logo
Wersja dla niedowidzących
  Ochotnicze Hufce Pracy Śląska Wojewódzka Komenda
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE
minus Informacje ogólne
plus Informacja o naborze do jednostek ŚWK OHP
 OGŁOSZENIA
 DOKUMENTACJA
minus Podstawa prawna
plus Finanse
plus Dokumenty kontroli
minus Tryb rozpatrywania wniosków
plus Zamówienia publiczne
minus Informacja o zbędnych lub zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego
 STRUKTURA ORGANIZACYJNA
minus Komenda Wojewódzka
minus Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
minus Młodzieżowe Biura Pracy
minus Mobilne Centra Informacji Zawodowej
minus Młodzieżowe Centra Kariery
minus Ośrodki Szkolenia i Wychowania
plus Hufce Pracy
 DZIAŁALNOŚĆ ŚLĄSKIEJ WK
plus Współpraca z zagranicą
plus Projekty współfinansowane z EFS
minus Eurodesk
minus EURES
minus ECAM
minus Rekrutacja
minus Refundacja
minus Działalność wychowawcza
minus Oferty Pracy dla Młodzieży
 INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
minus Wyjaśnienie skrótów
minus Deklaracja dostępności
A A A


Śląska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Katowicach

poszukuje kandydatów na stanowisko:

 

Specjalista ds.  kształcenia zawodowego i refundacji w jednostce organizacyjnej ŚWK OHP/Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w  Katowicach  

Wymiar etatu : pełny etat

Liczba stanowisk pracy ; 1

  1. Wymagania niezbędne:

- wykształcenie średnie ekonomiczne kierunek rachunkowość lub  inne pokrewne  ,  staż pracy minimum

  dwa lata  na stanowisku  pracownika  bezpośrednio związanym z naliczaniem i weryfikacją

  wynagrodzeń , 

- znajomość przepisów dot.  ubezpieczeń społecznych, prawa pracy , kodeksu pracy,

- łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi, zdolność  logicznego myślenia, umiejętność

  pracy w zespole, spostrzegawczość , odpowiedzialność , samodzielność , oraz umiejętność

  planowania pracy i wykonywanie zadań  pod presją czasu,

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych ,

  1. Zakres wykonywanych zadań:

Przyjmowanie i weryfikowanie pod względem formalnym  wniosków o zawarcie umów o refundację  pracowników młodocianych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Sprawdzanie pod względem merytoryczno- formalnym i finansowym wniosków o bieżącą refundację i przygotowywanie transz wydatkowania środków. Sporządzenie opinii w sprawie kwalifikacji wniosków, prowadzenie ich rejestru. Przygotowanie zapotrzebowania finansowego na poszczególne transze wypłat refundacji do wydziału księgowego .Prowadzenie rejestru korespondencji z pracodawcami. Terminowe sporządzenie obowiązującej dokumentacji  planistycznej i sprawozdawczej. Obsługa programu „Delfin” i „ Delfin II „ w zakresie refundacji. Udzielanie pełnej informacji pracodawcom o warunkach i trybie refundowania wynagrodzeń młodocianych. Znajomość i przestrzeganie obowiązujących przepisów regulujących sposób i tryb  realizacji refundacji wynagrodzeń młodocianych.

3.Informacja o warunkach pracy

Miejsce pracy;

Śląska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy  Katowice , Plac Grunwaldzki 8-10   40-950 Katowice  / Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży  Katowice , Plac Grunwaldzki 8-10   40-950 Katowice  

Godziny pracy 7.45 -15.45

4. Wymagane dokumenty:

-Życiorys i list motywacyjny;

-Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów

  rekrutacji;

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Śląską Wojewódzką Komendę Ochotniczych Hufców Pracy z siedzibą: Pl. Grunwaldzki 8-10, 40-950 Katowice, zawartych w CV na potrzeby obecnego procesu rekrutacji na stanowisko specjalisty ds. kształcenia zawodowego i refundacji w CEiPM  OHP Katowice   ”.

-Zaświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych , korzystaniu w  pełni  z praw

  publicznych

-Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje

-Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy)

 
Termin składania dokumentów do dnia 15.02 .2023 r.

Miejsce składania dokumentów:

Śląska Wojewódzka Komenda OHP

 Sekretariat / III piętro, pokój nr 330/

Pl. Grunwaldzki 8-10
40-950 Katowice
Tel.: (32) 209 08 63/65
Fax.: (32) 258 19 31, 209 08 59
E-mail: slaska@ohp.pl,

ceipm.katowice@ohp.pl

Inne informacje:

Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu rekrutacji, zostaną poinformowani o jego terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną. Po zakończeniu procesu rekrutacji dokumenty złożone w procesie aplikacji na dane stanowisko, kandydaci będą mogli odebrać w terminie 14 dni od dnia zakończenia procesu. W przypadku nie odebrania dokumentów, po ww. terminie zostaną zniszczone.

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Śląskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy z siedzibą w Katowicach PL. Grunwaldzki 8-10 , 40-950 Katowice. 
  2. Może się Pani/Pan skontaktować z naszym Inspektorem ochrony danych za pośrednictwem e-mail: iodo.slaska@ohp.pl lub pisząc na adres: Inspektor Ochrony Danych ŚWK OHP, PL. Grunwaldzki 8-10, 40-950 Katowice.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy na podstawie wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze ( art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w związku z  art. 221 Kodeksu pracy. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji procesu rekrutacji. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe uczestniczenie w procesie rekrutacji. W sytuacji, gdy Pani/Pan poda z własnej inicjatywy dodatkowe dane nie objęte przepisami kodeksu pracy to wówczas będą one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
  4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania jak również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych (w przypadku, gdy taka zgoda została wyrażona)  w dowolnym momencie.
  5. W sytuacji, gdy uzna Pani/Pan że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem - przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu (art. 13 ust. 2 lit. f RODO).
  7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Nazwa dokumentu: Specjalista ds. kształcenia zawodowego i refundacji
Osoba, która wytworzyła informację: Marzena Gądek
Osoba, która odpowiada za treść: Marzena Gądek
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2023-02-03 10:47:10
Data udostępnienia informacji: 2023-02-03 10:47:10
Data ostatniej aktualizacji: 2023-02-03 10:56:03

Wersja do wydruku...

corner   corner