logo
Wersja dla niedowidzących
  Ochotnicze Hufce Pracy Śląska Wojewódzka Komenda
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE
minus Informacje ogólne
plus Informacja o naborze do jednostek ŚWK OHP
 OGŁOSZENIA
 DOKUMENTACJA
minus Podstawa prawna
plus Finanse
plus Dokumenty kontroli
minus Tryb rozpatrywania wniosków
plus Zamówienia publiczne
minus Informacja o zbędnych lub zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego
 STRUKTURA ORGANIZACYJNA
minus Komenda Wojewódzka
minus Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
minus Młodzieżowe Biura Pracy
minus Mobilne Centra Informacji Zawodowej
minus Młodzieżowe Centra Kariery
minus Ośrodki Szkolenia i Wychowania
plus Hufce Pracy
 DZIAŁALNOŚĆ ŚLĄSKIEJ WK
plus Współpraca z zagranicą
minus Projekty współfinansowane z EFS
   minus Realizowane
   minus Zakończone
      minus Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój
      minus Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój II
      minus Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie – Rozwój – III edycja
      minus Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój IV edycja
      minus Nowe kwalifikacje – Nowe perspektywy
      minus Nasza przyszłość
      minus Nasza przyszłość 2
      minus Nasza Przyszłość 3
      minus Nowoczesne Kompetencje Kadry Opiekuńczo – Wychowawczej OHP
      minus Nowe Perspektywy
      minus Nowe Perspektywy 2
      minus Młodzieżowa Akademia Umiejętności
      minus Młodzieżowa Akademia Umiejętności 2
      minus OHP jako realizator usług rynku pracy
      minus Nowoczesne Kompetencje Kadry Ochotniczych Hufców Pracy
      minus OHP jako realizator usług rynku pracy
      minus Twoja przyszłość w Twoich rękach
      minus Twoja przyszłość w Twoich rękach - Edycja II
      minus Ginące Zawody Pomysłem Na Przyszłość
      minus Pomysł na siebie
      minus Większe możliwości – lepszy start
      minus Równi na rynku pracy
      minus Obudź swój potencjał - EFS
      minus Akcja aktywizacja - EFS
      minus Od szkolenia do zatrudnienia - EFS
      minus Stawiam na przyszłość
      minus Staże Europejskie POWER VET
minus Eurodesk
minus EURES
minus ECAM
minus Rekrutacja
minus Refundacja
minus Działalność wychowawcza
minus Oferty Pracy dla Młodzieży
 INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
minus Wyjaśnienie skrótów
minus Deklaracja dostępności
A A A


 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Od 1 lipca 2011 do 31 sierpnia 2012 roku w ŚWK OHP realizowany był projekt Nowoczesne Kompetencje Kadry Opiekuńczo – Wychowawczej OHP. Projekt wdrażany był w ramach Działania 1.3.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Cel główny projektu oraz planowane do osiągnięcia wskaźniki wpisane zostały w efekt realizacji Priorytetu I POKL Zatrudnienie i integracja społeczna oraz w Działanie 1.3 Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej. Projekt jest zgodny z Planem Działania na rok 2011 dla Priorytetu I POKL , Poddziałanie 1.3.3., oraz jest spójny z celem szczegółowym nr 2 POKL „Zmniejszanie obszarów wykluczenia społecznego”. Projekt wpłynął na doskonalenie, rozwój i modernizację oferty skierowanej do kadry OHP, jako instytucji państwowej prowadzącej działania na rzecz wychowania i kształcenia młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. Wymiernym rezultatem projektu jest wzmocnienie przez pracowników OHP integracji ze swoją instytucją oraz zdynamizowanie rozwoju ścieżki kariery zawodowej.
 
Wsparciem w ramach projektu objęto kadrę opiekuńczo – wychowawczą ŚWK OHP: wychowawców, komendantów hufców, kierowników internatów, pedagogów.
Aby komplementarnie dostosować swoje kwalifikacje do wymagań zawodowych, pracownicy OHP wzięli udział w szkoleniach językowych oraz w jednym wybranym przez siebie szkoleniu merytorycznym.
 
Tematyka zrealizowanych szkoleń merytorycznych to: znajomość profilaktyki uzależnień, twórcze i kreatywne myślenie w pracy wychowawczej, przeciwdziałanie stresowi i zjawisku wypalenia zawodowego, mechanizmy i uwarunkowania suicydialne, nowoczesne metody pracy z młodzieżą trudną i agresywną, udzielanie pierwszej pomocy, animacja czasu wolnego, nowe metody diagnostyczne, dyskryminacja płci w aspekcie edukacyjno – wychowawczym.
 
Swoje kwalifikacje kadra podniosła również dzięki udziałowi w studiach podyplomowych z zakresu psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej.
Ostatnim etapem projektu były wizyty studyjne dla kadry OHP. Wizyty odbyły się w Dani, Włoszech i Wielkiej Brytanii. Celem wizyt studyjnych było nabycie przez kadrę opiekuńczo – wychowawczą wiedzy z zakresu nowatorskich metod i rozwiązań społeczno – edukacyjnych stosowanych w innych krajach UE.
 
Celem głównym projektu realizowanego w jednostkach OHP na terenie całego kraju było nabycie nowych umiejętności i kwalifikacji przez 250 pracowników OHP oraz kompleksowe doskonalenie kwalifikacji zawodowych.
Zrealizowane cele szczegółowe projektu to:
-          poszerzenie wiedzy oraz nabycie nowych kwalifikacji zawodowych przez pracowników kadry opiekuńczo – wychowawczej OHP, poprzez udział w specjalistycznych szkoleniach
-          podwyższenie poziomu znajomości języków obcych wśród pracowników kadry opiekuńczo – wychowawczej OHP, poprzez udział w szkoleniach językowych,
-          podwyższenie kwalifikacji zawodowych wśród kadry opiekuńczo – wychowawczej poprzez ukończenie kierunkowych studiów podyplomowych,
-          podwyższenie kwalifikacji zawodowych wśród pracowników kadry opiekuńczo – wychowawczej OHP z zakresu nowatorskich metod i rozwiązań społeczno – edukacyjnych stosowanych w innych krajach UE poprzez uczestnictwo w wizytach studyjnych w instytucjach zajmujących się aktywizacją zawodową młodzieży zagrożonej marginalizacją społeczną.
 
Wszystkie zadania projektowe zrealizowane zostały podczas dwóch lat trwania projektu.

Z ramienia ŚWK OHP 3 osoby wzięły udział w studiach podyplomowych, 34 osoby w szkoleniach merytorycznych, a 49 osób uczestniczyło w szkoleniu językowym.

Ilość odwiedzin: 13756
Nazwa dokumentu: Nowoczesne Kompetencje Kadry Opiekuńczo – Wychowawczej OHP
Osoba, która wytworzyła informację: Bernadeta Maro
Osoba, która odpowiada za treść: Bernadeta Maro
Osoba, która wprowadzała dane: Dawid Nowak
Data wytworzenia informacji: 2011-07-01 14:44:00
Data udostępnienia informacji: 2011-07-01 14:44:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-11-06 13:08:32

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner