logo
Wersja dla niedowidzących
  Ochotnicze Hufce Pracy Śląska Wojewódzka Komenda
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE
minus Informacje ogólne
plus Informacja o naborze do jednostek ŚWK OHP
 OGŁOSZENIA
 DOKUMENTACJA
minus Podstawa prawna
plus Finanse
plus Dokumenty kontroli
minus Tryb rozpatrywania wniosków
plus Zamówienia publiczne
minus Informacja o zbędnych lub zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego
 STRUKTURA ORGANIZACYJNA
minus Komenda Wojewódzka
minus Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
minus Młodzieżowe Biura Pracy
minus Mobilne Centra Informacji Zawodowej
minus Młodzieżowe Centra Kariery
minus Ośrodki Szkolenia i Wychowania
plus Hufce Pracy
 DZIAŁALNOŚĆ ŚLĄSKIEJ WK
plus Współpraca z zagranicą
plus Projekty współfinansowane z EFS
minus Eurodesk
minus EURES
minus ECAM
minus Rekrutacja
minus Refundacja
minus Działalność wychowawcza
minus Oferty Pracy dla Młodzieży
 INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
minus Wyjaśnienie skrótów
minus Deklaracja dostępności
A A A


Działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U. 2019 poz. 2004) oraz Zarządzenia nr ŚWK.ZZA.021.5.2020 Komendanta Śląskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy z dnia 30.01.2020r.

Śląska Wojewódzka Komenda  Ochotniczych Hufców Pracy z siedzibą na Placu Grunwaldzkim nr 8-10 w Katowicach ogłasza pierwszy pisemny przetarg publiczny na sprzedaż samochodu

MERCEDES-BENZ E240
model pojazdu: E 240 Kat. MR’00 210
numer rejestracyjny: SK 513HS
rok produkcji: 2002
pojemność silnika: 2597 ccm
ilość miejsc: 5
Data ważności badania technicznego: 27.09.2020 r.

Cena wywoławcza: 2900,00 zł brutto


 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 maja 2020r. w pokoju nr 329 w siedzibie Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP na placu Grunwaldzkim 8-0 w Katowicach o godzinie 10:00.
   
 2. Samochód można obejrzeć w biurze Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Katowicach mieszczącej się przy Placu Grunwaldzkim 8-10, w dniach od 15 maja 020r. do 28 maja 2020r.  w godzinach od 9:00 do 15:00  po uprzednim kontakcie telefonicznym z Panią Kamilą Hendzel dostępną pod numerem  3 209 08 63 lub 32 209 08 65. Tam też jest możliwy wgląd w ekspertyzę jego stanu technicznego.
   
 3. Wadium w wysokości 290,00 zł (10% ceny wywoławczej) należy wpłacić na konto Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP nr 89 1010 1212 119 3313 9120 0000 w NBP oddział okręgowy Katowice, w terminie do dnia  28 maja 2020r. do godz. 15:00. W treści przelewu należy umieścić opis „wadium – samochód Mercedes Benz E240
   
 4. O uznaniu przez sprzedającego, że wadium wpłacono w wymaganym terminie decyduje data wpływu środków na wskazany rachunek bankowy.
   
 5. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, zostanie zwrócone w terminie 7 dni po dokonaniu wyboru lub odrzuceniu oferty. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny.
   
 6. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.
   
 1. Oferty należy  składać w formie pisemnej w zaklejonej kopercie oznaczonej wyraźnym napisem „Przetarg na sprzedaż samochodu Mercedes Benz E 240” w siedzibie Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w sekretariacie (pokój 330) w terminie do dnia 29 maja 2020r. do godziny 09:30. Nasz adres:

  Śląska Wojewódzka Komenda OHP
  Plac Grunwaldzki 8-10, 49-950 Katowice

   
 2. Oferty należy składać na druku stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia o przetargu.
   
 3. Oferta powinna zawierać:
  1. Imię, nzwisko i miejsce zamieszkania lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta;
  2. Oferowaną cenę i warunki jej zapłaty;
  3. Oświadzenie oferenta, że zapoznał się ze stanem samochodu będącego przedmiotem przetargu publicznego albo że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z zapoznania się ze stanem tego pojazdu;
  4. Dowó wpłaty wadium (np. wydruk potwierdzający dokonanie przelewu)
    
 4. Oferta jest wiążąca w okresie 14 dni od dnia otwarcia ofert.
   
 5. Śląska Wojewódzka Komenda OHP zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.
   
 6. Kryterium wyboru ofert jest kryterium najwyższej zaoferowanej ceny.
   
 7. Oferta zostanie odrzucona jeśli
  1. zostnie złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium,
  2. nie zawiera wymienionych wyżej wymaganych danych i dokumentów, lu są one niekompletne lub budzą inną wątpliwość, zaś jej uzupełninie lub złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

W razie odrzucenia oferty, oferent zostanie o tym fakcie niezwłocznie powiadomiony.
 

 1. Planowany termin zawarcia umowy sprzedaży samochodu będącego przedmiotem przetargu: dni od dnia otwarcia ofert
   
 2. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
   
 3. Nabywca jest zobowiązany do odbioru samochodu będącego przedmiotem niniejszego przetargu na swój koszt w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży.
   
 4. Śląska Wojewódzka Komenda OHP nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady sprzedawanego samochodu.

 

 

 

Załączniki do pobrania: 2020-05-14 09:55:03 - Ogloszenie przetargu - Mercedes Benz E 240 (1.62 MB)
2020-05-14 09:55:30 - Zalacznik Nr 1 Druk oferty (282.08 kB)
2020-05-14 09:55:52 - Zalacznik Nr 2 - Ekspertyza (978.83 kB)

Nazwa dokumentu: Informacja o zużytych lub zbędnych składnikach majątku ruchomego
Osoba, która wytworzyła informację: Jacek Nowak
Osoba, która odpowiada za treść: Jacek Nowak
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Szlosarek
Data wytworzenia informacji: 2016-12-02 10:19:52
Data udostępnienia informacji: 2016-12-02 10:19:52
Data ostatniej aktualizacji: 2020-05-14 10:00:25

Wersja do wydruku...

corner   corner