logo
Wersja dla niedowidzących
  Ochotnicze Hufce Pracy Śląska Wojewódzka Komenda
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE
minus Informacje ogólne
plus Informacja o naborze do jednostek ŚWK OHP
 OGŁOSZENIA
 DOKUMENTACJA
minus Podstawa prawna
plus Finanse
plus Dokumenty kontroli
minus Tryb rozpatrywania wniosków
plus Zamówienia publiczne
minus Informacja o zbędnych lub zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego
 STRUKTURA ORGANIZACYJNA
minus Komenda Wojewódzka
minus Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
minus Młodzieżowe Biura Pracy
minus Mobilne Centra Informacji Zawodowej
minus Młodzieżowe Centra Kariery
minus Ośrodki Szkolenia i Wychowania
plus Hufce Pracy
 DZIAŁALNOŚĆ ŚLĄSKIEJ WK
plus Współpraca z zagranicą
plus Projekty współfinansowane z EFS
minus Eurodesk
minus EURES
minus ECAM
minus Rekrutacja
minus Refundacja
minus Działalność wychowawcza
minus Oferty Pracy dla Młodzieży
 INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
minus Wyjaśnienie skrótów
minus Deklaracja dostępności
A A A


Działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe z 21 maja 2010r. (Dz.U. Nr 114, poz. 761) z późniejszymi zmianami

 oraz Zarządzenia Komendanta Śląskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy nr 34/WK/2016 z dnia 29.11.2016r.

 

Śląska Wojewódzka Komenda  OHP ogłasza

drugi pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu

MERCEDES-BENZ VITO

 

                                                model pojazdu: 112 Vito Diesel 2.7t

                                                numer rejestracyjny: SK 2062L

                                                rok produkcji: 2000

                                                pojemność silnika: 2151 ccm

                                                ilość miejsc: 8 + 1

 

Data ważności badania technicznego: 05.01.2017r.

 

Bardziej szczegółowe dane na temat samochodu można znaleźć tutaj:/download/File/info-mercedes.pdf

 

Cena wywoławcza: 2160,00 zł

 

1.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 lutego 2017r. w pokoju nr 327 w siedzibie Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP na placu Grunwaldzkim 8-10 w Katowicach o godzinie 10:00.

2.Samochód można oglądać w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Wiśle przy ulicy 11 Listopada 35 w dniach od 07 lutego 2017 r do 21 lutego 2017r.  w godzinach od 9:00 do 15:00  po uprzednim kontakcie z Panem Bronisławem Pinkasem z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Wiśle. Kontakt telefoniczny pod numerem 33 855 50 72.

3.Wadium w wysokości 216,00 zł (10% ceny wywoławczej) należy wpłacić na konto Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP nr 89 1010 1212 3119 3313 9120 0000 w NBP oddział okręgowy Katowice, w terminie do dnia  21 lutego 2017r.

4.O uznaniu przez sprzedającego, że wadium wpłacono w wymaganym terminie decyduje data wpływu środków na wskazany rachunek bankowy.

5.Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, zostanie zwrócone w terminie 7 dni po dokonaniu wyboru lub odrzuceniu oferty. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny.

6.Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

7.Oferty należy  składać w formie pisemnej w zaklejonej kopercie oznaczonej wyraźnym napisem „Przetarg na sprzedaż samochodu Mercedes Benz Vito” w siedzibie Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w sekretariacie (pokój 330) w terminie do dnia 21 lutego 2017r. do godziny 09:00. Nasz adres:

Śląska Wojewódzka Komenda OHP
Plac Grunwaldzki 8-10, 49-950 Katowice
 

8.Oferta powinna zawierać:

a)Imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta;

b)Oferowaną cenę i warunki jej zapłaty;

c)Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem samochodu będącego przedmiotem przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin;

d)Dowód wpłaty wadium (np. wydruk potwierdzający dokonanie przelewu)

9.Oferta jest wiążąca w okresie 30 dni od dnia otwarcia przetargu.

10.Śląska Wojewódzka Komenda OHP zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

11.Kryterium wyboru ofert jest kryterium najwyższej zaoferowanej ceny.

12.Umowę sprzedaży uznaje się za zawartą z chwilą otrzymania przez oferenta zawiadomienia o przyjęciu jego oferty

13.Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o przyjęciu oferty.

 

 

 

Nazwa dokumentu: Drugi pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu MERCEDES-BENZ VITO
Osoba, która wytworzyła informację: Piotr Osysek
Osoba, która odpowiada za treść: Piotr Osysek
Osoba, która wprowadzała dane: Piotr Osysek
Data wytworzenia informacji: 2017-02-06 15:45:35
Data udostępnienia informacji: 2017-02-06 15:45:35
Data ostatniej aktualizacji: 2017-02-06 15:54:21

Wersja do wydruku...

corner   corner