logo
Wersja dla niedowidzących
  Ochotnicze Hufce Pracy Śląska Wojewódzka Komenda
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE
minus Informacje ogólne
plus Informacja o naborze do jednostek ŚWK OHP
 OGŁOSZENIA
 DOKUMENTACJA
minus Podstawa prawna
plus Finanse
plus Dokumenty kontroli
minus Tryb rozpatrywania wniosków
plus Zamówienia publiczne
minus Informacja o zbędnych lub zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego
 STRUKTURA ORGANIZACYJNA
minus Komenda Wojewódzka
minus Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
minus Młodzieżowe Biura Pracy
minus Mobilne Centra Informacji Zawodowej
minus Młodzieżowe Centra Kariery
minus Ośrodki Szkolenia i Wychowania
plus Hufce Pracy
 DZIAŁALNOŚĆ ŚLĄSKIEJ WK
plus Współpraca z zagranicą
minus Projekty współfinansowane z EFS
   minus Realizowane
   minus Zakończone
      minus Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój
      minus Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój II
      minus Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie – Rozwój – III edycja
      minus Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój IV edycja
      minus Nowe kwalifikacje – Nowe perspektywy
      minus Nasza przyszłość
      minus Nasza przyszłość 2
      minus Nasza Przyszłość 3
      minus Nowoczesne Kompetencje Kadry Opiekuńczo – Wychowawczej OHP
      minus Nowe Perspektywy
      minus Nowe Perspektywy 2
      minus Młodzieżowa Akademia Umiejętności
      minus Młodzieżowa Akademia Umiejętności 2
      minus OHP jako realizator usług rynku pracy
      minus Nowoczesne Kompetencje Kadry Ochotniczych Hufców Pracy
      minus OHP jako realizator usług rynku pracy
      minus Twoja przyszłość w Twoich rękach
      minus Twoja przyszłość w Twoich rękach - Edycja II
      minus Ginące Zawody Pomysłem Na Przyszłość
      minus Pomysł na siebie
      minus Większe możliwości – lepszy start
      minus Równi na rynku pracy
      minus Obudź swój potencjał - EFS
      minus Akcja aktywizacja - EFS
      minus Od szkolenia do zatrudnienia - EFS
      minus Stawiam na przyszłość
      minus Staże Europejskie POWER VET
minus Eurodesk
minus EURES
minus ECAM
minus Rekrutacja
minus Refundacja
minus Działalność wychowawcza
minus Oferty Pracy dla Młodzieży
 INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
minus Wyjaśnienie skrótów
minus Deklaracja dostępności
A A A


Od 1 maja br. Śląska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Katowicach realizuje projekt „SZKOLENIE- PRAKTYKA- ZATRUDNIENIE- ROZWÓJ” edycja II współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt adresowany jest do młodzieży nieaktywnej zawodowo, zagrożonej wykluczeniem społecznym, w wieku 16-24 lata, która pochodzi z rodzin wielodzietnych, środowisk zagrożonych demoralizacją, niepełnych, patologicznych. Istniejące ograniczenia materialne i środowiskowe uniemożliwiają jej uzyskanie umiejętności i kwalifikacji gwarantujących równy start życiowy w stosunku do rówieśników; młodzież ta nie posiada kwalifikacji zawodowych bądź legitymuje się pewnymi kwalifikacjami, lecz zamierza poszerzyć ich zakres o kolejne specjalności zwiększające szansę zatrudnienia.


