logo
Wersja dla niedowidzących
  Ochotnicze Hufce Pracy Śląska Wojewódzka Komenda
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE
minus Informacje ogólne
plus Informacja o naborze do jednostek ŚWK OHP
 OGŁOSZENIA
 DOKUMENTACJA
minus Podstawa prawna
plus Finanse
plus Dokumenty kontroli
minus Tryb rozpatrywania wniosków
plus Zamówienia publiczne
minus Informacja o zbędnych lub zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego
 STRUKTURA ORGANIZACYJNA
minus Komenda Wojewódzka
minus Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
minus Młodzieżowe Biura Pracy
minus Mobilne Centra Informacji Zawodowej
minus Młodzieżowe Centra Kariery
minus Ośrodki Szkolenia i Wychowania
plus Hufce Pracy
 DZIAŁALNOŚĆ ŚLĄSKIEJ WK
plus Współpraca z zagranicą
plus Projekty współfinansowane z EFS
minus Eurodesk
minus EURES
minus ECAM
minus Rekrutacja
minus Refundacja
minus Działalność wychowawcza
minus Oferty Pracy dla Młodzieży
 INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
minus Wyjaśnienie skrótów
minus Deklaracja dostępności
A A A


Śląska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Katowicach 

poszukuje kandydatów na stanowisko:

Inspektor w Zespole finansowym

 

Wymagania niezbędne

-Wykształcenie: średnie lub wyższe ekonomiczne,

-Doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z obsługą księgową płac,

Pozostałe wymagania niezbędne

- Znajomość ustaw o: rachunkowości, finansach publicznych, podatku od osób fiz., sys. ubezp. społecznych i powszechnych ubezpieczeniach społecznych,

- Rzetelność i terminowość,

- Umiejętność organizacji pracy,

- Otwartość na doskonalenie zawodowe,

- Umiejętność efektywnej komunikacji pisemnej i interpersonalnej,

- Odpowiedzialność,

- Umiejętność rozwiązywania problemów i radzenia sobie w trudnych sytuacjach interpersonalnych,

Wymagania dodatkowe

Znajomość obsługi programów:  Qnt, Excel

Warunki pracy

- pełny wymiar czasu pracy, umowa o pracę na okres próbny,

- płaca zasadnicza: 2500,00 zł brutto,

- dodatek stażowy od 5% do 20% w zależności od wysługi lat,

- inne wynikające z regulaminu pracy,

Wskaźnik zatrudnienia

- W styczniu 2018 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Śląskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

Wymagane dokumenty i oświadczenia

- Życiorys i list motywacyjny,

- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

- Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

- Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- Oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu,

- Oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu,

- Oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego,

- Oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za  przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

- Kopie dokumentów potwierdzających wymagane niezbędne doświadczenie zawodowe we wskazanym obszarze,

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

- Praca administracyjno-biurowa,

- Użytkowanie sprzętu biurowego,

- Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,

- Praca wspomagana specjalistycznym programem finansowo-księgowym,

Obowiązki

- Przygotowanie i weryfikacja dokumentów księgowych,

- Kontrola formalno-rachunkowa dokumentów,

- Dekretowanie oraz ewidencja zdarzeń gospodarczych w systemie finansowo-księgowym zgodnie obowiązującymi procedurami,

- Naliczanie wynagrodzeń pracownikom zgodnie z obowiązującymi przepisami i  dokumentacją płacową,

- Prowadzenie kartotek zarobkowych pracowników,

- Naliczanie pracownikom wynagrodzenia za czas choroby i inne nieobecności w pracy,

- Prowadzenie kartotek zasiłkowych pracowników,

- Naliczanie pracownikom zasiłków chorobowych i innych zasiłków przysługujących      pracownikom zgodnie z przepisami,

- Dokonywanie właściwych potrąceń pracownikom na listach płac na podstawie właściwych  dokumentów,

- Wystawianie zaświadczeń o zarobkach,

- Naliczanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dodatkowego wynagrodzenia   rocznego pracownikom uprawnionym do jego otrzymania,

- Comiesięczne obliczanie zaliczek na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych,

-  Terminowe sporządzanie rocznej deklaracji PIT 4R,

- Terminowe przekazywanie miesięcznych zaliczek na rachunek właściwego Urzędu  Skarbowego,

- Dokonanie rocznego rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych dla wszystkich pracowników,

- Wystawianie pracownikom druków PIT 11 o wysokości osiągniętych dochodów i potrąconych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych,

- Wystawianie pracownikom zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagradzaniu na druku RP-7 zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- Terminowe zgłaszanie w Oddziale ZUS, na właściwych drukach spraw związanych z przyjmowaniem pracownika, zwolnieniem pracownika, zmianą danych osobowych, innymi zmianami powodującymi konieczność zgłaszania z ZUS,

- Naliczanie miesięcznych składek na ubezpieczenie społeczne, wypadkowe i Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników płatnych przez płatnika oraz sporządzanie deklaracji rozliczeniowych do ZUS,

- Terminowe sporządzanie sprawozdań z wykonania funduszu wynagrodzeń osobowych i bezosobowych zgodnie z wymogami GUS, KG OHP, MF, MRPiPS,

- Wykonywanie wszystkich czynności wynikających z zawartych umów zlecenie i o dzieło- obliczanie należnego wynagrodzenia, naliczanie potrąceń oraz dokonywanie terminowej zapłaty,

- Sporządzanie właściwej i kompletnej dokumentacji sprawozdawczej w związku z realizacją projektów współfinansowanych z EFS,

- Terminowa regulacja zobowiązań ŚWK OHP jakie wynikają z naliczenia wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,

- Realizowanie płatności dot. wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń EFS,  umów zlecenie, EFS budżetu środków europejskich przez system BGK,

Miejsce składania dokumentów oraz świadczenia pracy: w sekretariacie ŚWK OHP
pl. Grunwaldzki 8-10, 40-950 Katowice,

Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu rekrutacji, zostaną poinformowani o jego terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną. Oferty złożone po terminie 29.06.2018 r. (decyduje data stempla pocztowego) oraz oferty kandydatów niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru. 

Nazwa dokumentu: Inspektor z Zespole finansowym
Osoba, która wytworzyła informację: Dariusz Staroń
Osoba, która odpowiada za treść: Dariusz Staroń
Osoba, która wprowadzała dane: Dariusz Staroń
Data wytworzenia informacji: 2018-05-23 11:25:04
Data udostępnienia informacji: 2018-05-23 11:25:04
Data ostatniej aktualizacji: 2018-05-23 11:51:45

Wersja do wydruku...

corner   corner