logo
Wersja dla niedowidzących
  Ochotnicze Hufce Pracy Śląska Wojewódzka Komenda
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE
minus Informacje ogólne
plus Informacja o naborze do jednostek ŚWK OHP
 OGŁOSZENIA
 DOKUMENTACJA
minus Podstawa prawna
plus Finanse
plus Dokumenty kontroli
minus Tryb rozpatrywania wniosków
plus Zamówienia publiczne
minus Informacja o zbędnych lub zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego
 STRUKTURA ORGANIZACYJNA
minus Komenda Wojewódzka
minus Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
minus Młodzieżowe Biura Pracy
minus Mobilne Centra Informacji Zawodowej
minus Młodzieżowe Centra Kariery
minus Ośrodki Szkolenia i Wychowania
plus Hufce Pracy
 DZIAŁALNOŚĆ ŚLĄSKIEJ WK
plus Współpraca z zagranicą
plus Projekty współfinansowane z EFS
minus Eurodesk
minus EURES
minus ECAM
minus Rekrutacja
minus Refundacja
minus Działalność wychowawcza
minus Oferty Pracy dla Młodzieży
 INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
minus Wyjaśnienie skrótów
minus Deklaracja dostępności
A A A


DZIAŁALNOŚĆ ŚLĄSKIEJ WK > Działalność wychowawcza

 

Działalność wychowawcza oraz kształcenie ogólne i zawodowe w województwie śląskim.
 
 
Młodzież zaniedbana, o zmniejszonych szansach życiowych, pochodząca ze środowisk niedostosowanych społecznie, w dużej części patologicznych wręcz kryminogennych - z rodzin dysfunkcyjnych - niepełnych, zubożałych, poszukująca instytucjonalnego wsparcia i opieki, wymagająca oddziaływań wychowawczych i kształcenia zawodowego warunkującego samodzielny start w dorosłe życie, jest rekrutowana do 15 jednostek organizacyjnych o charakterze opiekuńczo – wychowawczym: hufców pracy, środowiskowych hufców pracy i ośrodków szkolenia i wychowania.
Wymienione powyżej placówki są w coraz większym stopniu placówkami otwartymi na lokalne środowisko, których celem jest coraz większy udział miejscowej młodzieży w różnego rodzaju zajęciach organizowanych przez kadrę wychowawczą przy współpracy władz samorządowych. W roku szkolnym 2009/2010 w jednostkach organizacyjnych Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP o charakterze opiekuńczo – wychowawczym, procesem kształcenia i wychowania objęto 3 644 uczestników. W tej grupie ponad 29% pochodzi z rodzin niepełnych i domów dziecka, 39% z rodzin wielodzietnych, 42% z rodzin dotkniętych bezrobociem, 55% z rodzin o złej sytuacji materialnej. Wśród nich ponad 15% to młodzież już wcześniej resocjalizowana. Młodzież ta została skierowana do placówek OHP przez kuratorów, Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, Ośrodki Pomocy Społecznej, Pogotowia Opiekuńcze, Sądy dla nieletnich, Policję i Domy Dziecka. W stosunku do tej młodzieży realizowany przez lata i na bieżąco modyfikowany  skuteczny system kształcenia, wychowania i socjalizacji. Stosownie do posiadanej wiedzy uczestnicy OHP uzupełniają wykształcenie ogólne na poziomie:
·        szkoły podstawowej
·        gimnazjum
·        zasadniczej szkoły zawodowej
·        szkolenia kursowego
W ramach przygotowania zawodowego uczestnicy OHP zostają zatrudniani na podstawie umowy o pracę na zasadach dotyczących pracowników młodocianych. W związku z czym otrzymują wynagrodzenie za czas pracy i nauki, korzystają z przysługujących im świadczeń socjalnych, a okres przygotowania zawodowego zaliczany jest im do stażu pracy.
Dzięki wieloletniej współpracy z lokalnymi pracodawcami - małymi i średnimi przedsiębiorstwami, rzemiosłem – oferta OHP w zakresie szkolenia zawodowego jest bardzo różnorodna, co umożliwia młodzieży wybór interesującego ją zawodu. Każdego roku w OHP młodzież zdobywa przygotowanie zawodowe w ponad 40 zawodach . Oferta ta jest zgodna z zapotrzebowaniem na konkretnych pracowników na lokalnym rynku pracy, również poprzez fakt, iż pracodawca zgłasza taką potrzebę i szkoli młodego człowieka u siebie, a później zatrudnia go na stałe. Oferta kształcenia zawodowego, prowadzonego przez OHP wzbogacona jest o funkcjonowanie warsztatów szkoleniowo-produkcyjnych.
W naszych jednostkach organizacyjnych realizowane są również przedsięwzięcia ujęte w międzyresortowym „Krajowym Programie Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości Wśród Dzieci i Młodzieży” oraz w programie „Aktywizacji Społecznej Młodzieży”, w których udział wzięło ok. 3000 uczestników województwa śląskiego.
Korzyści wynikające z wyboru kształcenia w ramach OHP:
1) pomoc w wyborze zawodu (doradcy zawodowi OHP badają predyspozycje zawodowe i doradzają  wybór zawodu),
2) pomoc w wyborze pracodawcy oraz przy podpisaniu umowy o pracę (pomiędzy pracodawcą a uczestnikiem OHP) w charakterze młodocianego pracownika, co zapewnia
mu miesięczne wynagrodzenie oraz ubezpieczenie,
3) skierowanie do szkoły, w której będzie uzupełniał lub kontynuował teoretyczne kształcenie ogólne i specjalistyczne zawodowe oraz uzyska świadectwo ukończenia szkoły (ZSZ, gimnazjum lub szkoły podstawowej): w przypadku pobierania nauki w szkole podstawowej lub w gimnazjum zapewnia się każdemu uczniowi jednocześnie przyuczenie do wykonywania określonej pracy, nauka w zasadniczej szkole zawodowej kończy się egzaminem i uzyskaniem kwalifikacji; egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe jest organizowany przez okręgową komisję egzaminacyjną i jest bezpłatny,
4) ofertę zagospodarowania czasu wolnego oraz warunki do rozwijania różnych form zainteresowań.

Załączniki do pobrania: 2007-08-03 12:49:26 - Realizacja programu i założenia. (52.00 kB)

Nazwa dokumentu: Działalność wychowawcza.
Osoba, która wytworzyła informację: Bernadeta Maro
Osoba, która odpowiada za treść: Bernadeta Maro
Osoba, która wprowadzała dane: Dawid Nowak
Data wytworzenia informacji: 2007-07-09 14:23:47
Data udostępnienia informacji: 2007-07-09 14:23:47
Data ostatniej aktualizacji: 2010-02-15 13:38:03

Wersja do wydruku...

corner   corner