W ramach projektu w całej Polsce planuje się:1. Przeprowadzenie kursów zawodowych - dla 1250 uczestników z kategorii projektowej B zorganizowane zostaną różnorodne kursy zawodowe, które będą dobrane ściśle pod potrzeby naszych beneficjentów ostatecznych. Kursy zlecane będę wyspecjalizowanym firmom zewnętrznym.
2. Przygotowanie uczestników projektu do podjęcia zatrudnienia lub prowadzenia działalności gospodarczej - 625 uczestników z kategorii projektowej B zdobędzie wiedzę zwiększającą szanse na podjęcie zatrudnienia lub rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. W tym celu zorganizowane zostaną szkolenia pt. „ABC Przedsiębiorczości - Moja firma”.
3. Zajęcia wyrównawcze dla młodzieży w celu zwiększenia szans promocji do następnej klasy - w celu zwiększenia szans na promocje do następnej klasy młodzieży z problemami szkolnymi przeprowadzone zostaną indywidualne warsztaty wyrównawcze z różnych przedmiotów szkolnych dla 500 młodych osób z kategorii projektowej A.
4. Kursy komputerowe - dla 1250 młodych ludzi z kategorii projektowej B zorganizowane zostaną kursy komputerowe na poziomie podstawowym o standardzie ECDL (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych). Dla 1250 osób z kategorii projektowej A przeprowadzone zostaną kursy komputerowe na poziomie podstawowym. Szkolenia zlecone zostaną wyspecjalizowanym firmom zewnętrznym, profesjonalnym trenerom lub Gospodarstwom Pomocniczym OHP posiadającym odpowiednie uprawnienia.
5. Kursy języków obcych – wszyscy uczestnicy projektu w ramach tego zadania podejmą naukę wybranego języka obcego (angielski albo niemiecki).
6. Kursy prawa jazdy – na kurs prawa jazdy (kat. B) skierowanych zostanie 625 osób z kategorii projektowej B.
7. Doradztwo zawodowe i psychologiczne - wszyscy uczestnicy objęci zostaną doradztwem zawodowym oraz grupowym wsparciem psychologicznym. Dla 1250 osób (z obu kategorii projektowych), które będą czuły potrzebę odbycia indywidualnych spotkań z psychologiem, dostępna będzie taka forma wsparcia.
8. Profilaktyka opiekuńczo-wychowawcza oraz dodatkowe wsparcie socjalne - przez cały okres realizacji projektu młodzież zostanie objęta wsparciem opiekuńczo-wychowawczym, przeprowadzone również zostaną zajęcia z zakresu profilaktyki zdrowia oraz profilaktyki zachowań patologicznych (w formie konwersatoriów z młodzieżą). Ponadto wszyscy uczestnicy zostaną objęci dodatkowym wsparciem socjalnym w postaci wyżywienia podczas zajęć oraz dofinansowania dojazdów na zajęcia.
9. W następstwie skorzystania z form wsparcia dostępnych w ramach projektu 763 jego
uczestników podejmie zagraniczne staże zawodowe. Bedzie to istotną wartością dodaną  Projektu, umożliwiająca praktyczną weryfikację umiejętności uzyskanych w toku uczestnictwa w Projekcie.


W województwie śląskim dwadzieścia cztery 10-osobowe grupy uczestników rozpoczną uczestnictwo w zajęciach z zakresu:


KATEGORIA A - 120 osób
Kursy języków obcych (80h/grupę)
Zajęcia grupowe z doradcą zawodowym (30 h/grupę)
Grupowe integracyjne treningi i warsztaty psychologiczne (5 h/grupę)
Zajęcia ze specjalistą ds. profilaktyki zdrowia w aspekcie rozwoju psychofizycznego
młodzieży (2 h/grupę)
Zajęcia ze specjalistą ds. profilaktyki zachowań patologicznych (2 h/grupę)
Podstawowy kurs komputerowy (30 h/grupę)
Zajęcia wyrównawcze (30 h/osobę) – około 48 osób
Indywidualne wsparcie psychologiczne (średnio 2 h/osobę) – około 60 osób


