logo
Wersja dla niedowidzących
  Ochotnicze Hufce Pracy Śląska Wojewódzka Komenda
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE
minus Informacje ogólne
plus Informacja o naborze do jednostek ŚWK OHP
 OGŁOSZENIA
 DOKUMENTACJA
minus Podstawa prawna
plus Finanse
plus Dokumenty kontroli
minus Tryb rozpatrywania wniosków
plus Zamówienia publiczne
minus Informacja o zbędnych lub zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego
 STRUKTURA ORGANIZACYJNA
minus Komenda Wojewódzka
minus Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
minus Młodzieżowe Biura Pracy
minus Mobilne Centra Informacji Zawodowej
minus Młodzieżowe Centra Kariery
minus Ośrodki Szkolenia i Wychowania
plus Hufce Pracy
 DZIAŁALNOŚĆ ŚLĄSKIEJ WK
plus Współpraca z zagranicą
plus Projekty współfinansowane z EFS
minus Eurodesk
minus EURES
minus ECAM
minus Rekrutacja
minus Refundacja
minus Działalność wychowawcza
minus Oferty Pracy dla Młodzieży
 INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
minus Wyjaśnienie skrótów
minus Deklaracja dostępności
A A A


STRUKTURA ORGANIZACYJNA > Ośrodki Szkolenia i Wychowania

Ośrodek Szkolenia i Wychowania 
w Dąbrowie Górniczej- Łośniu

42-523 Dąbrowa Górnicza - Łosień
ul. Ząbkowicka 44
tel/fax. (32) 268-07-64
Kierownik: Patrycja Andrzejewska-Olech

I N F O R M A C J A

OSiW zapewnia młodzieży całodobową opiekę wychowawczą i socjalną w oparciu o własną bazę lokalową oraz umożliwia młodzieży podwyższenie i uzupełnienie wykształcenia ogólnego i zawodowego, w oparciu o własne warsztaty szkoleniowe i współpracę z pracodawcami. Na terenie woj. śląskiego funkcjonuje 1 Ośrodek Szkolenia i Wychowania.

 

Ośrodek Szkolenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Dąbrowie Górniczej ogłasza nabór chłopców na rok szkolny 2007/2008:
♦ do klasy pierwszej Gimnazjum dla Dorosłych
♦ do klasy drugiej Gimnazjum dla Dorosłych

Warunki przyjęcia:
♦ ukończony 15 rok życia najpóźniej do dnia rozpoczęcia zajęć dydaktycznych, tj. do 1 września 2007 r.
♦ trudna sytuacja rodzinna i materialna
♦ ukończenie szkoły podstawowej
♦ stan zdrowia zgodny z wymaganiami stawianymi dla danego kierunku przyuczenia zawodowego
♦ złożenie kompletu wymaganych dokumentów.

Uczestnicy przebywają w Ośrodku i w internacie na zasadzie dobrowolności, za poświadczoną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

Ośrodek spełnia następujące funkcje:
♦ umożliwia młodzieży uzupełnienie wykształcenia ogólnego, uzyskanie kwalifikacji zawodowych lub przekwalifikowania zawodowego,
♦ prowadzi działalność wychowawczą, profilaktyczną i resocjalizacyjną wśród młodzieży nieprzystosowanej społecznie,
♦ zapewnia uczestnikom warunki do nauki i możliwie wszechstronnego rozwoju osobowości,
♦  organizuje czas wolny młodzieży w kołach zainteresowań.


W trakcie pobytu młodzież otrzymuje bezpłatne wsparcie o charakterze socjalnym w postaci wyżywienia i zakwaterowania.

Uczestnicy poza realizacją obowiązku szkolnego zobowiązani są do odbywania przyuczenia do wykonywania określonej pracy w zawodach:
• kucharz małej gastronomii
• konserwator terenów zielonych – ogrodnik
• piekarz – ciastkarz


Przy wyborze kierunków szkolenia zawodowego dla uczestników uwzględnia się ich predyspozycje zawodowe oraz możliwości zatrudnienia przez pracodawców. Pracodawcy zatrudniają naszych uczestników jako pracowników młodocianych i podpisują z nimi indywidualne umowy o pracę.

