logo
Wersja dla niedowidzących
  Ochotnicze Hufce Pracy Śląska Wojewódzka Komenda
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE
minus Informacje ogólne
plus Informacja o naborze do jednostek ŚWK OHP
 OGŁOSZENIA
 DOKUMENTACJA
minus Podstawa prawna
plus Finanse
plus Dokumenty kontroli
minus Tryb rozpatrywania wniosków
plus Zamówienia publiczne
minus Informacja o zbędnych lub zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego
 STRUKTURA ORGANIZACYJNA
minus Komenda Wojewódzka
minus Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
minus Młodzieżowe Biura Pracy
minus Mobilne Centra Informacji Zawodowej
minus Młodzieżowe Centra Kariery
minus Ośrodki Szkolenia i Wychowania
plus Hufce Pracy
 DZIAŁALNOŚĆ ŚLĄSKIEJ WK
plus Współpraca z zagranicą
plus Projekty współfinansowane z EFS
minus Eurodesk
minus EURES
minus ECAM
minus Rekrutacja
minus Refundacja
minus Działalność wychowawcza
minus Oferty Pracy dla Młodzieży
 INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
minus Wyjaśnienie skrótów
minus Deklaracja dostępności
A A A


Śląska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Katowicach

poszukuje kandydatów na stanowisko:


Komendant Hufca w Skoczowie 

Wymiar etatu : pełny etat

Liczba stanowisk pracy :1 

 

Zakres wykonywanych zadań:

 • Prowadzenie rekrutacji młodzieży do Hufca Pracy
 • Nadzorowanie pracy podległych pracowników oraz ponoszenie odpowiedzialności za całokształt działalności HP.
 • Realizacja procesu wychowania zgodnie z ustalonym programem.
 • Pozyskiwanie pracodawców w celu zabezpieczenia praktycznej nauki zawodu dla uczestników hufca pracy.
 • Współpraca z rodzicami, opiekunami prawnymi, kuratorami uczestników.
 • Rozwijanie zainteresowań kulturalnych, rekreacyjno-sportowych, turystycznych i krajoznawczych wśród uczestników HP.
 • Przygotowanie uczestników do udziału w różnego rodzaju konkursach i imprezach kulturalnych i sportowych.
 • Stała kontrola i analiza wyników nauczania oraz szkolenia zawodowego podopiecznej młodzieży.
 • Wykonywanie innych zadań statutowych OHP zleconych przez przełożonych.

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe; kierunek pedagogika, psychologia lub socjologia
 • Mile widziana praktyka na podobnym stanowisku, co najmniej 4 letni ogólny staż pracy
 • Umiejętność zarządzania zespołem
 • Odporność na stres
 • Predyspozycje do pracy z młodzieżą
 • Dobra organizacja pracy własnej
 • Obowiązkowość, odpowiedzialność za wykonywaną pracę

Informacja o warunkach pracy

Miejsce pracy:

12-27 HP Skoczów,
ul. Księdza Jana Ewangelisty Mocko 14
43-430 Skoczów  

Wymagane dokumenty:

-życiorys i list motywacyjny;

-oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów

  rekrutacji;

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Śląską Wojewódzką Komendę Ochotniczych Hufców Pracy z siedzibą: Pl. Grunwaldzki 8-10, 40-950 Katowice, zawartych w CV na potrzeby obecnego procesu rekrutacji na stanowisko Komendanta Hufca”

-zaświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych , korzystaniu w  pełni  z  

  praw publicznych

-kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje

-kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy)

Termin składania dokumentów do dnia 21 kwietnia 2023r.

Miejsce składania dokumentów:
 

Śląska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

Sekretariat (pokój 330, III piętro)

Plac Grunwaldzki 8-10

40-950 Katowice

E-mail: slaska@ohp.pl,

 

Inne informacje: Oferty należy składać lub przesyłać na adres Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Katowicach.

Zastrzegamy sobie prawo zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne tylko wybranych kandydatów. Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu rekrutacji, zostaną poinformowani o jego terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Oferty złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) oraz oferty kandydatów niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.


DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Śląskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy z siedzibą w Katowicach PL. Grunwaldzki 8-10 , 40-950 Katowice. 
 2. Może się Pani/Pan skontaktować z naszym Inspektorem ochrony danych za pośrednictwem e-mail: iodo.slaska@ohp.pl lub pisząc na adres: Inspektor Ochrony Danych ŚWK OHP, PL. Grunwaldzki 8-10, 40-950 Katowice.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy na podstawie wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze ( art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w związku z  art. 221 Kodeksu pracy. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji procesu rekrutacji. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe uczestniczenie w procesie rekrutacji. W sytuacji, gdy Pani/Pan poda z własnej inicjatywy dodatkowe dane nie objęte przepisami kodeksu pracy to wówczas będą one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania jak również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych (w przypadku, gdy taka zgoda została wyrażona)  w dowolnym momencie.
 5. W sytuacji, gdy uzna Pani/Pan że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem - przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu (art. 13 ust. 2 lit. f RODO).
 7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Nazwa dokumentu: Komendant hufca w Skoczowie
Osoba, która wytworzyła informację: Marzena Gądek
Osoba, która odpowiada za treść: Marzena Gądek
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2023-02-03 10:47:10
Data udostępnienia informacji: 2023-02-03 10:47:10
Data ostatniej aktualizacji: 2023-04-03 11:05:28

Wersja do wydruku...

corner   corner