logo
Wersja dla niedowidzących
  Ochotnicze Hufce Pracy Śląska Wojewódzka Komenda
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE
minus Informacje ogólne
plus Informacja o naborze do jednostek ŚWK OHP
 OGŁOSZENIA
 DOKUMENTACJA
minus Podstawa prawna
plus Finanse
plus Dokumenty kontroli
minus Tryb rozpatrywania wniosków
plus Zamówienia publiczne
minus Informacja o zbędnych lub zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego
 STRUKTURA ORGANIZACYJNA
minus Komenda Wojewódzka
minus Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
minus Młodzieżowe Biura Pracy
minus Mobilne Centra Informacji Zawodowej
minus Młodzieżowe Centra Kariery
minus Ośrodki Szkolenia i Wychowania
plus Hufce Pracy
 DZIAŁALNOŚĆ ŚLĄSKIEJ WK
plus Współpraca z zagranicą
minus Projekty współfinansowane z EFS
   minus Realizowane
   minus Zakończone
      minus Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój
      minus Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój II
      minus Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie – Rozwój – III edycja
      minus Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój IV edycja
      minus Nowe kwalifikacje – Nowe perspektywy
      minus Nasza przyszłość
      minus Nasza przyszłość 2
      minus Nasza Przyszłość 3
      minus Nowoczesne Kompetencje Kadry Opiekuńczo – Wychowawczej OHP
      minus Nowe Perspektywy
      minus Nowe Perspektywy 2
      minus Młodzieżowa Akademia Umiejętności
      minus Młodzieżowa Akademia Umiejętności 2
      minus OHP jako realizator usług rynku pracy
      minus Nowoczesne Kompetencje Kadry Ochotniczych Hufców Pracy
      minus OHP jako realizator usług rynku pracy
      minus Twoja przyszłość w Twoich rękach
      minus Twoja przyszłość w Twoich rękach - Edycja II
      minus Ginące Zawody Pomysłem Na Przyszłość
      minus Pomysł na siebie
      minus Większe możliwości – lepszy start
      minus Równi na rynku pracy
      minus Obudź swój potencjał - EFS
      minus Akcja aktywizacja - EFS
      minus Od szkolenia do zatrudnienia - EFS
      minus Stawiam na przyszłość
      minus Staże Europejskie POWER VET
minus Eurodesk
minus EURES
minus ECAM
minus Rekrutacja
minus Refundacja
minus Działalność wychowawcza
minus Oferty Pracy dla Młodzieży
 INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
minus Wyjaśnienie skrótów
minus Deklaracja dostępności
A A A


 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Od dnia 1 lipca 2011 do dnia 31 sierpnia 2012 roku realizowany będzie projekt „Nowoczesne Kompetencje Kadry Opiekuńczo – Wychowawczej OHP”. Projekt wdrażany w ramach Działania 1.3.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Wsparciem w ramach projektu zostanie objęta kadra opiekuńczo – wychowawcza zatrudniona we wszystkich wojewódzkich komendach OHP oraz CKIW, w szczególności pedagodzy, psycholodzy, wychowawcy, komendanci hufców, kierownicy internatów, kierownicy świetlic środowiskowych.
Aby komplementarnie dostosować swoje kwalifikacje do wymagań zawodowych, pracownicy OHP wezmą udział w szkoleniach językowych oraz w jednym wybranym przez siebie szkoleniu merytorycznym.
 
Tematyka szkoleń merytorycznych to:
- znajomość profilaktyki uzależnień,
- twórcze i kreatywne myślenie w pracy wychowawczej,
- przeciwdziałanie stresowi i zjawisku wypalenia zawodowego,
- mechanizmy i uwarunkowania suicydialne,
- nowoczesne metody pracy z młodzieżą trudną i agresywną,
- udzielanie pierwszej pomocy,
- animacja czasu wolnego,
- nowe metody diagnostyczne,
- dyskryminacja płci w aspekcie edukacyjno – wychowawczym.
 
