logo
Wersja dla niedowidzących
  Ochotnicze Hufce Pracy Śląska Wojewódzka Komenda
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE
minus Informacje ogólne
minus Informacja o naborze do jednostek ŚWK OHP
   minus Doradca Zawodowy w jednostce MCK Skoczów
   minus Specjalista ds. rozwoju zawodowego i refundacji - umowa na zastępstwo
   minus Pośrednik Pracy w Młodziezowym Centrum Kariery w Lublińcu
 OGŁOSZENIA
 DOKUMENTACJA
minus Podstawa prawna
plus Finanse
plus Dokumenty kontroli
minus Tryb rozpatrywania wniosków
plus Zamówienia publiczne
minus Informacja o zbędnych lub zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego
 STRUKTURA ORGANIZACYJNA
minus Komenda Wojewódzka
minus Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
minus Młodzieżowe Biura Pracy
minus Mobilne Centra Informacji Zawodowej
minus Młodzieżowe Centra Kariery
minus Ośrodki Szkolenia i Wychowania
plus Hufce Pracy
 DZIAŁALNOŚĆ ŚLĄSKIEJ WK
plus Współpraca z zagranicą
plus Projekty współfinansowane z EFS
minus Eurodesk
minus EURES
minus ECAM
minus Rekrutacja
minus Refundacja
minus Działalność wychowawcza
minus Oferty Pracy dla Młodzieży
 INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
minus Wyjaśnienie skrótów
minus Deklaracja dostępności
A A A


Śląska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Katowicach 

poszukuje kandydatów na stanowisko:

  

Nazwa stanowiska: Kucharza - instruktor praktycznej nauki zawodu

Miejsce pracy – Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Dąbrowie Górniczej

Wymiar etatu : pełen etat

Liczba stanowisk pracy - 1

 

 1. Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie średnie lub zawodowe w zawodzie kucharz,
 • kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, mile widziany tytuł zawodowy Mistrza
 •  staż pracy co najmniej 3 lata jako samodzielny kucharz,
 • umiejętność pracy z młodzieżą,
 • wymagana samodzielność w gotowaniu posiłków, smak, wyobraźnia i zmysł estetyczny,
 • dobra organizacja pracy,
 • badania Sanepid

 

 1. Zakres wykonywanych zadań:
 • praca 8 godzin dziennie od 7:00 do 15:00 lub od 12:00 do 20:00,
 • codziennie do przygotowania ok. 40 pełnych obiadów,
 • prowadzenie instruktażu stanowiskowego i czuwanie nad bezpieczeństwem pracowników młodocianych,
 • organizowanie zajęć praktycznych zgodnie z podstawą programową i nadzór nad ich realizacją,
 • prowadzenie dziennika zajęć praktycznych,
 • kontrola bezpieczeństwa pracy uczniów oraz stanu maszyn i urządzeń na stanowiskach pracy pracowników młodocianych.
 1. Wymagane dokumenty:

 

 • cv, które, zgodnie z art. 22¹ Kodeksu pracy, powinno zawierać: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, dane o wykształceniu, kwalifikacjach zawodowych i przebiegu zatrudnienia;
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Śląską Wojewódzką Komendę Ochotniczych Hufców Pracy z siedzibą: Pl. Grunwaldzki 8-10, 40-950 Katowice, zawartych w CV na potrzeby obecnego procesu rekrutacji na stanowisko kucharz w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Dąbrowie Górniczej”.

 • Zaświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych , korzystaniu z pełni praw publicznych oraz oświadczanie na wyrażenie zgody na sprawdzenie danych w Rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje
 • Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy)

 

Termin składania dokumentów do dnia 31.08.2023r.

 

Miejsce składania dokumentów:

Sekretariat Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP

Pl. Grunwaldzki 8-10
40-950 Katowice
Tel.: (32) 209 08 63/65
Fax.: (32) 258 19 31
E-mail: slaska@ohp.pl

Inne informacje:

Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu rekrutacji, zostaną poinformowani o jego terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną. Po zakończeniu procesu rekrutacji dokumenty złożone w procesie aplikacji na dane stanowisko, kandydaci będą mogli odebrać w terminie 14 dni od dnia zakończenia procesu. W przypadku nie odebrania dokumentów, po ww. terminie zostaną zniszczone.

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komenda Wojewódzki Śląskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy z siedzibą w Katowicach PL. Grunwaldzki 8-10 , 40-950 Katowice. 
 2. Może się Pani/Pan skontaktować z naszym Inspektorem ochrony danych za pośrednictwem e-mail: iodo.slaska@ohp.pl lub pisząc na adres: Inspektor Ochrony Danych ŚWK OHP, PL. Grunwaldzki 8-10, 40-950 Katowice.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy na podstawie wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze ( art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w związku z  art. 221 Kodeksu pracy. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji procesu rekrutacji. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe uczestniczenie w procesie rekrutacji. W sytuacji, gdy Pani/Pan poda z własnej inicjatywy dodatkowe dane nie objęte przepisami kodeksu pracy to wówczas będą one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania jak również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych (w przypadku, gdy taka zgoda została wyrażona)  w dowolnym momencie.
 5. W sytuacji, gdy uzna Pani/Pan że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem - przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu (art. 13 ust. 2 lit. f RODO).
 7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

 

 

 

Nazwa dokumentu: Instruktor praktycznej nauki zawodu - kucharz
Osoba, która wytworzyła informację: Marzena Gądek
Osoba, która odpowiada za treść: Marzena Gądek
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2023-07-27 09:28:02
Data udostępnienia informacji: 2023-07-27 09:28:02
Data ostatniej aktualizacji: 2023-08-10 09:01:29

Wersja do wydruku...

corner   corner