logo
Wersja dla niedowidzących
  Ochotnicze Hufce Pracy Śląska Wojewódzka Komenda
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE
minus Informacje ogólne
plus Informacja o naborze do jednostek ŚWK OHP
 OGŁOSZENIA
 DOKUMENTACJA
minus Podstawa prawna
plus Finanse
plus Dokumenty kontroli
minus Tryb rozpatrywania wniosków
plus Zamówienia publiczne
minus Informacja o zbędnych lub zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego
 STRUKTURA ORGANIZACYJNA
minus Komenda Wojewódzka
minus Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
minus Młodzieżowe Biura Pracy
minus Mobilne Centra Informacji Zawodowej
minus Młodzieżowe Centra Kariery
minus Ośrodki Szkolenia i Wychowania
plus Hufce Pracy
 DZIAŁALNOŚĆ ŚLĄSKIEJ WK
plus Współpraca z zagranicą
minus Projekty współfinansowane z EFS
   minus Realizowane
   minus Zakończone
      minus Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój
      minus Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój II
      minus Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie – Rozwój – III edycja
      minus Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój IV edycja
      minus Nowe kwalifikacje – Nowe perspektywy
      minus Nasza przyszłość
      minus Nasza przyszłość 2
      minus Nasza Przyszłość 3
      minus Nowoczesne Kompetencje Kadry Opiekuńczo – Wychowawczej OHP
      minus Nowe Perspektywy
      minus Nowe Perspektywy 2
      minus Młodzieżowa Akademia Umiejętności
      minus Młodzieżowa Akademia Umiejętności 2
      minus OHP jako realizator usług rynku pracy
      minus Nowoczesne Kompetencje Kadry Ochotniczych Hufców Pracy
      minus OHP jako realizator usług rynku pracy
      minus Twoja przyszłość w Twoich rękach
      minus Twoja przyszłość w Twoich rękach - Edycja II
      minus Ginące Zawody Pomysłem Na Przyszłość
      minus Pomysł na siebie
      minus Większe możliwości – lepszy start
      minus Równi na rynku pracy
      minus Obudź swój potencjał - EFS
      minus Akcja aktywizacja - EFS
      minus Od szkolenia do zatrudnienia - EFS
      minus Stawiam na przyszłość
      minus Staże Europejskie POWER VET
minus Eurodesk
minus EURES
minus ECAM
minus Rekrutacja
minus Refundacja
minus Działalność wychowawcza
minus Oferty Pracy dla Młodzieży
 INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
minus Wyjaśnienie skrótów
minus Deklaracja dostępności
A A A


od 1 maja 2009 r. do końca grudnia 2013 r. Śląska Wojewódzka Komenda realizuje ogólnopolski projekt „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Priorytet I Działanie 1.3.

Na terenie całego kraju zostanie utworzona sieć działających komplementarnie młodzieżowych centrów kariery (MCK), punktów pośrednictwa pracy (PPP) i ośrodków szkolenia zawodowego (OSZ), co sprawi, że wydatnie zwiększy się dostęp młodzieży do usług z zakresu poradnictwa i informacji zawodowej, pośrednictwa pracy i szkoleń. W ramach projektu planuje się również zorganizowanie 96 targów pracy w całej Polsce oraz opracowanie „tzw. pakietu specjalistycznego”- nowych zasobów metodycznych, w tym multimedialnych i online, np. podręcznika programowego, pakietu ulotek dotyczących poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy, szkoleń, informacji zawodach itp.

Działaniami projektu zostanie objętych 25 tys. młodzieży w wieku 15-25 lat, w tym 600 bezrobotnych  i 24400 nieaktywnych zawodowo.

