logo
Wersja dla niedowidzących
  Ochotnicze Hufce Pracy Śląska Wojewódzka Komenda
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE
minus Informacje ogólne
plus Informacja o naborze do jednostek ŚWK OHP
 OGŁOSZENIA
 DOKUMENTACJA
minus Podstawa prawna
plus Finanse
plus Dokumenty kontroli
minus Tryb rozpatrywania wniosków
plus Zamówienia publiczne
minus Informacja o zbędnych lub zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego
 STRUKTURA ORGANIZACYJNA
minus Komenda Wojewódzka
minus Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
minus Młodzieżowe Biura Pracy
minus Mobilne Centra Informacji Zawodowej
minus Młodzieżowe Centra Kariery
minus Ośrodki Szkolenia i Wychowania
plus Hufce Pracy
 DZIAŁALNOŚĆ ŚLĄSKIEJ WK
plus Współpraca z zagranicą
plus Projekty współfinansowane z EFS
minus Eurodesk
minus EURES
minus ECAM
minus Rekrutacja
minus Refundacja
minus Działalność wychowawcza
minus Oferty Pracy dla Młodzieży
 INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
minus Wyjaśnienie skrótów
minus Deklaracja dostępności
A A A


Śląska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Katowicach 

poszukuje kandydatów na stanowisko:

Specjalista ds. wdrażania programów europejskich i współpracy międzynarodowej

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

 

 • Realizacja pozakonkursowych projektów dla młodzieży, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej – m.in. koordynacja zespołu projektowego w terenie, obsługa administracyjna projektu, sprawozdawczość finansowo-rzeczowa projektu.
 • Monitorowanie możliwości aplikowania o środki europejskie na realizację programów zgodnych z zapotrzebowaniem Śląskiej WK OHP.
 • Uczestnictwo w procesie projektowania, wnioskowania i realizacji projektów konkursowych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • Uczestnictwo w procesie projektowania, wnioskowania i realizacji projektów międzynarodowych finansowanych w ramach Erasmus + i z innych źródeł.
 • Nawiązywanie i prowadzenie współpracy z instytucjami i organizacjami zagranicznymi prowadzącymi działalność zbieżną z celami OHP.
 • Prowadzenie dokumentacji wydziałowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Wykonywanie innych zadań niezbędnych dla działalności OHP.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie co najmniej średnie, preferowane wyższe.
 • Minimum roczne doświadczenie zawodowe w pracy administracyjno-biurowej.
 • Gotowość do stałej, w tym samodzielnej, aktualizacji wiedzy.
 • Umiejętność  obsługi programów komputerowych: MS Office /Word, Excel/, Internetu, poczty elektronicznej.
 • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
 • Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Wymagania dodatkowe:

 • Doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.
 • Znajomość tematyki związanej z zakresem wdrażania programów europejskich w Ochotniczych Hufcach Pracy.
 • Umiejętność pracy pod presją czasu i radzenia sobie w sytuacjach stresowych.
 • Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność.
 • Komunikatywna znajomość co najmniej jednego języka obcego.

Warunki pracy:

 • Pełny wymiar czasu pracy.
 • Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych    i szkodliwych warunków pracy.
 • Miejsce pracy: Śląska WK OHP, Plac Grunwaldzki 8-10, 40-950 Katowice.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W styczniu 2019 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Śląskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił mniej niż 6%.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • List motywacyjny oraz CV.
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (potwierdzone za zgodność z oryginałem własnym podpisem).
 • Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (potwierdzone za zgodność z oryginałem własnym podpisem).
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 • Oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.

 

Termin składania dokumentów:

Dokumenty przyjmowane będą do 30 lutego 2020 r.

 

Miejsce składania dokumentów:

Śląska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

Sekretariat

Plac Grunwaldzki 8-10

40-950 Katowice

 

Inne informacje:

Oferty należy składać lub przesyłać na adres Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Katowicach, z dopiskiem na kopercie „Konkurs na stanowisko w Zespole ds. wdrażania programów europejskich i współpracy międzynarodowej”.

W przypadku ofert przekazywanych drogą pocztową decyduje data wpłynięcia do Sekretariatu ŚWK OHP.

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktowania się z wybranymi osobami. Kandydaci zakwalifikowani do dalszej procedury naboru zostaną poinformowani telefonicznie.

Nazwa dokumentu: Specjalista ds. wdrażania programów europejskich i współpracy międzynarodowej
Osoba, która wytworzyła informację: Joanna Lato
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Lato
Osoba, która wprowadzała dane: Izabela Medyńska
Data wytworzenia informacji: 2018-12-27 07:35:14
Data udostępnienia informacji: 2018-12-27 07:35:14
Data ostatniej aktualizacji: 2020-01-10 10:34:54

Wersja do wydruku...

corner   corner