Kadra podniesie również swoje kwalifikacje dzięki udziałowi w studiach podyplomowych z zakresu psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej.
Ostatnim etapem projektu będą wizyty studyjne dla kadry OHP. Wizyty odbędą się w Dani, Włoszech i Wielkiej Brytanii. Celem wizyt studyjnych będzie nabycie przez kadrę opiekuńczo – wychowawczą wiedzy z zakresu nowatorskich metod i rozwiązań społeczno – edukacyjnych stosowanych w innych krajach UE. Efekt ten zostanie osiągnięty poprzez uczestnictwo w wizytach studyjnych w instytucjach zajmujących się aktywizacją zawodową młodzieży zagrożonej marginalizacją społeczną.
Celem głównym projektu będzie nabycie nowych umiejętności i kwalifikacji przez 250 pracowników spośród kadry opiekuńczo – wychowawczej OHP, poprzez kompleksowe doskonalenie kwalifikacji zawodowych w okresie 12 miesięcy.
 
Cele szczegółowe projektu to:
- poszerzenie wiedzy oraz nabycie nowych kwalifikacji zawodowych przez pracowników kadry opiekuńczo – wychowawczej OHP, poprzez udział w specjalistycznych szkoleniach,
- podwyższenie poziomu znajomości języków obcych wśród pracowników kadry opiekuńczo – wychowawczej OHP, poprzez udział w szkoleniach językowych,
- podwyższenie kwalifikacji zawodowych wśród kadry opiekuńczo – wychowawczej poprzez ukończenie kierunkowych studiów podyplomowych,
- podwyższenie kwalifikacji zawodowych wśród pracowników kadry opiekuńczo – wychowawczej OHP z zakresu nowatorskich metod i rozwiązań społeczno – edukacyjnych stosowanych w innych krajach UE poprzez uczestnictwo w wizytach studyjnych w instytucjach zajmujących się aktywizacją zawodową młodzieży zagrożonej marginalizacją społeczną.
 
 
Wszystkie zadania projektowe zaplanowane zostały na dwa lata realizacji projektu.
W związku z przystąpieniem do realizacji projektu „Nowoczesne Kompetencje Kadry Opiekuńczo –Wychowawczej OHP” Śląska WK OHP zobowiązana została do przeprowadzenia procesu rekrutacji uczestników projektu w jednostkach organizacyjnych.
 
Zgodnie z wytycznymi do projektu oraz przy zachowaniu standardu minimum z ŚWK OHP do udziału w projekcie zrekrutuje:
- 3 osoby do udziału w studiach podyplomowych,
- 34 osoby do udziału w szkoleniach merytorycznych,
- 49 osób do udziału w szkoleniu językowym.
 
Rekrutacja do projektu ma charakter otwarty. Kadra ŚWK została poinformowana o możliwości skorzystania z proponowanych form wsparcia. Osoby chętne do udziału w projekcie wypełnią karty zgłoszeniowe.
 
Zgodnie z zaplanowanym terminem realizacji wizyt studyjnych w okresie od kwietnia do czerwca 2012 r. kwalifikacja do tej formy wparcia została przewidziana na luty – marzec 2012 roku.
 
Cel główny projektu oraz planowane do osiągnięcia wskaźniki są wpisują się w efekt realizacji Priorytetu I POKL Zatrudnienie i integracja społeczna oraz w Działanie 1.3 Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej. Projekt jest zgodny z Planem Działania na rok 2011 dla Priorytetu I POKL, Poddziałanie 1.3.3. oraz jest spójny z celem szczegółowym nr 2 POKL „Zmniejszanie obszarów wykluczenia społecznego”. Projekt wpłynie na doskonalenie, rozwój i modernizację oferty skierowanej do kadry OHP, jako instytucji państwowej prowadzącej działania na rzecz wychowania i kształcenia młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. Wymiernym rezultatem projektu będzie wzmocnienie przez pracowników OHP integracji ze swoją instytucją oraz zdynamizowanie rozwoju ścieżki kariery zawodowej.
 
Opis szkoleń realizowanych w ramach projektu Nowoczesne Kompetencje Kadry OHP.
 
