logo
Wersja dla niedowidzących
  Ochotnicze Hufce Pracy Śląska Wojewódzka Komenda
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE
minus Informacje ogólne
plus Informacja o naborze do jednostek ŚWK OHP
 OGŁOSZENIA
 DOKUMENTACJA
minus Podstawa prawna
plus Finanse
plus Dokumenty kontroli
minus Tryb rozpatrywania wniosków
plus Zamówienia publiczne
minus Informacja o zbędnych lub zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego
 STRUKTURA ORGANIZACYJNA
minus Komenda Wojewódzka
minus Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
minus Młodzieżowe Biura Pracy
minus Mobilne Centra Informacji Zawodowej
minus Młodzieżowe Centra Kariery
minus Ośrodki Szkolenia i Wychowania
plus Hufce Pracy
 DZIAŁALNOŚĆ ŚLĄSKIEJ WK
plus Współpraca z zagranicą
plus Projekty współfinansowane z EFS
minus Eurodesk
minus EURES
minus ECAM
minus Rekrutacja
minus Refundacja
minus Działalność wychowawcza
minus Oferty Pracy dla Młodzieży
 INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
minus Wyjaśnienie skrótów
minus Deklaracja dostępności
 Sprawy do załatwienia
A A A


DZIAŁALNOŚĆ ŚLĄSKIEJ WK > Refundacja

Informujemy, że od 1 stycznia 2009 roku obowiązuje nowe Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom. Rozporządzenie zostało opublikowane w Dz.U. Nr 235, poz. 1601 z 2008 roku.

Pracodawców prosimy o zapoznanie się z treścią rozporządzenia oraz o zwrócenie szczególnej uwagi na następujące zapisy:

  1. §3 ust. 1 „Przed zawarciem umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z młodocianym pracodawca składa wniosek o zawarcie umowy do centrum edukacji i pracy młodzieży, zwanego dalej „centrum edukacji”, właściwego ze względu na miejsce odbywania przez młodocianego przygotowania zawodowego, bezpośrednio albo za pośrednictwem organizacji zrzeszającej pracodawców.”
  2. §3 ust. 11 „Pracodawca lub w jego imieniu organizacja zrzeszające pracodawców składa w centrum edukacji kopie umów o pracę w celu przygotowania zawodowego zawartych na czas nieokreślony z młodocianymi, zgodnie ze złożonym wcześniej wnioskiem o zawarcie umowy, w terminie do 30 listopada.”
  3. §3 ust. 12 „Jeśli umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została zawarta z młodocianym przed dniem złożenia wniosku o zawarcie umowy lub w tym dniu, wniosek o zawarcie umowy zostanie rozpatrzony negatywnie w odniesieniu do tego młodocianego.”
Wzór wniosku o zawarcie umowy o refundację można pobrać z naszej strony w części „Pliki do pobrania”.
 
Zwracamy uwagę iż zgodnie z § 3 ust 2 pkt. 10 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2007 r. (Dz. U. Nr 77, poz. 518) z późniejszymi zmianami do wniosku o zawarcie umowy o refundację pracodawca składa informację o otrzymanej pomocy publicznej na formularzu stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
20 marca 2007 r. (Dz. U. Nr 61, poz. 413).
 
Wnioski o zawarcie umowy o refundację dotyczące młodocianych, którzy nie dokształcają się w formach szkolnych, można składać do 20 dnia każdego miesiąca.
 
W/w terminów nie stosuje się w razie umożliwienia młodocianemu kontynuowania nauki zawodu u nowego pracodawcy, w czasie trwania roku szkolnego, w przypadku, kiedy umowa o pracę z poprzednim pracodawcą została rozwiązana z powodu:
1)      ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy;
2)      reorganizacji zakładu pracy uniemożliwiającej kontynuowanie przygotowania zawodowego;
3)      orzeczenia lekarskiego zawierającego przeciwwskazania do kontynuowania nauki zawodu w danym zawodzie przez młodocianego.
 

Nazwa dokumentu: Refundacja
Podmiot udostępniający: ŚWK OHP
Osoba, która wytworzyła informację: Urszula Wilk
Osoba, która odpowiada za treść: Urszula Wilk
Osoba, która wprowadzała dane: Dawid Nowak
Data wytworzenia informacji: 2009-05-04 14:07:00
Data udostępnienia informacji: 2009-05-04 14:07:00
Data ostatniej aktualizacji: 2009-05-04 12:42:09

Wersja do wydruku...

corner   corner