logo
Wersja dla niedowidzących
  Ochotnicze Hufce Pracy Śląska Wojewódzka Komenda
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE
minus Informacje ogólne
plus Informacja o naborze do jednostek ŚWK OHP
 OGŁOSZENIA
 DOKUMENTACJA
minus Podstawa prawna
plus Finanse
plus Dokumenty kontroli
minus Tryb rozpatrywania wniosków
plus Zamówienia publiczne
minus Informacja o zbędnych lub zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego
 STRUKTURA ORGANIZACYJNA
minus Komenda Wojewódzka
minus Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
minus Młodzieżowe Biura Pracy
minus Mobilne Centra Informacji Zawodowej
minus Młodzieżowe Centra Kariery
minus Ośrodki Szkolenia i Wychowania
plus Hufce Pracy
 DZIAŁALNOŚĆ ŚLĄSKIEJ WK
plus Współpraca z zagranicą
plus Projekty współfinansowane z EFS
minus Eurodesk
minus EURES
minus ECAM
minus Rekrutacja
minus Refundacja
minus Działalność wychowawcza
minus Oferty Pracy dla Młodzieży
 INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
minus Wyjaśnienie skrótów
minus Deklaracja dostępności
A A A


DZIAŁALNOŚĆ ŚLĄSKIEJ WK > Refundacja

Refundacja – Śląska Wojewódzka Komenda OHP

  

WAŻNE INFORMACJE

Od 1 lipca 2014 roku obowiązuje nowe Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz. U. z 2014, poz. 865), które ustala nowe zasady i jest dostosowane do delegacji ustawowej - Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

 

INFORMACJE OGÓLNE

Zgodnie z Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99 poz. 1001 z późn. zm.) i Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 31 sierpnia 2004 roku (Dz. U. Nr 190 poz. 1951), Ochotnicze Hufce Pracy od 1 września 2004 roku stały się jedyną instytucją rynku pracy, która przyjmuje wnioski o zawarcie umów oraz zawiera umowy o refundację z środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom oraz składek na ubezpieczenie społeczne od refundowanych wynagrodzeń. 

Młodocianym w rozumieniu Kodeksu Pracy jest osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 lat (Art. 190 § 1 KP). 

Młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązujące od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" wysokości tego wynagrodzenia. Wynagrodzenie młodocianych jest zatem zmienne - odnosimy je zawsze (jako 8%, 9% lub 10%) do przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale.

O refundację wynagrodzeń młodocianych i składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń może się ubiegać pracodawca, który zatrudnia młodocianych, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

• zatrudnia ich w zawodach określonych w wykazie zawodów ogłaszanym
w wojewódzkim dzienniku urzędowym –
LISTA ZAWODÓW REFUNDOWANYCH

• spełnia warunki (pracodawca, osoba prowadząca w jego imieniu zakład pracy lub osoba u niego zatrudniona) do prowadzenia przygotowania zawodowego w zakresie wymagań zawodowych i pedagogicznych określonych w przepisach regulujących odbywanie przygotowania zawodowego.

Pracodawca, który zatrudnia wyłącznie młodocianych może wystąpić z wnioskiem o zawarcie umowy dotyczącym maksymalnie 3 młodocianych.

Pracodawca, który zatrudnia również pracowników niebędących młodocianymi może wystąpić z wnioskiem o zawarcie umowy dotyczącym młodocianych w liczbie nieprzekraczającej trzykrotnej liczby zatrudnionych w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy na czas nieokreślony niebędących młodocianymi.

  

ZMIANY W PRZEPISACH

 Jakie zmiany czekają Pracodawców

Zmienia się kwalifikacja pomocy w przypadku refundacji na pomoc de minimis, co jest związane z koniecznością wydawania zaświadczeń pracodawcom o wysokości uzyskanej przez nich pomocy i jej monitorowaniem.

Limit pomocy de minimis przysługujący na 3 lata (bierze się pod uwagę rok bieżący i dwa lata poprzedzające) wynosi 200 tys. euro. Suma pomocy de minimis, którą pracodawca może uzyskać z różnych źródeł (np. z gminy po wyszkoleniu i zdaniu egzaminu przez młodocianego) nie może przekroczyć powyższej kwoty. 

PRACODAWCO!

Po 1 lipca 2014 roku do wniosku o zawarcie umowy o refundację wynagrodzeń młodocianych pracowników należy dołączyć podpisaną umowę z młodocianym pracownikiem, co stanowi zmianę w stosunku do dotychczasowej sytuacji, gdy wniosek składano przed zatrudnieniem pracownika młodocianego.

  

JAK PODPISAĆ UMOWĘ O REFUNDACJĘ

POBIERZ AKTUALNY WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY

Wniosek o zawarcie od 01.07.2014.pdf

Wniosek o zawarcie od 01.07.2014.rtf

Do wniosku należy dołączyć formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (do pobrania poniżej)


Śląska Wojewódzka Komenda OHP informuje, że wnioski o zawarcie umowy o refundacje na dany rok kalendarzowy można składać w Centrach Edukacji i Pracy Młodzieży w terminie od 1 stycznia do 15 listopada każdego roku.