Szkolenie z zakresu znajomości profilaktyki uzależnień
Forma: Szkolenie stacjonarne, podczas którego zajęcia będą miały przebieg edukacyjno-warsztatowy, oparty o metody aktywizujące z prezentacją dostępnych środków uzależniających.
Cele: Pogłębienie znajomości eskalacji zjawiska uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Prowadzenie wczesnej profilaktyki. Wzbogacenie i uaktualnienie wiedzy o środkach odurzających.
Zakres tematyczny szkolenia: Uzależnienia, ich rodzaje, formy i mechanizmy działania.
Szczegółowa tematyka szkolenia:
- diagnostyka rozpoznawania kontaktów nastolatka z używkami,
- podstawowe interwencje pedagogiczne,
- psychospołeczne i fizyczne aspekty epidemii używek,
- istota tworzenia się i funkcjonowania nieformalnych grup nastolatków,
- subkultury uzależnieniowe,
- istota uregulowań prawnych, odpowiedzialności wobec ustanowionych i powszechnie obowiązujących reguł zachowania i konsekwencji ich nieprzestrzegania.
Efekty:
- nabycie umiejętności podejmowania tematu uzależnień z podopiecznymi,
- wdrażanie nowoczesnych strategii zaradczych – długofalowych i interwencyjnych,
- popularyzowanie działań ukierunkowanych na zdrowy styl życia,
- eliminowanie przyzwyczajeń lub skłonności związanych z sięganiem po używki,
- odpieranie presji grupy w sytuacji namawiania do stosowania używek.
 
Szkolenie z zakresu twórczego i kreatywnego myślenia w pracy wychowawczej
Forma: Szkolenie stacjonarne o charakterze edukacyjno-wychowawczym w formie warsztatów  i dyskusji panelowych, wspomaganych materiałami multimedialnymi oraz inspiracjami i poradami.
Cele: Zapoznanie z oddziaływaniami pedagogicznymi i psychoedukacyjnymi służącymi nieszablonowemu myśleniu. Wskazanie źródeł poszukiwania stymulatorów i inspiracji na rzecz kształtowania twórczej ekspresji wychowawczo-opiekuńczej. Rozwijanie poczucia potrzeby stosowania przedsięwzięć autorskich.
Zakres tematyczny szkolenia: nabycie umiejętności służących konstruktywnemu zagospodarowaniu czasu wolnego młodzieży, adekwatnie do jej grup wiekowych.
Szczegółowa tematyka szkolenia:
- rola kultury organizacyjnej jednostki i grupy,
- metody aktywizujące, angażujące wychowanków, ich opiekunów i społeczności lokalne,
- niestandardowe rozwiązania pedagogiczne. Tworzenie programów nowatorskich.
Efekty:
- podejmowanie działań na rzecz konstruowania ciekawych programów zajęć pozaobowiązkowych młodzieży,
- minimalizowanie zagrożeń wynikających z braku umiejętnego organizowania czasu wolnego młodzieży,
- propagowanie zachowań nie rutynowych,
- odnajdywanie we własnej osobowości elementów twórczych, kreatywnych.
 
Szkolenie nt. przeciwdziałania stresowi i zjawisku wypalenia zawodowego
Forma: Szkolenie stacjonarne oparte o mini wykłady, dyskusje, warsztaty, metaplany, wizualizacje, samooceny.
Cele:
- nabycie rzetelnej wiedzy na temat zjawiska stresu i umiejętności odnajdywania utraconej motywacji do pracy i poczucia zadowolenia.
Zakres tematyczny szkolenia:
- poznanie mechanizmów stresu i jego dynamiki,
- pojęcie stresorów i następstw ich funkcjonowania.
Szczegółowa tematyka szkolenia:
- diagnoza symptomów wypalenia zawodowego i ich związku ze stresem,
- skutki wypalenia zawodowego i rola emocji,
- etiologia osiągania satysfakcji w pracy.
Efekty:
- nabycie umiejętności radzenia sobie z konfliktami,
- stosowanie technik i czynników obniżających napięcie i stres,
- przejawianie poczucia potrzeby przeciwdziałania nawrotom zjawiska wypalenia zawodowego,
- wzrost świadomości dotyczącej autorefleksji uczestników,
 
