logo
Wersja dla niedowidzących
  Ochotnicze Hufce Pracy Śląska Wojewódzka Komenda
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE
minus Informacje ogólne
plus Informacja o naborze do jednostek ŚWK OHP
 OGŁOSZENIA
 DOKUMENTACJA
minus Podstawa prawna
plus Finanse
plus Dokumenty kontroli
minus Tryb rozpatrywania wniosków
plus Zamówienia publiczne
minus Informacja o zbędnych lub zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego
 STRUKTURA ORGANIZACYJNA
minus Komenda Wojewódzka
minus Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
minus Młodzieżowe Biura Pracy
minus Mobilne Centra Informacji Zawodowej
minus Młodzieżowe Centra Kariery
minus Ośrodki Szkolenia i Wychowania
plus Hufce Pracy
 DZIAŁALNOŚĆ ŚLĄSKIEJ WK
plus Współpraca z zagranicą
plus Projekty współfinansowane z EFS
minus Eurodesk
minus EURES
minus ECAM
minus Rekrutacja
minus Refundacja
minus Działalność wychowawcza
minus Oferty Pracy dla Młodzieży
 INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
minus Wyjaśnienie skrótów
minus Deklaracja dostępności
A A A


DZIAŁALNOŚĆ ŚLĄSKIEJ WK > Refundacja

Refundacja – Śląska Wojewódzka Komenda OHP

 

 

 

WAŻNE INFORMACJE

Niniejszym przypominamy, że zgodnie z § 11 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom - „Pomoc jest udzielana do dnia 31 grudnia 2013r., z tym że realizacja podpisanych w tym czasie umów nastąpi nie później niż do dnia 31 lipca 2016r.”

 

 

 

INFORMACJE OGÓLNE

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99 poz. 1001) i Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 31 sierpnia 2004 roku (Dz. U. Nr 190 poz. 1951), Ochotnicze Hufce Pracy od 1 września 2004 roku stały się jedyną instytucją rynku pracy, która przyjmuje wnioski o zawarcie umów oraz zawiera umowy o refundację z środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom oraz składek na ubezpieczenie społeczne od refundowanych wynagrodzeń.

Młodocianym w rozumieniu Kodeksu Pracy jest osoba, która ukończyła 16 lat,
a nie przekroczyła 18 lat (Art. 190 § 1 KP). 

 

Młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej
w poprzednim kwartale, obowiązujące od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" wysokości tego wynagrodzenia. Wynagrodzenie młodocianych jest zatem zmienne - odnosimy je zawsze (jako 4%, 5% lub 6%) do przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale.

 

O refundację wynagrodzeń młodocianych i składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń może się ubiegać pracodawca, który zamierza zatrudnić młodocianych, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

• chce zatrudnić ich w zawodach określonych w wykazie zawodów ogłaszanym
w wojewódzkim dzienniku urzędowym – LISTA ZAWODÓW REFUNDOWANYCH

• spełnia warunki (pracodawca, osoba prowadząca w jego imieniu zakład pracy lub osoba
u niego zatrudniona) do prowadzenia przygotowania zawodowego w zakresie wymagań zawodowych i pedagogicznych określonych w przepisach regulujących odbywanie przygotowania zawodowego.

 

 

 

 

 

ZMIANY W PRZEPISACH

 

Z dniem 1 stycznia 2011 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundowania
ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom
(Dz.U. 2010 nr 244 poz. 1632).

 

Pracodawców prosimy o zapoznanie się z treścią rozporządzenia oraz o zwrócenie szczególnej uwagi na następujące zapisy:

 

 

JAK PODPISAĆ UMOWĘ O REFUNDACJĘ


1.     §3 ust. 1 „Przed zawarciem umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z młodocianym pracodawca składa wniosek o zawarcie umowy do centrum edukacji i pracy młodzieży, zwanego dalej „centrum edukacji”, właściwego ze względu na miejsce odbywania przez młodocianego przygotowania zawodowego, bezpośrednio albo za pośrednictwem organizacji zrzeszającej pracodawców.”

 

POBIERZ WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY


2.     §3 ust. 7 „Wniosek o zawarcie umowy dotyczący młodocianych, którzy dokształcają się w formach szkolnych, pracodawca lub w jego imieniu organizacja zrzeszająca pracodawców może złożyć w Centrum edukacji w terminie od dnia 1 stycznia do dnia 15 listopada każdego roku.”

        §3 ust. 8 „Wniosek o zawarcie umowy dotyczący młodocianych, którzy nie dokształcają się w formach szkolnych, może być składany w innych terminach ogłaszanych przez centrum edukacji, w siedzibie centrum.

 


3.     §3 ust. 11 „Pracodawca lub w jego imieniu organizacja zrzeszające pracodawców składa w centrum edukacji kopie umów o pracę w celu przygotowania zawodowego zawartych na czas nieokreślony z młodocianymi, zgodnie ze złożonym wcześniej wnioskiem o zawarcie umowy, w terminie do 30 listopada.”

 
4.     §3 ust. 12 „Jeśli umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została zawarta z młodocianym przed dniem złożenia wniosku o zawarcie umowy lub w tym dniu, wniosek o zawarcie umowy zostanie rozpatrzony negatywnie w odniesieniu do tego młodocianego.”

 

WNIOSEK O WYPŁATĘ REFUNDACJI

Ubiegając się o wypłatę refundacji wynagrodzeń pracowników młodocianych pracodawca składa w CEiPM następujące dokumenty:

- wniosek o dokonanie refundacji,

- rozliczenie finansowe wypłaconych wynagrodzeń oraz opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne za młodocianych pracowników,

- kopie list płac wraz z pokwitowaniem odbioru wynagrodzenia,

- kopie dowodu opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne ( odcinek „51” )

- kopie deklaracji rozliczeniowej składek na ubezpieczenie społeczne ( druk DRA )

- informację dotyczącą kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą na szkolenia

Pracodawco pamiętaj, że refundacja wynagrodzeń młodocianych pracowników i składek na ubezpieczenie społeczne od tych wynagrodzeń nie przysługuje w przypadku powtarzania przez młodocianego roku nauki.

 

 

PLIKI DO POBRANIA

Zapraszamy na stronę Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP

 

 

PODSTAWA PRAWNA 

 

  

• art. 190, art. 191 Kodeksu pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141);

 

 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz.U. 2007 nr 77 poz. 518 z późn. zm.);

 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. Nr 60, poz. 278 ze zm.);

 

• Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz. U. 2008 r., Nr 69, poz. 415, ze zm.);

 

• Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str.3).

 

 

Refundacja – Śląska Wojewódzka Komenda OHP

Nazwa dokumentu: Refundacja
Podmiot udostępniający: ŚWK OHP
Osoba, która wytworzyła informację: Urszula Dąbrowska
Osoba, która odpowiada za treść: Urszula Dąbrowska
Osoba, która wprowadzała dane: Dawid Nowak
Data wytworzenia informacji: 2009-05-04 14:07:00
Data udostępnienia informacji: 2009-05-04 14:07:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-11-29 08:03:11

Wersja do wydruku...

corner   corner