KATEGORIA B – 120 osób
Kursy zawodowe (średnio 150 h/osobę)
Kurs ECDL podstawowy (120 h/grupę)
Kursy języków obcych (80 h/grupę)
Zajęcia grupowe z doradcą zawodowym (30 h/grupę)
Grupowe integracyjne treningi i warsztaty psychologiczne (5 h/grupę)
Zajęcia ze specjalistą ds. profilaktyki zdrowia w aspekcie rozwoju psychofizycznego młodzieży (2 h/grupę)
Zajęcia ze specjalistą ds. profilaktyki zachowań patologicznych (2 h/grupę)
Szkolenie ABC Przedsiębiorczości – Moja firma (30 h/grupę) – około 60 osób
Kursy prawa jazdy (60 h/osobę) – około 60 osób
Indywidualne wsparcie psychologiczne (średnio 2 h/osobę) – około 60 osóbUdział w projekcie jest bezpłatny

Uczestnikom zostanie zapewnione dożywianie oraz dofinansowanie kosztów dojazdu.

Zakończenie projektu planowane jest na 31 grudnia 2009 r.


Jednostki ŚWK OHP realizujące projekt i prowadzące rekrutację uczestników:

1. 12-6 HP Pszczyna
    43-200 Pszczyna, ul. Poniatowskiego 2
    tel. (0-32) 447-17-00
    Koordynatorka:
Joanna Grygierczyk

 

2. 12-17 ŚHP Jaworzno
    43-602 Jaworzno, ul. Batorego 8
    tel./fax: (0-32) 660-00-33
    Koordynatorka: Bożena Banasik

3. 12-20 HP Rybnik
    44-200 Rybnik, ul. Klasztorna 14
    tel./fax: (0-32) 423-74-95
    Koordynatorka:
Magdalena Szrek-Moroń


4. 12-21 ŚHP Bielsko-Biała
    43-300 Bielsko-Biała ul. Kosynierów 20
    tel./fax.: (0-33) 812-22-13
    Koordynator:
Mirosław Boroch


5. 12-25 ŚHP Żywiec
    34 - 300 Żywiec, ul. Szkolna 2
    tel.: (0-33) 861-32-10
    Koordynatorka:
Barbara Orlewska

6. 12-29 HP Częstochowa
    42-200 Częstochowa, Al. Niepodległości 20/22
    tel.: (0-34) 363-30-58, (0-34) 363-30-87
    Koordynatorka:
Halina Konefał

7.  CEiPM Częstochowa
    Al. Niepodległości 20/22,
    42-200 Częstochowa
    tel.: (0-34) 363-30-58, (0-34) 363-30-87
    Koordynator:
Mirosław Gajda


8.  CEiPM Bielsko-Biała 
    ul. Kosynierów 20
    43-300 Bielsko-Biała
    tel.:033 822 04 34, 033 822 15 25
    Koordynator:
Bogumił Kanik


KOORDYNATOR WOJEWÓDZKI: Artur Molenda

 

 


Beneficjenci ostateczni projektu to młodzież w wieku 16 – 24 lata, w tym:

 


Kategoria A - młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym, w wieku 16-17 lat, z OHP albo spoza OHP, zaniedbująca obowiązki szkolne, zagrożona wypadnięciem z systemu oświaty bądź nierealizująca obowiązku nauki, pochodząca z rodzin wielodzietnych, ubogich, niepełnych, środowisk patologicznych - 1250 uczestników (125 grup)


Kategoria B - młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym, w wieku 18-24 lata, nieucząca się i niepracująca, tj. nieaktywna zawodowo (nie mogą to być osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP), wymagająca wsparcia w zakresie aktywizacji edukacyjnej w obszarze rynku pracy oraz integracji społecznej - 1250 uczestników (125 grup)

Nazwa dokumentu: Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój II
Osoba, która wytworzyła informację: Dawid Nowak
Osoba, która odpowiada za treść: Dawid Nowak
Osoba, która wprowadzała dane: Dawid Nowak
Data wytworzenia informacji: 2009-05-01 14:56:00
Data udostępnienia informacji: 2009-05-01 14:56:00
Data ostatniej aktualizacji: 2009-06-24 15:09:31

Wersja do wydruku...

corner   corner