logo
Wersja dla niedowidzących
  Ochotnicze Hufce Pracy Śląska Wojewódzka Komenda
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE
minus Informacje ogólne
plus Informacja o naborze do jednostek ŚWK OHP
 OGŁOSZENIA
 DOKUMENTACJA
minus Podstawa prawna
plus Finanse
plus Dokumenty kontroli
minus Tryb rozpatrywania wniosków
plus Zamówienia publiczne
minus Informacja o zbędnych lub zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego
 STRUKTURA ORGANIZACYJNA
minus Komenda Wojewódzka
minus Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
minus Młodzieżowe Biura Pracy
minus Mobilne Centra Informacji Zawodowej
minus Młodzieżowe Centra Kariery
minus Ośrodki Szkolenia i Wychowania
plus Hufce Pracy
 DZIAŁALNOŚĆ ŚLĄSKIEJ WK
plus Współpraca z zagranicą
plus Projekty współfinansowane z EFS
minus Eurodesk
minus EURES
minus ECAM
minus Rekrutacja
minus Refundacja
minus Działalność wychowawcza
minus Oferty Pracy dla Młodzieży
 INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
minus Wyjaśnienie skrótów
minus Deklaracja dostępności
A A A


Śląska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Katowicach

poszukuje kandydatów na stanowisko:

St.  Inspektor  ds. finansowo-księgowych

Ilość etatów – 2

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku :

 • Przygotowanie i weryfikacja dokumentów księgowych;
 • Kontrola formalno-rachunkowa dokumentów;
 • Dekretowanie oraz ewidencja zdarzeń gospodarczych w systemie finansowo-księgowym zgodnie obowiązującymi procedurami;
 • Analiza prawidłowości i realności zapisów księgowych i sald w celu zapewnienia wiarygodności, rzetelności, bezbłędności, sprawdzalności i aktualności ksiąg rachunkowych;
 • Wsparcie procesów sprawozdawczych.

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie: średnie lub wyższe ekonomiczne o specjalności rachunkowość;
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w księgowości, w tym 1 rok doświadczenia zawodowego w sferze finansów publicznych;
 • Znajomość zasad rachunkowości budżetowej;
 • Znajomość ustaw o: rachunkowości, finansach publicznych, podatku VAT, podatku od osób fiz., sys. ubezp. społecznych i powszechnych ubezp. zdrowotnym oraz rozp. Min. Finansów w sprawie: szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków, szczególnych zasad rachunkowości oraz planu kont dla jednostek budżetowych, sprawozdawczości budżetowej, sprawozdawczości  budżetowej w układzie zadaniowym;
 • Rzetelność i terminowość;
 • Zorientowanie na osiąganie celów;
 • Umiejętność organizacji pracy;
 • Otwartość na doskonalenie zawodowe;
 • Umiejętność efektywnej komunikacji pisemnej i interpersonalnej;

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość obsługi programów: Trezor, Qnt, Excel.
 • Rzetelność i terminowość;
 • Zorientowanie na osiąganie celów;
 • Umiejętność organizacji pracy;
 • Otwartość na doskonalenie zawodowe;
 • Umiejętność efektywnej komunikacji pisemnej i interpersonalnej;
 • Odpowiedzialność;
 • Umiejętność rozwiązywania problemów i radzenia sobie w trudnych sytuacjach interpersonalnych.

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • Pełny wymiar czasu pracy ;
 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie;
 • Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy;
 • Miejsce pracy: Śląska WK OHP, Plac Grunwaldzki 8-10, 40-950 Katowice

Wymagane dokumenty i oświadczenia

 • Życiorys i list motywacyjny;
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • Oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu;
 • Oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu;
 • Oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego;
 • Oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za  przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 • Kopie dokumentów potwierdzających wymagane niezbędne doświadczenie zawodowe we wskazanym obszarze.

Termin składania dokumentów do 28 lutego 2020r.

 Miejsce składania dokumentów:

Śląska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

Sekretariat

Plac Grunwaldzki 8-10

40-950 Katowice

 

Inne informacje: Oferty należy składać lub przesyłać na adres Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Katowicach.

Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu rekrutacji, zostaną poinformowani o jego terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną. Oferty złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) oraz oferty kandydatów niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.

Nazwa dokumentu: Inspektor ds. finansowo-księgowych
Osoba, która wytworzyła informację: Izabela Medyńska
Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Medyńska
Osoba, która wprowadzała dane: Izabela Medyńska
Data wytworzenia informacji: 2020-02-10 14:25:00
Data udostępnienia informacji: 2020-02-10 14:25:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-02-10 14:39:21

Wersja do wydruku...

corner   corner