach od 4 lipca 2023r. r do 09 sierpnia 2023r.  w godzinach od 9:00 do 15:00  po uprzednim kontakcie telefonicznym pod numerem 3 268 07 64.
   
 3. Wadium w wysokości 378,40 zł (10% ceny wywoławczej) należy wpłacić na konto Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP nr 89 1010 1212 3119 3313 9120 0000 w NBP oddział okręgowy Katowice, w terminie do dnia  08 sierpnia 2023r. W treści przelewu należy umieścić opis „wadium – kocioł węglowy”
   
 4. O uznaniu przez sprzedającego, że wadium wpłacono w wymaganym terminie decyduje data wpływu środków na wskazany rachunek bankowy.
   
 5. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, zostanie zwrócone w terminie 7 dni po dokonaniu wyboru lub odrzuceniu oferty. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny.
   
 6. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.
   
 1. Oferty należy  składać w formie pisemnej w zaklejonej kopercie oznaczonej wyraźnym napisem „Przetarg na sprzedaż kotła węglowego – NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 09 sierpnia 2023r., GODZINĄ 10:00” w siedzibie Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w sekretariacie (pokój 330) w terminie do dnia 09 sierpnia 2023r. do godziny 09:00. Nasz adres:

  Śląska Wojewódzka Komenda OHP
  Plac Grunwaldzki 8-10, 49-950 Katowice

   
 2. Oferty należy składać na druku stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia o przetargu.
   
 3. Oferta powinna zawierać:
  1. Imię, nzwisko i miejsce zamieszkania lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta;
  2. Oferowaną cenę i warunki jej zapłaty;
  3. Oświadzenie oferenta, że zapoznał się ze stanem kotła węglowego będącego przedmiotem niniejszego przetargu albo że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z zapoznania się ze stanem tego składnika majątku;
  4. Dowó wpłaty wadium (np. wydruk potwierdzający dokonanie przelewu)
    
 4. Oferta jest wiążąca w okresie 30 dni od dnia otwarcia ofert.
   
 5. Śląska Wojewódzka Komenda OHP zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.
   
 6. Kryterium wyboru ofert jest kryterium najwyższej zaoferowanej ceny.
   
 7. Oferta zostanie odrzucona jeżeli:
  1. zostła złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium,
  2. nie zawiera wymienionych wyżej wymaganych danych i dokumentów, lu są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś jej uzupełnienie lub złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

W razie odrzucenia oferty, oferent zostanie o tym fakcie niezwłocznie powiadomiony.
 

 1. Planowany termin zawarcia umowy sprzedaży: dni od dnia otwarcia ofert
   
 2. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
   
 3. Nabywca jest zobowiązany do odbioru kotła będącego przedmiotem niniejszego przetargu na swój koszt w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży.
   
 4. Śląska Wojewódzka Komenda OHP nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady sprzedawanego kotła.

 

 

 

Załączniki do pobrania: 2023-07-24 14:34:22 - Załącznik nr 1 druk oferty (452.83 kB)

Nazwa dokumentu: Pierwszy pisemny przetarg publiczny na sprzedaż kotła C.O. węglowego z zasobnikiem i podajnikiem ślimakowym na paliwo ekogroszek o mocy 35KW
Osoba, która wytworzyła informację: Piotr Osysek
Osoba, która odpowiada za treść: Piotr Osysek
Osoba, która wprowadzała dane: Piotr Osysek
Data wytworzenia informacji: 2023-07-24 14:28:43
Data udostępnienia informacji: 2023-07-24 14:28:43
Data ostatniej aktualizacji: 2023-07-25 08:59:11

Wersja do wydruku...

corner   corner