Szkolenie nt. mechanizmów i uwarunkowań suicydialnych
Forma: Szkolenie stacjonarne oparte o metody interaktywne, burze mózgów, studia przypadku, materiały filmowe, interwizje oraz videotreningi.
Cele:
- poznanie teorii zachowań suicydalnych,
- wypracowanie praktycznych umiejętności nt. mechanizmów i uwarunkowań suicydalnych,
- interwencja kryzysowa.
Zakres tematyczny szkolenia:
- rozpoznawanie i ocena potencjalnego zagrożenia samobójstwem.
Szczegółowa tematyka szkolenia:
- diagnozowanie syndromu presuicydalnego,
- rozpoznawanie czynników i sygnałów ryzyka próby samobójczej,
- mity związane z zagadnieniami suicydalnymi,
- sposoby współpracy z rodziną po utracie dziecka w wyniku samobójstwa,
- interwencja kryzysowa w kontakcie telefonicznym z osobą suicydalną,
- mechanizmy pracy z osobą suicydalną.
Efekty:
- wyćwiczenie umiejętności związanych z oceną stanu presuicydalnego lub ryzyka próby samobójczej,
- skuteczna pomoc rodzinie, osobie po próbie samobójczej lub w sytuacji dokonanego samobójstwa,
- opanowanie warsztatu redukującego zachowania o charakterze suicydalnym,
- pomnażanie zachowań opartych na postawie moralnej, estetycznej i prospołecznej.
 
Szkolenie z zakresu nowoczesnych metod pracy z młodzieżą trudną i agresywną
Forma: Szkolenie stacjonarne z zajęciami posiadającymi formę warsztatów połączonych z instruktażami, dyskusją kierowaną, skłaniającą do refleksji i autorefleksji.
Cele:
- dostarczenie informacji dotyczących sposobów dotarcia do młodego człowieka,
- poznanie działań prowadzących do uzyskania planowanych rezultatów w postępowaniu z wychowankiem konfliktowym.
Zakres tematyczny szkolenia:
- indywidualizowanie pracy z podopiecznymi.
Szczegółowa tematyka szkolenia:
- wzmacnianie pozytywnego myślenia, własnej wartości oraz rozbudzania autorefleksji i samooceny,
- dobór repertuaru kar i nagród,
- współpraca z otoczeniem wychowanka,
- niwelowanie emocji negatywnych i postaw destruktywnych,
- asertywność,
- umiejętność konstruktywnej komunikacji interpersonalnej.
Efekty:
- przejawianie przekonania o nieistnieniu uniwersalnego podejścia do wychowanków,
- wzbogacenie oferty wychowawczej jednostek organizacyjnych,
- pozyskanie młodzieży do kształtowania życiowych perspektyw,
- skuteczne przeciwdziałanie frustracjom,
- zminimalizowanie zachowań impulsywnych i skazujących na ponoszenie porażek.
 
Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy
Forma: Szkolenie stacjonarne, podczas którego zajęcia będą miały formę wykładów, dyskusji, warsztatów, instruktaży.
Cele:
- utrwalanie świadomości potrzeby nauki pierwszej pomocy oraz jej udzielania,
- podniesienie poziomu wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy,
- upowszechnianie zasad zachowania bezpieczeństwa.
Zakres tematyczny szkolenia:
- symptomy powstawania zagrożenia dla życia i zdrowia człowieka,
- przebieg i zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.
Szczegółowa tematyka szkolenia:
- rozpoznawanie stanów zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego,
- zasady postępowania w miejscu zdarzenia czy wypadku,
- ABC resuscytacji krążeniowo-oddechowej,
- techniki zabiegów ratowniczych,
- AED program dostępu do wczesnej defibrylacji automatycznej.
Efekty:
- nabycie umiejętności oceny stanu poszkodowanego,
- udzielanie doraźnej pomocy u osób z krwotokiem, urazem, zwichnięciem, oparzeniem, odmrożeniem i innymi ranami,
- doraźne postępowanie w przypadku zagrożenia życia w niektórych stanach nieurazowych,
- krzewienie wiedzy z zakresu postępowania w czasie nagłych wypadków, katastrof oraz klęsk żywiołowych.
 
