logo
Wersja dla niedowidzących
  Ochotnicze Hufce Pracy Śląska Wojewódzka Komenda
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE
minus Informacje ogólne
plus Informacja o naborze do jednostek ŚWK OHP
 OGŁOSZENIA
 DOKUMENTACJA
minus Podstawa prawna
plus Finanse
plus Dokumenty kontroli
minus Tryb rozpatrywania wniosków
plus Zamówienia publiczne
minus Informacja o zbędnych lub zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego
 STRUKTURA ORGANIZACYJNA
minus Komenda Wojewódzka
minus Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
minus Młodzieżowe Biura Pracy
minus Mobilne Centra Informacji Zawodowej
minus Młodzieżowe Centra Kariery
minus Ośrodki Szkolenia i Wychowania
plus Hufce Pracy
 DZIAŁALNOŚĆ ŚLĄSKIEJ WK
plus Współpraca z zagranicą
plus Projekty współfinansowane z EFS
minus Eurodesk
minus EURES
minus ECAM
minus Rekrutacja
minus Refundacja
minus Działalność wychowawcza
minus Oferty Pracy dla Młodzieży
 INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
minus Wyjaśnienie skrótów
minus Deklaracja dostępności
A A A


Śląska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Katowicach 

poszukuje kandydatów na stanowisko:

  

Nazwa stanowiska: Konserwatora w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Dąbrowie Górniczej

Wymiar etatu : pełny etat

Rodzaj umowy: na okres próbny

Liczba stanowisk pracy 1

 

 1. Wymagania niezbędne:
 • Wykształcenie:  zawodowe
 • Doświadczenie: minimum 2 lata prace remontowo -techniczne
 • Rzetelność, dokładność, zaangażowanie
 1. Zakres wykonywanych zadań:

 

 • Wykonywanie prac remontowych pomieszczeń oraz dbanie o ich stan techniczny wraz z przyległą infrastrukturą.
 • Wykonywanie prac związanych z naprawą, montażem, demontażem elementów wyposażenia pomieszczeń.
 • Zabezpieczenie urządzeń kanalizacyjnych wodociągowych utrzymanie drożności instalacji wodno-kanalizacyjnej
 • Wykonywanie prac porządkowych.
 • Zgłaszanie, określanie potrzeb związanych z potrzebnymi materiałami technicznymi oraz sprzętem technicznym wykorzystanym w wykonywaniu prac remontowych, naprawczych.
 • Współpraca z pracownikami technicznymi z zakresie prac remontowych i naprawczych wykonywanych w wynajmowanych pomieszczeniach biurowych.
 • Dbanie o należyty stan narzędzi, sprzętu technicznego oraz jego odpowiednie zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich.
 • Nadzór nad posiadanym sprzętem technicznym.
 • Pomoc przy dekoracji pomieszczeń budynku
 • Odpowiednie zabezpieczenie pomieszczeń oraz miejsc podczas prowadzonych prac remontowych przed dostępem osób trzecich.

 

 

 1. Informacja o warunkach pracy
 • Miejsce pracy
  • Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Dąbrowie Górniczej- Łosień Ul. Ząbkowicka 44 42-523 Dąbrowa Górnicza
 1. Wymagane dokumenty:

 

 • Życiorys i list motywacyjny;
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Śląską Wojewódzką Komendę Ochotniczych Hufców Pracy z siedzibą: Pl. Grunwaldzki 8-10, 40-950 Katowice, zawartych w CV na potrzeby obecnego procesu rekrutacji na stanowisko konserwator w Osiw Dąbrowa Górnicza”.

 • Zaświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych , korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje
 • Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy)

 

Termin składania dokumentów do dnia 03.09.2021r.

 

 

Miejsce składania dokumentów:

 

Śląska Wojewódzka Komenda OHP

w sekretariacie

Pl. Grunwaldzki 8-10
40-950 Katowice
Tel.: (32) 209 08 63/65
Fax.: (32) 258 19 31
E-mail:
slaska@ohp.pl

 

Inne informacje:

Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu rekrutacji, zostaną poinformowani o jego terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną. Po zakończeniu procesu rekrutacji dokumenty złożone w procesie aplikacji na dane stanowisko, kandydaci będą mogli odebrać w terminie 14 dni od dnia zakończenia procesu. W przypadku nie odebrania dokumentów, po ww. terminie zostaną zniszczone.

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Śląskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy z siedzibą w Katowicach PL. Grunwaldzki 8-10 , 40-950 Katowice. 
 2. Może się Pani/Pan skontaktować z naszym Inspektorem ochrony danych za pośrednictwem e-mail: iodo.slaska@ohp.pl lub pisząc na adres: Inspektor Ochrony Danych ŚWK OHP, PL. Grunwaldzki 8-10, 40-950 Katowice.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy na podstawie wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze ( art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w związku z  art. 221 Kodeksu pracy, tylko do czasu zakończenia rekrutacji na ww. stanowisko. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji procesu rekrutacji. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe uczestniczenie w procesie rekrutacji. W sytuacji, gdy Pani/Pan poda z własnej inicjatywy dodatkowe dane nie objęte przepisami kodeksu pracy to wówczas będą one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania jak również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych (w przypadku, gdy taka zgoda została wyrażona)  w dowolnym momencie.
 5. W sytuacji, gdy uzna Pani/Pan że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem - przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu (art. 13 ust. 2 lit. f RODO).
 7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

 

 

 

Nazwa dokumentu: Konserwator OSiW Dabrowa-Górnicza
Osoba, która wytworzyła informację: Izabela Medyńska
Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Medyńska
Osoba, która wprowadzała dane: Izabela Medyńska
Data wytworzenia informacji: 2021-08-09 10:00:24
Data udostępnienia informacji: 2021-08-09 10:00:24
Data ostatniej aktualizacji: 2021-08-25 11:35:17

Wersja do wydruku...

corner   corner