logo
Wersja dla niedowidzących
  Ochotnicze Hufce Pracy Śląska Wojewódzka Komenda
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE
minus Informacje ogólne
plus Informacja o naborze do jednostek ŚWK OHP
 OGŁOSZENIA
 DOKUMENTACJA
minus Podstawa prawna
plus Finanse
plus Dokumenty kontroli
minus Tryb rozpatrywania wniosków
plus Zamówienia publiczne
minus Informacja o zbędnych lub zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego
 STRUKTURA ORGANIZACYJNA
minus Komenda Wojewódzka
minus Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
minus Młodzieżowe Biura Pracy
minus Mobilne Centra Informacji Zawodowej
minus Młodzieżowe Centra Kariery
minus Ośrodki Szkolenia i Wychowania
plus Hufce Pracy
 DZIAŁALNOŚĆ ŚLĄSKIEJ WK
plus Współpraca z zagranicą
plus Projekty współfinansowane z EFS
minus Eurodesk
minus EURES
minus ECAM
minus Rekrutacja
minus Refundacja
minus Działalność wychowawcza
minus Oferty Pracy dla Młodzieży
 INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
minus Wyjaśnienie skrótów
minus Deklaracja dostępności
A A A


Śląska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Katowicach

poszukuje kandydatów na stanowisko:

Specjalista ds. remontów i inwestycji

Ilość etatów – 1

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku :

 • Planowanie rzeczowe i finansowe z zakresu zadań inwestycyjnych prowadzonych przez ŚWK OHP.
 • Prowadzenie nadzoru nad zadaniami inwestycyjnymi realizowanymi przez ŚWK OHP wynikającym z ustawy Prawo Budowlane.
 • Prowadzenie nadzoru związanego z prawidłowym funkcjonowaniem nieruchomości ŚWK OHP - w oparciu o przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy prawo budowlane.
 • Opisywaniu faktur pod względem celowości dokonywanych wydatków związanych  z remontami i inwestycjami w ŚWK OHP.
 • Prowadzenie rejestru nieruchomości ŚWK OHP - planowanie, wyliczanie kosztów związanych z użytkowaniem nieruchomości oraz kosztów związanych z trwałym zarządem.
 • Analiza prawidłowości i realności zapisów księgowych i sald w celu zapewnienia wiarygodności, rzetelności, bezbłędności, sprawdzalności i aktualności ksiąg rachunkowych;
 • Wsparcie procesów sprawozdawczych.

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie: wyższe 
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze remontów i inwestycji obiektów publicznych
 • Znajomość ustawy Prawo Budowlane wraz z aktami wykonawczymi 
 • Znajomość ustaw 
 • Rzetelność i terminowość;
 • Zorientowanie na osiąganie celów;
 • Umiejętność organizacji pracy;
 • Otwartość na doskonalenie zawodowe;
 • Umiejętność efektywnej komunikacji pisemnej i interpersonalnej;

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość obsługi programów: Word, Excell
 • Rzetelność i terminowość;
 • Zorientowanie na osiąganie celów;
 • Umiejętność organizacji pracy;
 • Otwartość na doskonalenie zawodowe;
 • Umiejętność efektywnej komunikacji pisemnej i interpersonalnej;
 • Odpowiedzialność;
 • Umiejętność rozwiązywania problemów i radzenia sobie w trudnych sytuacjach interpersonalnych.

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • Pełny wymiar czasu pracy ;
 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie;
 • Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy;
 • Miejsce pracy: Śląska WK OHP, Plac Grunwaldzki 8-10, 40-950 Katowice

Wymagane dokumenty i oświadczenia

 • Życiorys i list motywacyjny;
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;

Termin składania dokumentów do 31 marca  2020r.

 Miejsce składania dokumentów:

Śląska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

Sekretariat

Plac Grunwaldzki 8-10

40-950 Katowice 

Inne informacje: Oferty należy składać lub przesyłać na adres Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Katowicach.

Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu rekrutacji, zostaną poinformowani o jego terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną. Oferty złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) oraz oferty kandydatów niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.

 

Nazwa dokumentu: Specjalista ds. remontów i inwestycji
Osoba, która wytworzyła informację: Izabela Medyńska
Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Medyńska
Osoba, która wprowadzała dane: Izabela Medyńska
Data wytworzenia informacji: 2020-02-17 11:20:28
Data udostępnienia informacji: 2020-02-17 11:20:28
Data ostatniej aktualizacji: 2020-07-21 08:26:34

Wersja do wydruku...

corner   corner