Szkolenie z zakresu animacji czasu wolnego
Forma: Szkolenie stacjonarne o charakterze praktycznym, którego zajęcia będą przebiegały w formie ćwiczeń, gier, porad, projektów.
Cele:
- dostarczenie informacji z zakresu pedagogiki rozrywki,
- nabycie umiejętności konstruktywnego zagospodarowywania czasu wolnego młodzieży, adekwatnie do jej grup wiekowych.
Zakres tematyczny szkolenia:
- skuteczne pozyskiwanie młodzieży do udziału w zajęciach zorganizowanych,
- zainspirowanie podopiecznych do konstruktywnego spędzania czasu wolnego.
Szczegółowa tematyka szkolenia:
- możliwości czerpania przyjemności e zorganizowanych i przemyślanych rozrywek,
- sposoby zachęcania i pozyskiwania młodzieży do udziału w zajęciach zorganizowanych,
- prawa rządzące czasem wolnym młodzieży,
- psychologiczne mechanizmy postępowania wychowanków,
- zagrożenia wynikające z braku umiejętnego organizowania czasu wolnego młodzieży,
- wypoczynek bierny i aktywny podopiecznych.
Efekty:
- konstruowanie ciekawych programów zajęć pozaobowiązkowych młodzieży,
- eliminowanie zagrożeń wynikających z nieumiejętnego organizowania czasu wolnego młodzieży,
- pozyskanie podopiecznych do licznego uczestnictwa w zajęciach zorganizowanych.
 
Szkolenie z zakresu nowoczesnych metod diagnostycznych
Forma: Szkolenie stacjonarne nakierowane na pracę warsztatową z elementami wykładów  i pogadanek z tradycyjną i multimedialną prezentacją przykładów oraz ćwiczenia indywidualne i grupowe.
Cele:
- nabycie wiedzy obejmującej pojęcia, metody badań i problemy diagnozy psychopedagogicznej,
- zapoznanie z warsztatem pracy diagnostycznej pedagoga,
- nabycie umiejętności konstruowania indywidualnych programów terapeutycznych.
Zakres tematyczny szkolenia:
- nowatorskie metody i techniki diagnostyczne oraz interwencyjno-terapeutyczne w obszarze psychopedagogiki.
Szczegółowa tematyka szkolenia:
- praca z osobami znajdującymi się w trudnych sytuacjach życiowych o różnej etiologii,
- kształtowanie umiejętności interpersonalnych służących poprawie komunikacji między specjalistami pracującymi z osobami w sytuacjach traumatycznych,
- zabiegi interwencyjne dla potrzeb praktyki pedagogicznej,
- sposoby umiejętnego prowadzenia diagnozy i interwencji psychopedagogicznej.
Efekty:
- podejmowanie działań na rzecz indywidualizacji pracy z wychowankiem,
- udoskonalenie umiejętności rozpoznawania sytuacji wychowawczych,
- kreowanie psychiki młodzieży zgodnie z pożądanymi normami i wzorami,
- wytrenowanie zachowań nakierowanych na tworzenie zaufania podopiecznych.
 
Szkolenie z zakresu przejawów dyskryminacji płci w aspekcie edukacyjno – wychowawczym
Forma: Szkolenie stacjonarne, którego zajęcia będą miały formę wykładów, dyskusji, warsztatów i instruktaży.
Cele:
- wzbogacenie wiedzy dotyczącej skutecznego eliminowania zachowań dyskryminacyjnych,
- ograniczenie stosowania w życiu stereotypów dotyczących dyskryminacji w kontekście wychowawczym.
Zakres tematyczny szkolenia:
- pojęcie dyskryminacji ze względu na płeć,
- źródła, przyczyny i formy dyskryminacji ze względu na płeć.
Szczegółowa tematyka szkolenia:
- mechanizmy dyskryminujące kobiety lub mężczyzn oraz ich funkcjonowanie,
- stereotypy dotyczące ról społecznych płci i ich wpływ na rozwój jednostek,
- obszary dyskryminacji płciowej,
- sposoby walki na rzecz równego statusu wszystkich ludzi.
Efekty:
- podniesienie świadomości jako koniecznego aspektu walki z dyskryminacją,
- propagowanie udziału w strategiach na rzecz równości płci,
- rozwijanie perspektyw równości szans kobiet i mężczyzn,
- opanowanie warsztatu redukującego istniejące nierówności szans kobiet i mężczyzn.

Nazwa dokumentu: Nowoczesne Kompetencje Kadry Opiekuńczo – Wychowawczej OHP
Osoba, która wytworzyła informację: Dawid Nowak
Osoba, która odpowiada za treść: Dawid Nowak
Osoba, która wprowadzała dane: Dawid Nowak
Data wytworzenia informacji: 2012-01-26 14:44:56
Data udostępnienia informacji: 2012-01-26 14:44:56
Data ostatniej aktualizacji: 2012-01-26 14:49:32

Wersja do wydruku...

corner   corner