Powyższy termin  nie obowiązuje pracodawcy, który:

a) zatrudniania młodocianego pracownika, dokształcającego się w formach pozaszkolnych
(§ 3 ust. 7 rozporządzenia);

b) zatrudniania młodocianego pracownika w celu kontynuowania nauki zawodu w związku z rozwiązaniem umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z dotychczasowym pracodawcą z powodu w § 3 ust. 9:

  • ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy;
  • reorganizacji zakładu pracy uniemożliwiającej kontynuowanie przygotowania zawodowego; 
  • orzeczenia lekarskiego zawierającego przeciwwskazania do kontynuowania nauki
    w danym zawodzie przez młodocianego;
  • zmiany miejsca zamieszkania lub innej  przyczyny losowej uniemożliwiającej kontynuowanie przygotowania zawodowego u dotychczasowego pracodawcy.

W powyżej wymienionych przypadkach wnioski o zawarcie składa się w terminie od 1. do 20. dnia każdego miesiąca.

  

POBIERZ WZÓR UMOWY Z PRACOWNIKIEM MŁODOCIANYM

umowa z młodocianym pracownikiem.pdf

umowa z młodocianym pracownikiem.doc

 

OŚWIADCZENIE O OTRZYMANEJ POMOCY DE MINIMIS

Wykaz otrzymanej pomocy de minimis.pdf

Wykaz otrzymanej pomocy de minimis.doc

 

POBIERZ FORMULARZ O POMOCY DE MINIMIS

formularz pomocy de minimis.pdf

formularz pomocy de minimis.xls

WNIOSEK O WYPŁATĘ REFUNDACJI

– dotyczy umów zawartych od 01.07.2014 -

Ubiegając się o wypłatę refundacji wynagrodzeń pracowników młodocianych pracodawca składa w CEiPM następujące dokumenty:

- wniosek o dokonanie refundacji,

- rozliczenie finansowe wypłaconych wynagrodzeń oraz opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne za młodocianych pracowników,

- kopie list płac wraz z pokwitowaniem odbioru wynagrodzenia,

- kopie dowodu opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne ( odcinek „51” )

- kopie deklaracji rozliczeniowej składek na ubezpieczenie społeczne ( druk DRA )

- informację dotyczącą kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą na szkolenia

Pracodawco pamiętaj, że refundacja wynagrodzeń młodocianych pracowników i składek na ubezpieczenie społeczne od tych wynagrodzeń nie przysługuje w przypadku powtarzania przez młodocianego roku nauki.

 

POBIERZ WNIOSEK O WYPŁATĘ REUNDACJI

(do umów zawartych od 01.07.2014)

Wniosek o refundację od 01.07.2014.pdf

Wniosek o refundację od 01.07.2014.doc

 

WNIOSEK O WYPŁATĘ REFUNDACJI

– dotyczy umów zawartych do 30.06.2014 -

Ubiegając się o wypłatę refundacji wynagrodzeń pracowników młodocianych pracodawca składa w CEiPM następujące dokumenty:

- wniosek o dokonanie refundacji,

- rozliczenie finansowe wypłaconych wynagrodzeń oraz opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne za młodocianych pracowników,

- kopie list płac wraz z pokwitowaniem odbioru wynagrodzenia,

- kopie dowodu opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne ( odcinek „51” )

- kopie deklaracji rozliczeniowej składek na ubezpieczenie społeczne ( druk DRA )

- informację dotyczącą kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą na szkolenia

Pracodawco pamiętaj, że refundacja wynagrodzeń młodocianych pracowników i składek na ubezpieczenie społeczne od tych wynagrodzeń nie przysługuje w przypadku powtarzania przez młodocianego roku nauki.

 

POBIERZ WNIOSEK O WYPŁATĘ REUNDACJI

(do umów zawartych do 30.06.2014)

 Wniosek o refundację do 30.06.2014.pdf

 Wniosek o refundację do 30.06.2014.doc

  PODSTAWA PRAWNA 

 

 

Refundacja – Śląska Wojewódzka Komenda OHP

 

 

Załączniki do pobrania: 2007-07-09 11:29:02 - Oświadczenie (34.00 kB)
2007-07-09 11:30:43 - Wniosek o refundację (50.00 kB)
2007-07-09 11:31:11 - Wniosek o zawarcie umowy (52.00 kB)
2023-08-11 13:24:02 - stawki wynagrodzenia młodocianych pracowników 2022-2023 (102.48 kB)
2023-09-01 08:18:49 - Umowa z pracownikiem młodocianym (22.72 kB)

Ilość odwiedzin: 86172
Nazwa dokumentu: Refundacja
Podmiot udostępniający: ŚWK OHP
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Pękąła
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Pękała
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2009-05-04 14:07:00
Data udostępnienia informacji: 2009-05-04 14:07:00
Data ostatniej aktualizacji: 2023-09-01 08:18:52

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner