logo
Wersja dla niedowidzących
  Ochotnicze Hufce Pracy Śląska Wojewódzka Komenda
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE
minus Informacje ogólne
plus Informacja o naborze do jednostek ŚWK OHP
 OGŁOSZENIA
 DOKUMENTACJA
minus Podstawa prawna
plus Finanse
plus Dokumenty kontroli
minus Tryb rozpatrywania wniosków
plus Zamówienia publiczne
minus Informacja o zbędnych lub zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego
 STRUKTURA ORGANIZACYJNA
minus Komenda Wojewódzka
minus Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
minus Młodzieżowe Biura Pracy
minus Mobilne Centra Informacji Zawodowej
minus Młodzieżowe Centra Kariery
minus Ośrodki Szkolenia i Wychowania
plus Hufce Pracy
 DZIAŁALNOŚĆ ŚLĄSKIEJ WK
plus Współpraca z zagranicą
plus Projekty współfinansowane z EFS
minus Eurodesk
minus EURES
minus ECAM
minus Rekrutacja
minus Refundacja
minus Działalność wychowawcza
minus Oferty Pracy dla Młodzieży
 INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
minus Wyjaśnienie skrótów
minus Deklaracja dostępności
A A A


Śląska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Katowicach

poszukuje kandydatów na stanowisko:

Referent  ds. planowania i sprawozdawczości

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • Opracowywanie Zarządzeń Wojewódzkiego Komendanta w Śląskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP w Katowicach,
 • Bieżąca współpraca z jednostkami organizacyjnymi,  udzielanie  informacji służbowych do podstawowych jednostek organizacyjnych ŚWK OHP w Katowicach,
 • Koordynacja w zakresie planowania rzeczowo-finansowego w ŚWK OHP,
 • Organizowanie przepływu informacji między Wojewódzkim Komendantem OHP w Katowicach a Kierownikami pionów Biura ŚWK OHP oraz kadrą kierowniczą jednostek podstawowych,
 • Przygotowanie dokumentacji  dla zespołów opiniodawczych,
 • Nadzór nad przeprowadzaniem rekrutacji do jednostek organizacyjnych OHP na terenie woj. śląskiego,
 • Analizowanie, ocena organizacji i funkcjonowania OSiW, HP,
 • Kompletowanie porozumień o warunkach zatrudnienia młodocianych uczestników w Śląskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP,
 • Sporządzanie rocznych, kwartalnych oraz miesięcznych sprawozdań  do Komendy Głównej OHP, dotyczących stanów ewidencyjnych podstawowych jednostek organizacyjnych,
 • Prowadzenie banku danych na temat potencjałów organizacyjnych,
 • Zastępstwo w prowadzeniu czynności kancelaryjnych sekretariatu ŚWK OHP.

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie: Minimum średnie, preferowane wyższe,
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: Minimum rok doświadczenia w jednostce organizacji państwowej lub samorządowej,
 • Znajomość obsługi MS Office: Word, Excel,
 • Umiejętność efektywnej komunikacji pisemnej i interpersonalnej,
 • Rzetelność i terminowość,
 • Zorientowanie na osiąganie celów,
 • Umiejętność organizacji pracy,
 • Otwartość na doskonalenie zawodowe.

 Wymagania dodatkowe:

 • Umiejętność rozwiązywania problemów i radzenia sobie w trudnych sytuacjach interpersonalnych,
 • Preferowane prawo jazdy kategorii B.

Warunki pracy:

 • Rodzaj umowy: umowa o pracę,
 • Pełny wymiar czasu pracy,
 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
 • Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy,
 • Miejsce pracy: Śląska WK OHP, plac Grunwaldzki 8-10, 40-950 Katowice.

Wymagane dokumenty i oświadczenia

 • CV
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Termin składania dokumentów do 24.02.2023 r.

Miejsce składania dokumentów:

Śląska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

Sekretariat

Plac Grunwaldzki 8-10

40-950 Katowice

Inne informacje: Oferty należy składać lub przesyłać na adres Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Katowicach.
 

Zastrzegamy sobie prawo zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne tylko wybranych kandydatów. Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu rekrutacji, zostaną poinformowani o jego terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Oferty złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) oraz oferty kandydatów niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Śląskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy z siedzibą w Katowicach PL. Grunwaldzki 8-10 , 40-950 Katowice. 
 2. Może się Pani/Pan skontaktować z naszym Inspektorem ochrony danych za pośrednictwem e-mail: iodo.slaska@ohp.pl lub pisząc na adres: Inspektor Ochrony Danych ŚWK OHP, PL. Grunwaldzki 8-10, 40-950 Katowice.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy na podstawie wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze ( art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w związku z  art. 221 Kodeksu pracy. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji procesu rekrutacji. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe uczestniczenie w procesie rekrutacji. W sytuacji, gdy Pani/Pan poda z własnej inicjatywy dodatkowe dane nie objęte przepisami kodeksu pracy to wówczas będą one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania jak również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych (w przypadku, gdy taka zgoda została wyrażona)  w dowolnym momencie.
 5. W sytuacji, gdy uzna Pani/Pan że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem - przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu (art. 13 ust. 2 lit. f RODO).
 7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Nazwa dokumentu: Referent  ds. planowania i sprawozdawczości
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2023-02-03 09:01:23
Data udostępnienia informacji: 2023-02-03 09:01:23
Data ostatniej aktualizacji: 2023-02-03 09:11:18

Wersja do wydruku...

corner   corner