 

- osoby bezrobotne do 25 r. ż. – bezrobotny w rozumieniu Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99 z 2004 r., Poz. 1001, z poz. zm.),

- osoby nieaktywne zawodowo – tj. osoby pozostające bez zatrudnienia, które jednocześnie nie zaliczają się do kategorii bezrobotni,

- uczniowie, absolwenci przygotowujący się do wejścia na rynek pracy potrzebujący wsparcia w zakresie doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy, szkoleń,

- osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, zaniedbane wychowawczo, o zmniejszonych szansach życiowych, pochodzące ze środowisk niedostosowanych społecznie, których dotyka jeden lub więcej następujących czynników problemowych:

- trudności w dokonywaniu wyborów edukacyjno-zawodowych,

- trudności związane z wejściem na rynek pracy i utrzymaniem zatrudnienia,

- brak umiejętności planowania kariery i własnego rozwoju zawodowego oraz umiejętności aktywnego poszukiwania pracy,

- brak informacji na temat przedsiębiorczości i rynku pracy,

- problemy dotyczące prawidłowego funkcjonowania w sferze edukacyjno-zawodowej (zwłaszcza wśród młodzieży należącej do tzw. grup szczególnego ryzyka),

- utrudniony dostęp do usług i informacji o usługach rynku pracy: poradnictwie edukacyjno-zawodowym i informacji edukacyjno-zawodowej, planowaniu kariery, pośrednictwie i ofertach pracy, wymaganiach pracodawców i szkoleniach zawodowych.


Dodatkowo beneficjentów projektu stanowić będzie 365 osób z kadry OHP – przejdą oni w ramach projektu zarówno szkolenia wprowadzające, jak i doskonalące.
Jednostki – MCK, PPP i OSZ – powstaną w wyniku porozumień podpisanych z samorządami, które w odpowiedzi na bieżące potrzeby społeczne udostępnią lokale na prowadzenie usług przez Ochotnicze Hufce Pracy.

Docelowo planowane jest utworzenie 365 jednostek w całej Polsce, w tym: 150 Młodzieżowych Centrów Kariery, 150 Punktów Pośrednictwa Pracy i 65 Ośrodków Szkolenia Zawodowego.

 

Wkrótce wiadomo będzie, ile jednostek przypadnie na dane województwo w 2009r.

Rekrutacja będzie przebiegała w sposób sukcesywny przez cały czas trwania projektu, z poszanowaniem zasady dobrowolności i bezpłatności.


Projekt jest zgodny ze Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL. Cele projektu są w pełni zgodne z Planem działania dla Priorytetu I PO KL na rok 2009. Projekt ma charakter ogólnopolski i systemowy i jest zgodny z zasadami polityki równych szans, polityki społeczeństwa informacyjnego oraz polityki zrównoważonego rozwoju. Jest także zgodny z celami Narodowej Strategii Zatrudnienia na lata 2007-2013, a także z Narodową Strategią Integracji Społecznej 2007-2013.


Ogólna wartość projektu to 99 538 000 zł, z czego na rok 2009 przypada 17 623 370 zł.

KOORDYNATORKA PROJEKTU W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM: Joanna Lato


Beneficjentami ostatecznymi projektu będą:


Jednostki stworzone w ramach projektu podlegać będą działającemu na danym terenie Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży.

Rekrutacja klientów do usług prowadzonych przez nowopowstałe jednostki prowadzona będzie na zasadzie skierowania czy uzyskania informacji o projekcie z innych instytucji oraz na zasadzie wolnego naboru osób spełniających kryteria. Nabór realizowany będzie również na podstawie kierowania z innych jednostek OHP (informowanie o możliwości skorzystania z usług w ramach projektu przez pracowników innych jednostek OHP takich jak: Centra Edukacji i Pracy Młodzieży, Ośrodki Szkolenia i Wychowania, Centra Kształcenia i Wychowania, Hufce Pracy, Środowiskowe Hufce Pracy).

 

Nazwa dokumentu: OHP jako realizator usług rynku pracy
Osoba, która wytworzyła informację: Dawid Nowak
Osoba, która odpowiada za treść: Dawid Nowak
Osoba, która wprowadzała dane: Dawid Nowak
Data wytworzenia informacji: 2009-05-01 15:03:00
Data udostępnienia informacji: 2009-05-01 15:03:00
Data ostatniej aktualizacji: 2010-02-09 14:36:02

Wersja do wydruku...

corner   corner