Ośrodek Szkolenia i Wychowania w porozumieniu z Dyrekcją Zespołu Szkół Budowlanych w Dąbrowie Górniczej udziela również informacji w sprawie naboru do klas : I, II, III Gimnazjum dla Dorosłych dla grup dochodzących – bez zakwaterowania.

W związku z ograniczoną ilością miejsc w internacie, o przyjęciu kandydata decyduje kolejność złożenia kompletu wymaganych dokumentów. ( wykaz w  załączeniu)
Kwalifikacji uczestników do Ośrodka dokonuje komisja, która sprawdza zasadność przyjęcia na podstawie dokumentów rekrutacyjnych, zwłaszcza od instytucji o charakterze diagnostycznym(poradnie psychologiczno – pedagogiczne, ośrodki pomocy społecznej, zespoły kuratorskich służb sądowych).

PRZED ZGŁOSZENIEM PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY
TEL./FAX (032) 268 – 07 – 64
W GODZ. 8.00 – 15.00

 WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW
DO GIMNAZJUM DLA DOROSŁYCH
 OHP W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

1) Podanie o przyjęcie uczestnika do Ośrodka Szkolenia i Wychowania, do szkoły i internatu ( druk do pobrania w sekretariacie Ośrodka ).


2) Wypełniony kwestionariusz osobowy (druk do pobrania w sekretariacie Ośrodka).


3) Zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na pobyt, przyuczenie do zawodu i naukę uczestnika w Ośrodku (druk do pobrania w sekretariacie Ośrodka ).


4) Skrócony odpis aktu urodzenia z koniecznym na odwrocie potwierdzeniem miejsca stałego zameldowania oraz numer ewidencyjny PESEL.


5) Opinia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z wyraźnym wskazaniem, że uczeń ma opóźnienie w cyklu kształcenia i nie rokuje ukończenia gimnazjum dla dzieci i młodzieży. Nasi uczestnicy są bowiem uczniami gimnazjum dla dorosłych.

6) Opinia wychowawcy ze szkoły macierzystej.


7) Decyzja Rady Pedagogicznej lub Dyrektora Szkoły o przeniesieniu ucznia ze szkoły macierzystej do Ośrodka celem realizacji obowiązku szkolnego ( druk do pobrania w sekretariacie Ośrodka).


8) Świadectwo ukończenia Szkoły Podstawowej i odpowiednio I lub II klasy gimnazjum.


9) Odpis arkusza ocen i karta przekazania.


10) W przypadku nadzoru kuratorskiego – opinia kuratora.


11) Numer identyfikacji podatkowej NIP ( jeśli kandydat posiada).


12) Dokumentacja medyczna: karta zdrowia ucznia + bilans ucznia I klasy gimnazjum, ksero karty szczepień, deklaracje do lekarza pierwszego kontaktu ( druki do pobrania w sekretariacie Ośrodka ) oraz oświadczenie rodziców o stanie zdrowia dziecka ( druk w OSIW ).


13) 5 fotografii ( opisane na odwrocie ).


14) Uczestnicy, którzy wyrażą chęć na przyuczenie w zawodzie kucharz-kelner małej gastronomii, powinni posiadać książeczkę zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych.      
 

 

Nazwa dokumentu: Ośrodek Szkolenia i Wychowania
Osoba, która wytworzyła informację: Bernadeta Maro
Osoba, która odpowiada za treść: Bernadeta Maro
Osoba, która wprowadzała dane: Bernadeta Maro
Data wytworzenia informacji: 2007-03-02 15:12:39
Data udostępnienia informacji: 2007-03-02 15:12:39
Data ostatniej aktualizacji: 2007-07-09 10:06:36

Wersja do wydruku...

corner   corner